SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ตู้ใส่ของ Lost and Found สิ่งของที่พบในศูนย์บรรณสาร
พ.ย. 12th, 2020 by ratchanee

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ปัจจุบันมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้ามาใช้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งบางครั้งผู้ใช้บริการ ที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์บรรณสารสนเทศ  บางครั้งลืมสิ่งของไว้ภายในศูนย์บรรณสารสนเทศ  เมื่อมีผู้พบเห็นสิ่งของเหล่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นผู้ใช้บริการ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารสนเทศ จะนำมาให้เจ้าหน้าที่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ติดตามหาเจ้าของ เพื่อมารับสิ่งของที่ลืมทิ้งไว้ต่อไป

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงมีการจัดตั้งตู้  LOST & FOUND  เพื่อรวบรวมสิ่งของที่ลืมไว้  หากผู้ใช้บริการท่านใดตามหาสิ่งของที่ลืมไว้ สามารถมาดูได้ที่ตู้นี้ และขอรับคืนได้ โดยกรอกเอกสารของที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดเตรียมไว้ตามแบบฟอร์มในรูป

แบบฟอร์มการรับแจ้งทรัพย์สินหายภายในศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

หากสิ่งของใดไม่มีผู้มาขอรับภายใน 1 เดือน  ศูนย์บรรณสารสนเทศ จะจัดส่งให้กับสำนักพัฒนานักศึกษาต่อไป  โดยมีแนวทางปฎิบัติดังนี้ Read the rest of this entry »

View (38)

ขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศและวิธีการยืมเงินทดรองจ่ายหรือเงินสดย่อยพร้อมการเคลียร์คืน
เม.ย. 14th, 2020 by ratchanee

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีภารกิจที่จะต้องบริหารจัดการ การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
เข้าห้องสมุดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับกับคณะวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยที่คณาจารย์และนักศึกษามี
ส่วนร่วมในการพิจารณาหรือคัดเลือกหนังสือ การสั่งซื้อหนังสือบางครั้งจำเป็นต้องมีการยืมเงินทดรองจ่ายหรือเงินสดย่อย
เพื่อนำไปจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ

กรณียืมเงินทดรองจ่ายหรือเงินสดย่อยเพื่อนำไปจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศจากภายนอกสถานที่ มีขั้นตอนดังนี้
1. ทำใบขออนุมัติจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศซึ่งใบขออนุมัติ ประกอบด้วย

1.1 ใบขอเบิกงบประมาณ (ซึ่งเอกสารนี้สามารถขอแบบฟอร์มได้จากกองแผนและพัฒนา

ใบขอเบิกงบประมาร

หมายเลข 1 ใส่เลขที่ออกของหน่วยงาน พร้อมวันที่ออก
หมายเลข 2 ใส่ปีงบประมาณการศึกษา
หมายเลข 3 ใส่ชื่อหน่วยงานที่ขอเบิกงบประมาณ
หมายเลข 4  ใส่รายการเรื่องที่ต้องการขออนุมัติ
หมายเลข 5  ลงนามผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

1.2 ใบขออนุมัติ

 

ใบขออนุมัติจัดซื้อตำราและ ทรัพยากรการเรียนรู้

 

หมายเลข 1  ใส่เลขที่ออกของหน่วยงาน พร้อมวันที่ออก
หมายเลข 2  ใส่เลขที่ใบเสนอราคา
หมายเลข 3  ใส่เครื่องหมายถูกด้านหน้าทรัพยากรที่ต้องการจัดซื้อ
หมายเลข 4  ลงชื่อผู้ขออนุมัติ และชื่อหัวหน้าแผนกจัดหาฯ
หมายเลข 5  ลงนามชื่อผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ

Read the rest of this entry »

View (84)

สัปดาห์คัดเลือกหนังสือ
พ.ย. 7th, 2019 by ratchanee

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีภารกิจที่จะต้องบริหารจัดการการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับกับคณะวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย และเพื่อความสอดคล้องกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ข้อที่ 1 คือ พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านจีน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 1 สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือคัดเลือกหนังสือ โดยประหยัดเวลาในการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการไปร้านหนังสือ  ได้ช่วยพิจารณาหรือคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดได้ตรงกับหลักสูตรที่สอน หรือความต้องการในการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้   โดยในปีการศึกษา 2562 กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดจำนวน 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 2-6 ก.ย.62 และวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2563 และเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้หนังสือที่ตรงกับความต้องการในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ

1. เพื่อให้คณาจารย์นักศึกษา และบุคลากร มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรือคัดเลือกหนังสือ
2. เพื่อให้คณาจารย์นักศึกษา และบุคลากร มีความพึงพอใจในการพิจารณาหรือคัดเลือกหนังสือ
3. เพื่อเป็นการบริการเชิงรุก ในการนำหนังสือมาให้พิจารณาคัดเลือกโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงร้านหนังสือ Read the rest of this entry »

View (34)

การตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
มิ.ย. 12th, 2019 by ratchanee

การตรวจรับพัสดุ เป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีภารกิจอย่างหนึ่งในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้า วิจัย ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป การได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดซื้อเองนั้น เมื่อได้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศตามขั้นตอนเรียบร้อย พร้อมได้รับตัวเล่มทรัพยากรแล้ว ศูนย์บรรณสารสนเทศ จะต้องตรวจรับทรัพยากรสารสนเทศทุกชิ้นและต้องสมบูรณ์ครบถ้วน โดยมีขั้นตอนการตรวจรับหนังสือ ดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์มการขอรับการตรวจรับพัสดุ ส่งไปยังกองพัสดุ เพื่อนัดหมายให้มาตรวจรับหนังสือ เนื่องจากศูนย์บรรณสารสนเทศ ดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง และระเบียบของมหาวิทยาลัย ต้องให้มีบุคลากรจากกองพัสดุมาเป็นกรรมการตรวจรับด้วย โดยกรรมการตรวจรับ ประกอบด้วย 3 คน คือ Read the rest of this entry »

View (70)

“การจัดทำทะเบียนรายชื่อเอกสารใช้งานศูนย์บรรณสารสนเทศ”
พ.ย. 30th, 2018 by ratchanee

ถ้าหากจะพูดว่า “ทะเบียนรายชื่อเอกสารใช้งาน” หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคย แต่หากพูดว่า “รายชื่อแฟ้มเอกสาร” อย่างหลังน่าจะคุ้นเคยมากกว่า

ทุกๆ ปีการศึกษา สำนักงานเลขานุการ จะมีหน้าที่ในการสำรวจแฟ้มเอกสารของศูนย์บรรณสารสนเทศ  ที่มีจัดเก็บอยู่ที่สำนักงานเลขานุการ และแผนกอื่นๆ ว่ามีชื่อแฟ้มเอกสารอะไรบ้าง ระยะเวลาของเอกสารภายในแฟ้ม  เพื่อจัดทำเป็น “ทะเบียนรายชื่อเอกสารใช้งาน” ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ส่งไปให้กับกองกลาง เป็นประจำทุกปี

การจัดเก็บเอกสารของศูนย์บรรณสารฯ มีลักษณะเหมือนให้สำนักงานเลขานุการเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ ควบคุม ดูแล และให้รหัสแฟ้มเอกสารกับทุกแผนก และให้ทุกแผนกนำแฟ้มเอกสารมาจัดเก็บไว้ที่สำนักงานเลขานุการ  ยกเว้นบางกรณีที่บางแผนกอาจมีความจำเป็นในการใช้งานแฟ้มเอกสารนั้นบ่อยๆ  แฟ้มเอกสารนั้น อาจจะอยู่กับทั้งสำนักงานเลขานุการและอยู่ที่แผนกอื่น Read the rest of this entry »

View (96)

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน
ม.ค. 15th, 2018 by ratchanee

สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ  ได้จัดให้มีการอบรมโครงการกิจกรรมการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บรรจบ ปิยมาตย์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ วิทยากรในการอบรมครั้งนี้

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ศูนย์บรรณสารสนเทศ  ยุทธศาสตร์ที่ 6 เรื่องการบริหารจัดการศูนย์บรรณสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล ในมาตรการที่ 1.3 การสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน  เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี อันจะก่อให้เกิดความสุขในการทำงานและการทำให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

2. เพื่อให้บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และพบปะสังสรรค์

3. เพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

4. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร

ผลที่คาดว่าได้รับ

1. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน

2. เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากร

3. มีการพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

4. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร

วิทยากร ได้เริ่มต้นให้เรารู้จักการทำงานเป็นทีม  ซึ่งประกอบไปด้วย สิ่งหลักๆ อันได้แก่

  1. Teamwork (การทำงานเป็นทีม) คือ การร่วมกันทำงานของสมาชิกที่มากกว่า 1 คน โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะทำ อะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญในทุกองค์กรการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน
  2. Innovation (นวัตกรรม) จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่และเจริญเติบโตต่อไปได้
  1. Selecting (การเลือกสรร) เป็นการตัดสินใจเลือก เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ทั้งนี้การเลือกสรรจำเป็นต้องมีความาสอดคล้องกับหลักกลยุทธ์ขององค์กร
  2. Quality (คุณภาพ) หมายถึง การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการ โดยบริการนั้นสามารถสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุนการดำเนินงานที่เหมาะสมได้เปรียบคู่แข่งขัน ลูกค้ามีความพึงพอใจ และยอมจ่ายตามราคาเพื่อซื้อความพอใจนั้น การดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการ โดยคำนึงถึงการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า และมีต้นทุนการดำเนินงานที่เหมาะสม เช่น เราเป็นองค์กรที่ให้ความรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม
  3. Speed (ความรวดเร็ว)  การตอบสนองอย่างรวดเร็ว หมายถึง การมีความคล่องตัวต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะนำเสนอ หรือแม้แต่การตัดสินใจของการบริหารต้องรวดเร็วและฉับไว ทันต่อโลกในยุค 4.0

Read the rest of this entry »

View (38)

โครงการกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หัวข้อ “เขยิบมาแยกขยะ”
ม.ค. 15th, 2018 by ratchanee

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดโครงการกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หัวข้อ “เขยิบมาแยกขยะ” เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของขยะ  การจัดการขยะ และการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วนิดา สุวรรณพ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-12.00 น. นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 มีการบริหารจัดการศูนย์บรรณสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล ในมาตรการที่ 3.2 ปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวม

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิทยากรได้กล่าวถึงภาวะโลกร้อน ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และขยะก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถจัดเก็บให้ทันกับปริมาณ ทั้งนี้จึงมีการเชิญชวนให้คัดแยกขยะ โดยร่วมกับโครงการ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ เพื่อช่วยลดการตัดต้นไม้เพื่อผลิตกระดาษได้ถึง 17 ตัน แถมยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ และลดพื้นที่หลุมฝังกลบขยะอีกด้วย

 

โครงการ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้

โครงการ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้

จากภาพข้างต้น เป็นการนำกล่องนมยูเอชที กลับมาใช้ใหม่ โดยสอนวิธีการพับเก็บกล่องอย่างถูกวิธี ก่อนนำไปรีไซเคิล Read the rest of this entry »

View (66)

วิธีติดต่อร้านหนังสือเพื่อจัดซื้อหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ
มิ.ย. 22nd, 2017 by ratchanee

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีหน้าที่หลัก คือ การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ให้กับผู้ใช้บริการ และมีหน้าที่หลักอีกส่วนหนึ่งที่จำเป็นและสำคัญ  คือการจัดซื้อหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดให้เนื้อหาตรงตามกับคณะที่เปิดสอน และตรงตามกับผู้ใช้บริการต้องการ

มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้คณะแต่ละคณะส่งรายชื่อหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศตามที่คณาจารย์คัดเลือกส่งมายังห้องสมุดเพื่อทำการจัดซื้อ  เมื่อทางห้องสมุดได้รายชื่อหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการจัดซื้อ จะตรวจสอบฐานข้อมูลหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศ หากห้องสมุดยังไม่มีหนังสือและทรัพยาการสารสนเทศเล่มใด ก็จะดำเนินการสั่งซื้อ  โดยตรวจสอบว่าหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศเล่มใดสามารถซื้อได้จากร้านค้าไหน เพื่อทำการติดต่อไปยังร้านค้าที่ขายหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศเพื่อส่งรายการหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศไปให้ทำการเสนอราคา Read the rest of this entry »

View (54)

การเสนอการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พ.ค. 24th, 2017 by ratchanee

ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยเฉพาะหนังสือที่อยู่ในหลักสูตรต่างๆ อาจจะมีกระบวนการที่แตกต่างจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ  อาจเนื่องจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง จึงสามารถที่จะกำกับดูแล หรือร่วมพิจารณาการจัดซื้อหนังสือ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

โดยในการจัดซื้อหนังสือนั้น จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณบดีแต่ละคณะ ซึ่งผู้เขียน มีหน้าที่ในการจัดซื้อ จะจัดทำรายชื่อหนังสือที่อาจารย์แต่ละท่านแต่ละคณะได้พิจารณาคัดเลือกจากร้านหนังสือ  จากนั้้นทำบันทึกข้อความที่ได้รับการตรวจสอบจากฐานข้อมูลหนังสือที่พิจารณาคัดเลือกว่ามีอยู่ในห้องสมุดหรือไม่  กรณีที่ยังไม่มีหนังสือดังกล่าว จะดำเนินการทำบันทึกเสนอถึงคณบดีแต่ละคณะ และกำกับสาขาๆ ลงนามประธานคณะกรรมการวิชาการ และส่งกลับให้ศูนย์บรรณสารสนเทศ

เมื่อศูนย์บรรณสารสนเทศได้รับรายชื่อหนังสือที่ผ่านการพิจารณาจากคณบดีแต่ละคณะเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการติดต่อร้านค้าเพื่อส่งรายชื่อหนังสือ ขอใบเสนอราคาร้านค้าเพื่อตรวจสอบราคา และพิจารณาดำเนินการสั่งซื้อต่อไป

View (65)

เรื่องเล่าของอาม่า
ส.ค. 11th, 2016 by ratchanee

หนังสือเรื่องนี้ กล่าวถึงอาม่าซึ่งเป็นแม่ของนักข่าว ผู้เขียน ต้องการกล่าวถึงผู้เป็นแม่ ซึ่งเล่าถึงการดำเนินชีวิต ตั้งแต่เยาว์วัย จนถึงวัยชรา  ซึ่งเป็นคนจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทย ได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่าถึงประสบการณ์การใช้ชีวิต ได้อย่างน่าสนใจ อ่านเข้าใจง่าย สอดแทรกแง่คิด การใช้ชีวิต ความขยัน การเลี้ยงดูบุตร ความอดทน ความเสียสละ การใช้ชีวิตของคนในสังคม การเป็นผู้ให้และผู้รับ การแบ่งปัน ผู้อ่านได้ความรู้ในการดำเนินชีวิต

รายการอ้างอิง

สมจิตต์ จันทสิงห์. (2559).  เรื่องเล่าของอาม่า. กรุงเทพฯ : กรีนปัญญาญาณ.

View (21)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa