SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
50 นักวิทยาศาสตร์ที่โลกต้องบันทึก
พฤษภาคม 3rd, 2016 by sirinun

50 นักวิทยาศาสตร์ ที่โลกต้องบันทึก

50 นักวิทยาศาสตร์ ที่โลกต้องบันทึก

จากผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ผ่านการศึกษาค้นคว้ามาตั้งแต่ครั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ได้สร้างคุณูปการแก่มนุษย์เป็นอย่างมาก เช่น การสื่อสาร การคมนาคม การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น โดยเฉพาะการดำรงชีวิตในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีบทบาทอย่างมากในการดำรงชีวิต ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้้ทำประโยชน์ได้ให้แก่มวลมนุษย์โลก เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื้อหากระชับ อ่านง่าย เข้าใจง่าย  หมวดหมู่ Q141 ป494ห 2558

รายการอ้างอิง

ปวิชญ์ อริยศิลป์. (บรรณาธิการ).  (2558).  50 นักวิทยาศาสตร์ที่โลกต้องบันทึก. กรุงเทพฯ : มายิก.

View (13)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa