SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
คู่มือและขั้นตอนการเบิก-จ่ายพัสดุ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
กุมภาพันธ์ 21st, 2016 by chanunchida

ขั้นตอนการเบิกจ่าย-วัสดุ

ตัวอย่างใบเบิกวัสดุสำรองคลัง

ตัวอย่างใบเบิกวัสดุสำรองคลัง


การเบิกจ่ายวัสดุสำรองคลัง

 1. ให้แต่ละแผนกเขียนรายการวัดสุที่จะเบิกลงในแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุ ส่งมายังสำนักงานเลขานุการ
 2. ตรวจสอบว่าวัสดุที่เบิกอยู่ในงบประมาณของปีนั้น
 3. ส่งใบเบิกเสนอผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อลงนามอนุมัติการเบิก
 4. ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ อนุมัติการเบิกวัสดุแล้ว ส่งใบเบิกวัสดุไปยังผู้อำนวยการกองพัสดุ
 5. การส่งใบเบิกวัสดุส่งเบิกไม่เกินวันที่ 1 ของทุกเดือน และรับวัสดุในวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน
 6. การรับวัสดุ รับวัสดุได้ที่ศูนย์หนังสื มฉก. เมื่อรับวัสดุแล้ว จะจ่ายให้กับแผนก และมีผู้ลงนามการเบิกวัสดุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในการเบิก
 7. ตัดงบประมาณวัสดุตามใบเบิกตลอดปีงบประมาณ สรุปผลเสนอ  ผู้อำนวยการ

การเบิกจ่ายวัสดุไม่สำรองคลัง

 1. ให้แต่ละแผนกเขียนรายการวัสดุที่จะเบิกลงในแบบฟอร์มแบบขอให้จัดหาวัสดุที่ไม่มีสำรองคลังส่งมายังสำนักงานเลขานุการ
 2. ตรวจสอบว่าวัสดุที่เบิกอยู่ในงบประมาณของปีนั้น
 3. ส่งใบเบิกเสนอผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อลงนามอนุมัติการเบิก
 4. ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ อนุมัติการเบิกวัสดุแล้ว ส่งใบเบิกไปยังผู้อำนวยการกองพัสดุ
 5. กองพัสดุดำเนินการขออนุมัติในการจัดซื้อวัสดุที่ต้องการ เมื่อได้วัสดุแล้ว จะแจ้งให้ศูนย์บรรณสารสนเทศทราบ เพื่อดำเนิกนารรับวัสดุเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
 6. เมื่อรับวัสดุที่ไม่มีสำรองคลังเรียบร้อยแล้ว จึงเขียนรายการวัสดุที่ได้รับลงในแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุและให้ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศลงนาม อนุมัติการเบิกส่งไปยังกองพัสดุ เพื่อตัดยอดงบประมาณ
 7. ตัดงบประมาณวัสดุตามใบเบิกตลอดปีงบประมาณ สรุปผลเสนอผู้อำนวยการลงนาม
แบบขอให้จัดหาวัสดุที่ไม่มีสำรองคลัง

แบบขอให้จัดหาวัสดุที่ไม่มีสำรองคลัง

View (286)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa