SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ขั้นตอนการตกแต่งไฟล์สำเนาหนังสือพิมพ์จีน
กรกฎาคม 5th, 2021 by Latthawat Rimpirangsri

การดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักหอสมุดแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์จีน ตั้งแต่ฉบับปี 2464 เป็นต้นมา และปัจจุบัน ดิจิไทซ์จนถึง ปี พ.ศ. 2530 และมีการให้บริการฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย ผู้สนใจ นักวิจัยต้องการใช้ฐานข้อมูลฯ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าว และฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน มีการเขียนไว้ในหลายๆ บทความ ใน KM Blog ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้แก่

1. ความร่วมมือระหว่างศูนย์บรรณสารสนเทศกับหอสมุดแห่งชาติ
2. สื่อดิจิทัล/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ
3. ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน
4. 中文报纸数据库 (ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน)
5. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเอกสารไฟล์ดิจิทัลหนังสือพิมพ์จีน
6. หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน

ผู้เขียนมีหน้าที่ในการดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์จีน หลังการที่ทำการถ่ายภาพสำเนาหนังสือพิมพ์จีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้าย คือการตกแต่งไฟล์รูปภาพให้สวยงาม  โดยการตกแต่งไฟล์จะใช้โปรแกรม Advtiffeditor โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. เตรียมไฟล์สำเนาดิบที่ถ่ายไว้แล้วให้พร้อม
 2. เปิดโปรแกรม Advtiffeditor ขึ้นมา  
 3. คลิกที่เครื่องมือ Flie จากนั้นเลือกหน้าที่ต้องการตกแต่ง แล้วคลิกที่ Open  
 4. ใช้เครื่องมือ Rotate เพื่อจัดหน้าหนังสือพิมพ์  
 5. คลิกที่เครื่องมือ Tool > Color Adjust เพื่อทำการปรับแต่งสีภาพ   
 6. กำหนดค่า Contrast ไว้ที่ 5 และ Brightness ไว้ที่ 10 จากนั้นคลิก OK  
 7. ใช้เครื่องมือ Crop เพื่อตัดขอบหน้ากระดาษ  
 8. ทำการบันทึกภาพโดยเครื่องมือ Save  
 9. ใช้คำสั่ง Batch Process เพื่อทำการตกแต่งทีละหลายๆภาพ   
 10. เลือกไฟล์ภาพดิบทั้งหมดแล้วคลิก Open  
 11. คลิกที่ Action เพื่อทำการตกแต่ง   
 12. ทำการ Add คำสั่ง Rotate , ContrastBrightness และ Crop จากนั้นคลิกที่ Start   
 13. รอโปรแกรมทำการ Process                                                                                                                                                                                                          
 14. สิ้นสุดกระบวนการ Process เราจะได้ไฟล์ทั้งหมดที่ตกแต่งไว้   

15. ตรวจไฟล์ท้้งหมดอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณ์

View (52)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa