SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดการหนังสือทางด้านการพยาบาลที่วิทยาเขตยศเส
มกราคม 17th, 2020 by jittiwan

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อปี 2548  มีการเรียนการสอนทั้งสองวิทยาเขต คือ วิทยาเขตยศเส และวิทยาเขตบางพลี จัดแหล่งทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน คือ ห้องสมุด ไว้ทั้งสองวิทยาเขต ปี 2562 ได้มีการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และบางหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งมีการเรียนการสอนอยู่ที่วิทยาเขตยศเส ให้มาเรียนรวมกันที่วิทยาเขตบางพลีเพียงแห่งเดียว ห้องสมุดที่วิทยาเขตยศเส จึงต้องมีการขนย้ายทรัพยากรสารสนเทศมาให้บริการที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ วิทยาเขตบางพลี ทรัพยากรสารสนเทศที่มีในห้องสมุดยศเส นั้น เป็นหนังสือทางด้านพยาบาลศาสตร์เป็นส่วนมาก จึงต้องทำการขนย้ายกลับไป

แนวทางการพิจารณาหนังสือที่จะขนย้ายมาให้บริการที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ วิทยาเขตบางพลี

1. หนังสือตั้งแต่ ปี 2550 – ปัจจุบัน

1.1     หนังสือสภาพดี

1.2     หนังสือที่มีหลายเล่ม ให้ดึงออกเหลือไว้ที่ชั้น 5 เล่ม

1.3     หนังสือชำรุดให้คัดแยกไว้

2. หนังสือเก่าที่สุด – ปี 2549

2.1 พิจารณาการใช้ของผู้ใช้ ถ้ามีการใช้มากก็จะคัดแยกไว้

2.2 มีหลายเล่มจะเก็บไว้ 1-2 เล่ม

2.3 ประทับตราจำหน่ายออก

ขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องในระบบห้องสมุด WorldShare Management Services  (WMS) หนังสือทางด้านการพยาบาลเริ่มตั้งแต่หมวด QS-WZ

1. นำหนังสือที่ชั้นหนังสือมาตรวจสอบกับระบบ WMS ดังตัวอย่าง

1.1 นำตัวเล่มมาสืบค้น

1.2 ตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของ Master Record

1.3  ตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของ Local Bibliographic Data (LBD)

1.4 ตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของ Local Holding Record (LHR)


เสร็จแล้วนำไปสแกนบาร์โค้ชแยกตามแนวทางการพิจารณาหนังสือ

1. หนังสือเปลี่ยน Location

2. หนังสือชำรุด

3. หนังสือจำหน่ายออก

เสร็จแล้วส่งรายการสแกนบาร์โค้ชมาเปลี่ยน Location จากยศเส เป็น บางพลีและทำการ Global Change เพื่อที่หนังสือจะได้ออกให้บริการผู้ใช้ได้รวดเร็วต่อไป

View (73)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa