SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
17 นายกรัฐมนตรีไทยเชื้อสายจีน
ธันวาคม 19th, 2015 by supaporn

17 นายกรัฐมนตรีไทยเชื้อสายจีน

17 นายกรัฐมนตรีไทยเชื้อสายจีน

ชาวไทยเชื้อสายจีนในสังคมไทย ได้ผสมผสานกลมกลืนกันอย่างแนบแน่นกับสังคมส่วนรวม บุคคลเหล่านี้ได้มีส่วนในการแสดงบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจลและสังคมรวมทั้งการเมืองในระดับชาติ ดังปรากฏในหนังสือ “17 นายกรัฐมนตรีไทยเชื้อสายจีน” จากผลงานการวิจัยของ วิววัฒนา ไทยสม จากการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้พบว่า นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น 28 ท่าน ในจำนวนนี้มีนายกรัฐมนตรีที่มีเชื้อสายจีนถึง 17 ท่าน (หน้าคำนำ)

รายชื่อนายกรัฐมนตรี บางท่าน อาจจะทำให้ฉงนว่าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหรือ แนะนำให้ติดตามอ่านค่ะ คงจะอยากทราบว่า ทั้ง 17 ท่านมีใครบ้าง

 1. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)
 2. พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
 3. ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช
 4. นายปรีดี พนมยงค์ (อำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)
 5. พล. ร. ต. ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ (หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์)
 6. นายพจน์ สารสิน
 7. ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
 8. ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร
 9. พล. อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ
 10. นายอานันท์ ปันยารชุน
 11. พล. อ. สุจินดา คราประยูร
 12. นายชวน หลีกภัย
 13. นายบรรหาร ศิลปอาชา
 14. นายทักษิณ ชินวัตร
 15. นายสมัคร สุนทรเวช
 16. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
 17. น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

รายการอ้างอิง
วิววัฒนา ไทยสม. 2558. สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

View (1470)


Leave a Reply

http://www.lib.hcu.ac.th/KM/17-thai-prime-ministers/You must be logged in to post a comment.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa