SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
มารวยด้วยไผ่กันสิคะ
ส.ค. 11th, 2016 by namfon

ไม้ไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวไทยมานาน ทุกส่วนของไผ่ ตั้งแต่ลำจนถึงรากนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งในด้านอุปโภคและบริโภค การใช้ทำเป็นที่อยู่อาศัย เครื่องมือเครื่องใช้ ไม้ค้ำยัน กระดาษ เชื้อเพลิง และงานหัตถกรรมต่าง จึงจัดได้ว่า “ไผ่” เป็นไม้อเนกประสงค์ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างยิ่ง

ไผ่หลายชนิดที่นิยมปลูกไว้ใช้สอยตามหัวไร่ปลายนา  ส่วนใหญ่เพื่อประโยชน์การใช้สอยและบริโภคหน่อ  ได้แก่ ไผ่รวก ไผ่ไร่ ไผ่สีสุก ไผ่ซางและไผ่เลี้ยง เป็นต้น

13901457_931391626987352_7130308472589999157_n

ดังนั้น  เราควรหันมาช่วยกันปูลกไผ่เพื่อใช้ประโยชน์กันดีกว่า เพราะไผ่เป็นพืชโตเร็วที่ใช้เวลาเพียง 2-3 ปีก็สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ โดยสามารถดูแลและจัดการให้ได้ผลผลิตเช่นเดียวกับเพื่อเศรษฐกิจอื่นๆ ซึ่งทำได้ไม่ยาก การขยายพันธุ์ ทำได้หลายวิธี การปลูกเจริญเติบโตเป็นกอเร็ว การดูแลการจัดการที่ดีจะทำให้ได้ผลผลิตทั้งหน่อและลำ ฉะนั้นการปลูกไผ่จึงทำให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าทั้งในระยะเวลาอันสั้นและระยะยาว เนื่องจากไผ่มีอายุยืน การเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงสามารถทำต่อไปได้ถึงชั่วลูกหลาน

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีหนังสือ เพื่อประกอบการปลูกไผ่ สำหรับผู้ที่สนใจ เรื่อง ปลูกไผ่ให้รวย  รวบรวมองค์ความรู้ ทั้งจากงานวิชาการ และประสบการณ์ของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ มีเนื้อหาแนะนำประโยชน์ของไผ่ การปลูก การตลาด จึงน่าจะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ช่วยชี้ทางรวย ทางรอดให้กับคนไทย หัวใจเกษตร…. ถ้าอยากรวยด้วยหนังสือเล่มนี้เข้ามาอ่านได้ที่ อาคารบรรณสาร ชั้น 4  SB317.B2ส785ป2553

View (17)

การบริหารทรัพยากรสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ : การจัดการสมดุลระหว่างเอกสารทรงคุณค่ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่
มี.ค. 16th, 2016 by namfon

จากการที่บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการ ในโครงการสัมมนาทางวิชาการ : เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “การบริหารทรัพยากรสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ : การจัดการสมดุลระหว่างเอกสารทรงคุณค่ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่” ซึ่งจัดโดย สำนักหอสมุดกลาง และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร นั้น สามารถสรุปประเด็นความรู้ได้ดังนี้

เริ่มด้วยการกล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช (อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ) และพิธีเปิดโดยผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมในภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร และรองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ

ศาสตราจารย์ ดร.นิยะดา เหล่าสุนทร บรรยายหัวข้อ “เอกสารทรงคุณค่า คลังแห่งปัญญาไทย” Read the rest of this entry »

View (170)

การทำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยถุงพลาสติก
มี.ค. 11th, 2016 by namfon

ดอกไม้รักษ์โลกด้วยถุงพลาสติก คือ 1 ใน 6 นวัตกรรม ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดนวัตกรรมงานประจำ เพื่อการประหยัดพลังงาน (R2I : Routine Innovation for Saving Energy) ประจำปี 2558 รอบแรก วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมประกวดโครงการประหยัดพลังงานของการไฟฟ้านครหลวง ภายใต้โครงการ (Thailand Energy Awards 2015)

ประกวดนวัตกรรม

จัดแสดงผลงานประกวดนวัตกรรมงานประจำเพื่อการประหยัดพลังงาน (R2I)

Read the rest of this entry »

View (1227)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa