SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เรื่องเล่าของอาม่า
ส.ค. 11th, 2016 by ratchanee

หนังสือเรื่องนี้ กล่าวถึงอาม่าซึ่งเป็นแม่ของนักข่าว ผู้เขียน ต้องการกล่าวถึงผู้เป็นแม่ ซึ่งเล่าถึงการดำเนินชีวิต ตั้งแต่เยาว์วัย จนถึงวัยชรา  ซึ่งเป็นคนจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทย ได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่าถึงประสบการณ์การใช้ชีวิต ได้อย่างน่าสนใจ อ่านเข้าใจง่าย สอดแทรกแง่คิด การใช้ชีวิต ความขยัน การเลี้ยงดูบุตร ความอดทน ความเสียสละ การใช้ชีวิตของคนในสังคม การเป็นผู้ให้และผู้รับ การแบ่งปัน ผู้อ่านได้ความรู้ในการดำเนินชีวิต

รายการอ้างอิง

สมจิตต์ จันทสิงห์. (2559).  เรื่องเล่าของอาม่า. กรุงเทพฯ : กรีนปัญญาญาณ.

View (23)

การจัดซื้อหนังสือ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ก.พ. 4th, 2016 by ratchanee

12674834_722882964513330_1543121936_o

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีภารกิจอย่างหนึ่งในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้า วิจัย ของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร  ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นั้น จะหมายรวมถึง การจัดซื้อ และการได้รับหนังสือเป็นอภินันทนาการ หรือได้รับบริจาค หรือจากการขอรับหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างห้องสมุด หรือหน่วยงานอื่นๆ สำหรับในส่วนการจัดซื้อหนังสือนั้น มีวิธีการจัดซื้อ 3 วิธี คือ

  1. ร้านค้า/สำนักพิมพ์ โดยร้านค้า หรือสำนักพิมพ์จะนำหนังสือ หรือ Catalog หนังสือมาเสนอที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อคัดเลือก
  2. อาจารย์พิจารณาคัดเลือกหนังสือ ที่ร้านค้า/หรือสำนักพิมพ์ ด้วยตนเอง
  3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด โดยติดต่อกับทางร้านค้า/สำนักพิมพ์มาออกร้าน และเชิญอาจารย์ บุคลากรมาพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอซื้อต่อไป

Read the rest of this entry »

View (227)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa