SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การรวบรวมข่าวกฤตภาค (Online News Clipping)
ก.ค. 11th, 2017 by sirinun

iQNewsClip คือบริการคลิปปิ้งข่าวออนไลน์ (กฤตภาคข่าว) ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำเสนอข่าวที่ตัดจากหนังสือพิมพ์กว่า 30 ฉบับ ในรูปแบบของคลิปข่าวที่เป็นภาพสีและขาวดำที่มีความคมชัดสูง จัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่โดยมีฟังก์ชั่นในการสืบค้นข่าวแบบ Full-Text เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถเลือกดาวน์โหลดเป็นคลิปข่าวที่เป็นภาพสี หรือขาวดำ ตัวหนังสือสะอาดคมชัดอ่านง่าย และการสืบค้นเป็นแบบ Full-Text คือ สืบค้นได้ถึงเนื้อหาข่าว มิใช่เพียงแค่หัวข้อข่าว สิ่งที่กำหนดประเภทของ iQNewsClip คือ ระยะเวลาของข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งมีให้เลือก 2 แบบ คือ (1) ย้อนหลัง 30 วัน และ (2) ย้อนหลัง 30 วัน ณ วันที่เริ่มรับบริการโดยสะสมต่อเนื่องตราบเท่าที่ยังรับบริการอยู่ หากผู้ใช้งานต้องการใช้ข้อมูลย้อนหลังเพื่อการสืบค้นมากกว่า 30 วัน ควรเลือกรับบริการแบบ (2)

ผู้เขียนซึ่งได้รับมอบหมายในการคัดเลือกข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ เสนอผู้บริหาร จึงขอแบ่งปันความรู้ในเรื่องการรวบรวมข่าวกฤตภาคจากการทำงานเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้าง

 

e1

หน้าจอภาพ IQNewsClip

Read the rest of this entry »

View (125)

กระเป๋า “Healthy Book : อ่านเพื่อสุขภาพดี”
มิ.ย. 27th, 2017 by sirinun

กระเป๋า " Health Book : อ่านเพื่อสุขภาพดี"

กระเป๋า ” Health Book : อ่านเพื่อสุขภาพดี”

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดบริการมุมหนังสือน่าอ่านของห้องสมุด (ชั้น4)  เป็นเสมือนมุมสุขภาพ ผ่าน กระเป๋า” Healthy books : อ่านเพื่อสุขภาพดี” ของ สำนักงานกองทุนสนันสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ “เครือข่ายสร้างปัญญา”

สำนักงานกองทุนสนันสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้ผลิตสื่อองค์ความรู้สุขภาวะหลากรูปแบบ อาทิ หนังสือ นิตยสาร วีซีดี มุ่งให้นำความรู้จากสื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีสุขภาวะ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ จึงจัดกิจกรรม “เครือข่ายสร้างปัญญา” ผลิตสื่อบรรจุหนังสือดีในกระเป๋าเดินทาง ทำหน้าที่เสมือนห้องสมุดเคลื่อนที่ เรียกว่า Healthy Book มอบให้กับห้องเครือข่ายห้องสมุด จำนวน 30 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดสถานศึกษา โรงพยาบาล และแหล่งเรียนรู้สุขภาวะ  สุขภาพดีหาซื้อไม่ได้ การป้องกันดีกว่าการรักษา เชิญมาหาความรู้ได้จาก หนังสือดีๆ เพื่อสุขภาพและหนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีหนังสือการสร้างสุขภาพ เพิ่มเข้ามาให้บริการเป็นอย่างมากมายทำให้ผู้อ่านมาใช้บริการและยืมหนังสือเหล่านี้กลับไปอ่านกัน หรือไม่ก็จะนั่งอ่านในห้องสมุด ได้ทั้งความเพลิดเพลิน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันระหว่างผู้ใช้บริการกันเอง Read the rest of this entry »

View (71)

ตำราออร์โธปิดิกส์ ฉบับกระเป๋า(Orithopaedics pocket textbook)
ส.ค. 11th, 2016 by sirinun

ตำราออร์โธปิดิกส์ ฉบับกระเป๋า

ตำราออร์โธปิดิกส์ ฉบับกระเป๋า

ตำราออร์โธปิดิกส์เล่มนี้ เป็นตำราวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาออร์โธปิดิกส์มีบทความการวิจัยเรื่องกระดูก ข้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ เอ็น เอ็นกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อประสาท) ซึ่งประกอบกันเป็นโครงร่างและทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว   จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน หนังสือเล่มนี้มีคำศัพท์จากพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ศัพท์วิทยาศาสตร์ คำที่เขียนทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีความสนใจ และนักศึกษาแพทย์กำลังศึกษาวิชาออร์โธปิดิกส์

ข้อมูลหนังสือ:

ตำราออร์โธปิดิกส์ ฉบับกระเป๋า (Orthopaedics pocket textbook)
บรรณาธิการ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย, สุกิจ แสงนิพันธ์กูล, กิติวรรณ วิปุลากร และสุรชัย แซ่จึง
หมวดหมู่ WE168 ต367 2557 หนังสือทั่วไปชั้น 4 (ศูนย์บรรณสารสนเทศ)

View (72)

เมื่อหัวใจเป็นมิตรกับผืนป่า
ส.ค. 5th, 2016 by sirinun

เมื่อหัวใจเป็นมิตรกับฝืนป่า

เมื่อหัวใจเป็นมิตรกับฝืนป่า

หนังสือเล่มนี้เป็นกรณีศึกษาจากห้าพื้นที่ในโครงการชุมชนวิถีชีวิตเป็นมิตรกับผืนป่าตะวันตก ซึ่งเป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ครอบคลุมหกจังหวัด ตั้งแต่ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี มีพื้นที่กว่า 12 ล้านไร่ ประกอบไปด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 6 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ 11 แห่ง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำแม่กลอง ลุ้มน้ำสะแกกรัง ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำปิง และบางส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ สรรพสัตว์น้อยใหญ่ ร่วมไปถึงชุมชุนที่อาศัยอยู่ในผืนป่า บริเวณประชิดขอบป่า และบริเวณโดยรอบป่า ซึ่งการดูแลรักษาผืนป่าตะวันตก ไม่เใช่เพียงการให้ความสำคัญกับผืนป่าและสัตว์ป่าเท่านั้น แต่ต้องหมายรวมถึงการทำให้คนอยู่คู่กับป่าและสัตว์ป่าได้ ผู้อ่านจะได้รับรู้การทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรในผืนป่าตะวันตก เพื่อเป็นการเผยแพร่สู่สาธารณชน ได้นำไปศึกษา และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์ป่าไม้ของประเทศไทย หมวดหมู่ SD414.T5 ม843 2558

รายการอ้างอิง

เมื่อหัวใจเป็นมิตรกับผืนป่า. (2558). “โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก” มูลนิธิสืบนาคะเสถียร. กรุงเทพฯ : ธนาคารไทยพาณิชย์.

View (38)

สารานุกรม 222 การทดลอง
ส.ค. 4th, 2016 by sirinun

สารานุกรม 222 การทดลอง

สารานุกรม 222 การทดลอง

” สารานุกรม 222 การทดลอง” หนังสือเล่มนี้มีการทดลองที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่การทดลองสุดมหัศจรรย์จากสิ่งของที่อยู่รอบตัว กลวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์แสนสนุก สร้างสรรค์งานฝีมือ วิทยาศาสตร์ในอาหาร วิทยาศาสตร์รอบตัว ร่างกายสุดพิศวง การทดลองที่ฝึกการสังเกตพฤติกรรมสัตว์ การทดลองเลียนแบบการประดิษฐ์คิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังในอดีต พร้อมคำแนะนำวิธีเขียนรายงานการทดลอง และแบบกระดาษต่างๆ ที่ใช้ในการทดลองไว้ท้ายเล่ม เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หมวดหมู่ Q121 พ454ส 2559

รายการอ้างอิง

พลัส, กัคเคน. (2559). สารานุกรม 222 การทดลอง. แปลจาก Encyclopedia of interesting Experiments. แปลโดย อังคณา รัตนจันทร์. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์.

View (38)

คู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน
ส.ค. 4th, 2016 by sirinun

คู่มือ Cyber Security

คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้า และได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาพ วิดีโอ เสียง และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ สามารถรับส่งผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมได้อย่างรวดเร็วภายในเสี้ยววินาที ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารเรื่องงานหรือธุรกรรมต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วกว่าในอดีตอย่างเห็นได้ชัด แต่ถึงแม้เทคโนโลยีจะมีคุณประโยชน์ และก็มีโทษมหันต์ หากผู้ใช้ไม่รู้เท่าถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์มือถือหรือพกพานั้นๆ อย่างถูกวิธี หนังสือเล่มนี้ให้คำอธิบายและภาพประกอบที่ผู้อ่านสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย  หมวดหมู่ QA76.9.A25 ค695 2558

รายการอ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2558). คู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

View (12)

สุขศาสตร์ปศุสัตว์ (Livestock hygiene)
ก.ค. 27th, 2016 by sirinun

สุขศาสตร์ปศูสัตว์ (Livestock hygiene)

สุขศาสตร์ปศูสัตว์ (Livestock hygiene)

หนังสือ “สุขศาสตร์ปศุสัตว์ (Livestock hygiene)” จัดเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนในหลายรายวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่นหลักสุขศาสตร์สำหรับการเลี้ยงสัตว์ อนามัยสิ่งแวดล้อมทางการสัตวแพทย์ การจัดการสุขภาพสัตว์ปีก นอกจากนี้ยังใช้ประกอบการเรียนและการสอนการจับบังคับควบคุมปศุสัตว์และการจัดการของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สำหรับนิสิตสาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือเล่มนี้ยังสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการสำหรับนิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ รวมทั้งผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์และผู้สนใจทั่วไป หมวดหมู่ SF757 จ214ส 2559

รายการอ้างอิง

จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์. (2559). สุขศาสตร์ปศุสัตว์ (Livestock hygiene). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

View (47)

การพยาบาลพื้นฐานหลักการและแนวคิด
ก.ค. 27th, 2016 by sirinun

การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิด

การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิด

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงหลักการและแนวคิดในการพยาบาลที่เน้นการดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน อย่างครอบคลุมมิติร่างกาย และจิตวิญญาณ โดยใช้กระบวนการพยาบาลมาเป็นกรอบแนวคิด เพื่อเชื่อมต่อความรู้โดยยึดหลักวิทยาศาสตร์ในการดูแล ยังสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงในการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐานสำหรับนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และบุคลากรทีมสาธารณสุข   หมวดหมู่ WY100 ก492 2558

รายการอ้างอิง

นิตยา สมบัติแก้ว และเดือนทิพย์ เขษมโอภาส. (2558). การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิด. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.

View (17)

ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช (The science and art psychiatric interview).
ก.ค. 27th, 2016 by sirinun

ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช (The science and art psychiatric interview)

ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช (The science and art psychiatric interview)

หนังสือ “ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช” เขียนขึ้นจากประสบการณ์ทางคลินิกของผู้เขียน ซึ่งเป็นอาจารย์จิตแพทย์ และทำงานด้านจิตเวชศาสตร์คลินิก นานกว่า 40 ปี จากการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งเป็นอาจารย์จิตเวชศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นคณะบรรณาธิการจัดทำศัพท์จิตวิทยาและสารานุกรมศัพท์จิตวิทยาในราชบัณฑิตยสภา นานกว่า 10 ปี จึงช่วยให้คู่มือการสัมภาษณ์ทางจิตเวชศาสตร์เล่มนี้ สามารถใช้ภาษาที่เหมาะสมและอ่านเข้าใจได้ไม่ยาก หมวดหมู่ WM141 ณ215ศ 2559

รายการอ้างอิง

ณรงค์ สุภัทรพันธุ์. (2559). ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช (The science and art psychiatric interview). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด.

View (17)

พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน (Nurse led in overweight management)
ก.ค. 22nd, 2016 by sirinun

พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน

พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน

การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน เป็นบทบาทของพยาบาลในด้านการส่งเสริมป้องกัน ที่ได้มีการบูรณาการในการเรียนการสอน และการวิจัยในระดับอุดมศึกษา การให้บริการประชาชน ในเรื่องการจัดการและควบคุมภาวะน้ำหนักเกินนั้น แบ่งเป็นสองกรณี คือ ประชาชนที่มีน้ำหนักเกิดและยังไม่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อหรือเรียกว่า กลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง และโรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ  การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน ไม่ใช่เป็นทัศนคติ ความเชื่อ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งพยาบาลได้มีการดูแลภาวะน้ำหนักเกินมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามปัญหาของภาวะน้ำหนักเกินก็มีปริมาณและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน การให้บริการ และการวิจัย สำหรับนักศึกษาในสาขาพยาบาลและสาขาสุขภาพอื่นๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับบุคลากรที่มีบทบาทในการส่งเสริม ป้องกัน และจัดการกับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำหนักเกิน หมวดหมู่ WS16 พ219 2559

รายการอ้างอิง

ศิริอร สินธุ, ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง และฐิติพงษ์ ตันคำปวน.(บรรณาธิการ). (2559). พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน  (Nurse led in overweight management). นนทบุรี : สภาการพยาบาล.

View (119)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa