SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แอดเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กุมภาพันธ์ 27th, 2019 by ปัญญา วงศ์จันทร์

 

จากการฟังเสวนาในหัวข้อ “การใช้แอปพลิเคชั่นไลน์แอดเพื่อยกระดับคุณภาพบริการ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดย นางสาวกรวรรณ ดีวาจา ในงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง I-School and data science : knowledge and experience from  South Korea  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องกิจกรรม ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สามารถสรุปได้ดังนี้

นางสาวกรวรรณ ดีวาจา บรรณารักษ์ห้องสมุดนงเยาว์ชัยเสรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึง การนำแอปพลิเคชั่นไลน์แอดมามีบทบาทในการทำงานในด้านการประชาสัมพันธ์โดยการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตพบว่า ไลน์แอดเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่คนไทยใช้มากที่สุดจึงได้นำไลน์แอด (Line@) มาใช้ในงานหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมี

 • คุณสมบัติที่ดีของไลน์แอดมาคือ
 1. One-on-One Chat
 2. Broadcast
 3. Reply mode
 4. Scheduled
 5. Rich Message
 6. Coupon & Promotion
 7. Poll & survey
 8. Popularity
 •  ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน
 1. ติดตั้งแอปพลิเคชั่น
 2. กำหนดผู้ตอบคำถาม
 3. กำหนดแนวทางการให้บริการ
 4. ประชาสัมพันธ์
 •  บริการที่ใช้สำหรับงานบริการไลน์แอด
 1. บริการช่วยหาหนังสือที่หาไม่พบ
 2. บริการตอบคำถาม เช่น ถาม วันนี้ห้องสมุดปิดกี่โมง ตอบ เปิดให้บริการ 9 โมงเช้าถึง 21.00 น.
 3. ช่องทางประชาสัมพันธ์ เช่น ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและงานบริการของห้องสมุด ได้แก่ การแนะนำหนังสือใหม่ การแจ้งเวลาเปิด-ปิดบริการ การแจ้งตารางกิจกรรมการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
 4. บริการรับ-ส่งหนังสือ ตามคณะที่แจ้งความประสงค์
 5. การนำไลน์แอดมาใช้กับกิจกรรมเชิงรุกของห้องสมุด
 • การนำไลน์แอดมาวิเคราะห์เกี่ยวกับงานห้องสมุด
 1. วิเคราะห์คำถามของไลน์แอดของผู้ใช้บริการมาปรับปรุงกับงานบริการห้องสมุด
 2. ช่วงเวลาที่ผู้ใช้บริการสอบถาม คือ เวลา 12.00 น. และ 16.00 น. ซึ่งคาดว่าผู้ใช้บริการว่างเว้นจากการเข้าชั้นเรียนจึงมีเวลาสอบถามข้อมูลและบริการกับงานห้องสมุด
 3. เวลาในการตอบกลับ ภายใน 5 นาที ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดการบริการที่ห้องสมุดกำหนดไว้ว่าจะต้องตอบกลับภายใน 30 นาที
 • การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไลน์แอด
 1. ความพอใจรวม อยู่ที่ 4.49
 2. ความรวดเร็ว 4.46
 3. ความรู้ความสามารถในการตอบข้อซักถาม 4.42

 • ประโยชน์การใช้งานไลน์แอด
 1. ห้องสมุดมีช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้ใช้บริการมากขึ้น
 2. สามารถส่งข้อมูลได้พร้อมๆกันทำให้ผู้ใช้เห็นข้อความได้รวดเร็ว
 3. นำเทคโนโลยีมาใช้กับบริการห้องสมุดเพิ่มภาพลักษณ์กับห้องสมุดยุคใหม่
 4. บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ทำงานเป็นทีมเพื่อฝึกทักษะในการตอบคำถาม
 5. มีประโยชน์กับผู้ใช้บริการมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น สอบถาม และข้อแนะนำได้มากขึ้น
 • ข้อเสนอแนะของไลน์แอด
 1. นำคำถามมาวิเคราะห์ที่ถามบ่อยและมีระบบการตอบกลับแบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาในการพิมพ์ขอความตอบกลับของเจ้าหน้าที่
 2. ศึกษาความพึงพอใจของไลน์แอดหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
 3. ควรมีแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม

จากการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความรู้ด้าน ไลน์แอด ( Line@ ) จะนำความรู้ที่ได้นำมาพัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสารอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การตอบคำถาม และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย

ช่องทางสมัครสมาชิกผ่านLine@

บริการช่วยหาหนังสือไม่พบผ่าน Line@

View (130)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa