SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
วันนี้ในอดีต “ ๒๔ มีนาคม : วันหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ”
มีนาคม 23rd, 2016 by matupode

03

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ถึงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์ ถวายการต้อนรับ วันที่ 24 มีนาคม พุทธศักราช 2537

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พัฒนามาจากวิทยาลัยหัวเฉียวโดยทบวงมหาวิทยาลัยอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๕  และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้ฯ พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ”

มหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้ก่อตั้งสำเร็จเพราะความปรารถนาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และแรงดลใจของ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในสมัยนั้น ร่วมกับชาวจีนโพ้นทะเลที่ต้องการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองราชสมบัติยาวนานและปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนาที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร โดยร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินบริเวณถนนบางนา-ตราด กม.๑๘ จำนวน ๑๔๐ ไร่ เพื่อสร้างมหาวิทยาลัย เพราะเล็งเห็นว่าการสร้างสถาบันการศึกษาจะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ออกไปพัฒนาประเทศและช่วยเหลือสังคมได้ ดังปณิธาณของมหาวิทยาลัย “เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม”

CAM01049-1

เอกสารประวัติศาสตร์ บันทึกจากสำนักราชเลขาธิการ เรื่อง ทรงรับเชิญ เสด็จฯ ไปทรงเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

และเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๗  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติด้วยพระองค์เอง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่จะต้องสำนึกจารึกจดจำไว้ตลอดกาลนาน

ร่วมย้อนรำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ไปกับการประมวลภาพวันสถาปนามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในวันที่ “๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๗” และความประทับใจของอดีตอธิการบดี แพทย์หญิงกรรณิการ์ ตันประเสริฐ ซึ่งมีโอกาสได้ร่วมรับเสด็จฯ กับบทความ “ชื่นชมพระบารมี” ไว้ว่า

“ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๗ เป็นวันที่อากาศสดใส ภายหลังฝนที่ตกติดต่อกันหลายวัน บริเวณมหาวิทยาลัยตกแต่งด้วยธงทิวประดับดอกไม้ คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาต่างรอเวลาอันสำคัญยิ่งด้วยจิตใจเบิกบานแจ่มใส ภาพของนักศึกษาที่แต่งกายเรียบร้อยมารยาทงดงามและบุคลากรแต่งกายด้วยเบลเซอร์สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเรียงรายรอรับเสด็จฯ เป็นภาพที่น่าชื่นชม คุณไพฑูรย์ สุนทรวิภาต ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ   ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประธานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและนายกกิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย  ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัยและข้าพเจ้ารอรับเสด็จฯ ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุม  ความรู้สึกในขณะที่รถพระที่นั่งเข้าสู่บริเวณมหาวิทยาลัยนั้นยากแก่การบรรยาย  รู้แต่ว่าเป็นความปิติสูงสุดและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จมาด้วยความเมตตาโดยแท้  พระพักตร์แจ่มใส พระจริยวัตรงดงาม แววพระเนตรฉายพระเมตตาแก่ผู้รับเสด็จฯ ทุกคน ตลอดระยะที่ประทับอยู่ในมหาวิทยาลัยท่านทอดพระเนตรทุกอย่างด้วยความสนพระทัย  เมื่อเสด็จฯ ไปทรงดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายมหาวิทยาลัยแล้วทรงมีรับสั่งกับข้าพเจ้าว่า “มหาวิทยาลัยสวยมาก” และก่อนเสด็จฯ กลับทรงมีรับสั่งว่า “การสร้างมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ดีมาก” และทรงอำนวยพรให้มีความเจริญรุ่งเรือง  ข้าพเจ้าได้ประจักษ์แก่ตัวของข้าพเจ้าเองในการตามเสด็จฯ ตลอดระยะเวลาเกือบ ๓ ชั่วโมง ว่าในพระทัยของพระองค์นั้นทรงนึกถึงประชาชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยตลอด ท่านทรงเป็นบรมครูที่ทรงเป็นอัจฉริยะและผสมผสานความรู้ในศิลป์และศาสตร์ต่างๆ เพื่อแสวงหาสิ่งที่ดี ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงคำกล่าวที่ว่า “King of the King” หรือ “พระทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์”

View (187)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa