SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
สารานุกรม 222 การทดลอง
ส.ค. 4th, 2016 by sirinun

สารานุกรม 222 การทดลอง

สารานุกรม 222 การทดลอง

” สารานุกรม 222 การทดลอง” หนังสือเล่มนี้มีการทดลองที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่การทดลองสุดมหัศจรรย์จากสิ่งของที่อยู่รอบตัว กลวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์แสนสนุก สร้างสรรค์งานฝีมือ วิทยาศาสตร์ในอาหาร วิทยาศาสตร์รอบตัว ร่างกายสุดพิศวง การทดลองที่ฝึกการสังเกตพฤติกรรมสัตว์ การทดลองเลียนแบบการประดิษฐ์คิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังในอดีต พร้อมคำแนะนำวิธีเขียนรายงานการทดลอง และแบบกระดาษต่างๆ ที่ใช้ในการทดลองไว้ท้ายเล่ม เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หมวดหมู่ Q121 พ454ส 2559

รายการอ้างอิง

พลัส, กัคเคน. (2559). สารานุกรม 222 การทดลอง. แปลจาก Encyclopedia of interesting Experiments. แปลโดย อังคณา รัตนจันทร์. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์.

View (85)

คู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน
ส.ค. 4th, 2016 by sirinun

คู่มือ Cyber Security

คู่มือ Cyber Security สำหรับประชาชน

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้า และได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นภาพ วิดีโอ เสียง และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ สามารถรับส่งผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมได้อย่างรวดเร็วภายในเสี้ยววินาที ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารเรื่องงานหรือธุรกรรมต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วกว่าในอดีตอย่างเห็นได้ชัด แต่ถึงแม้เทคโนโลยีจะมีคุณประโยชน์ และก็มีโทษมหันต์ หากผู้ใช้ไม่รู้เท่าถึงอันตรายที่อาจเกิดจากการใช้อุปกรณ์มือถือหรือพกพานั้นๆ อย่างถูกวิธี หนังสือเล่มนี้ให้คำอธิบายและภาพประกอบที่ผู้อ่านสามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย  หมวดหมู่ QA76.9.A25 ค695 2558

รายการอ้างอิง

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. (2558). คู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน . พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

View (38)

สุขศาสตร์ปศุสัตว์ (Livestock hygiene)
ก.ค. 27th, 2016 by sirinun

สุขศาสตร์ปศูสัตว์ (Livestock hygiene)

สุขศาสตร์ปศูสัตว์ (Livestock hygiene)

หนังสือ “สุขศาสตร์ปศุสัตว์ (Livestock hygiene)” จัดเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนในหลายรายวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่นหลักสุขศาสตร์สำหรับการเลี้ยงสัตว์ อนามัยสิ่งแวดล้อมทางการสัตวแพทย์ การจัดการสุขภาพสัตว์ปีก นอกจากนี้ยังใช้ประกอบการเรียนและการสอนการจับบังคับควบคุมปศุสัตว์และการจัดการของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สำหรับนิสิตสาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือเล่มนี้ยังสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการสำหรับนิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ รวมทั้งผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์และผู้สนใจทั่วไป หมวดหมู่ SF757 จ214ส 2559

รายการอ้างอิง

จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์. (2559). สุขศาสตร์ปศุสัตว์ (Livestock hygiene). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

View (174)

การพยาบาลพื้นฐานหลักการและแนวคิด
ก.ค. 27th, 2016 by sirinun

การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิด

การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิด

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงหลักการและแนวคิดในการพยาบาลที่เน้นการดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน อย่างครอบคลุมมิติร่างกาย และจิตวิญญาณ โดยใช้กระบวนการพยาบาลมาเป็นกรอบแนวคิด เพื่อเชื่อมต่อความรู้โดยยึดหลักวิทยาศาสตร์ในการดูแล ยังสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงในการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐานสำหรับนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และบุคลากรทีมสาธารณสุข   หมวดหมู่ WY100 ก492 2558

รายการอ้างอิง

นิตยา สมบัติแก้ว และเดือนทิพย์ เขษมโอภาส. (2558). การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิด. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.

View (108)

ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช (The science and art psychiatric interview).
ก.ค. 27th, 2016 by sirinun

ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช (The science and art psychiatric interview)

ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช (The science and art psychiatric interview)

หนังสือ “ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช” เขียนขึ้นจากประสบการณ์ทางคลินิกของผู้เขียน ซึ่งเป็นอาจารย์จิตแพทย์ และทำงานด้านจิตเวชศาสตร์คลินิก นานกว่า 40 ปี จากการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งเป็นอาจารย์จิตเวชศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นคณะบรรณาธิการจัดทำศัพท์จิตวิทยาและสารานุกรมศัพท์จิตวิทยาในราชบัณฑิตยสภา นานกว่า 10 ปี จึงช่วยให้คู่มือการสัมภาษณ์ทางจิตเวชศาสตร์เล่มนี้ สามารถใช้ภาษาที่เหมาะสมและอ่านเข้าใจได้ไม่ยาก หมวดหมู่ WM141 ณ215ศ 2559

รายการอ้างอิง

ณรงค์ สุภัทรพันธุ์. (2559). ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช (The science and art psychiatric interview). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด.

View (56)

พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน (Nurse led in overweight management)
ก.ค. 22nd, 2016 by sirinun

พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน

พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน

การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน เป็นบทบาทของพยาบาลในด้านการส่งเสริมป้องกัน ที่ได้มีการบูรณาการในการเรียนการสอน และการวิจัยในระดับอุดมศึกษา การให้บริการประชาชน ในเรื่องการจัดการและควบคุมภาวะน้ำหนักเกินนั้น แบ่งเป็นสองกรณี คือ ประชาชนที่มีน้ำหนักเกิดและยังไม่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อหรือเรียกว่า กลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง และโรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ  การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน ไม่ใช่เป็นทัศนคติ ความเชื่อ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งพยาบาลได้มีการดูแลภาวะน้ำหนักเกินมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามปัญหาของภาวะน้ำหนักเกินก็มีปริมาณและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน การให้บริการ และการวิจัย สำหรับนักศึกษาในสาขาพยาบาลและสาขาสุขภาพอื่นๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับบุคลากรที่มีบทบาทในการส่งเสริม ป้องกัน และจัดการกับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำหนักเกิน หมวดหมู่ WS16 พ219 2559

รายการอ้างอิง

ศิริอร สินธุ, ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง และฐิติพงษ์ ตันคำปวน.(บรรณาธิการ). (2559). พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน  (Nurse led in overweight management). นนทบุรี : สภาการพยาบาล.

View (865)

โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหัองสมุด
ก.ค. 21st, 2016 by sirinun

โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหัองสมุด จัดขึ้น วันที่ 14 กรกฎคม 2559 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

1469087913494-1

 

1469087909778

 

1469088555849

 

1469088543122

 

หัวข้อการสัมมนา

  1. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อห้องสมุดในยุคดิจิทัล  โดย ปณิธาน สืบนุการณ์
  2. ความสุขในการทำงาน และความรักความผูกพันต่อองค์การ โดย จตุพล ชมพูนิช
  3.  ความสุขในการทำงาน และความรักความผูกพันต่อองค์การ โดย อรพิมพ์ รักษาผล

จากการสัมมนาในครั้งนี้สิ่งที่ได้รับคือความคาดหวังในการให้บริการของห้องสมุดยุคใหม่ต่อผู้ใช้บริการ ต้องมีการบริการใหม่ๆ บรรยากาศใหม่ๆ หรือรูปลักษณ์ใหม่ๆ มีการนำคอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัลมาใช้งานมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเด่นชัด ดังนั้นการให้บริการต้องเน้นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ห้องสมุดดิจิทัล มีการจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้อยู่ในระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ดังนั้นบุคลากรห้องสมุดต้องใส่ใจการให้บริการแก้ผู้ใช้บริการที่มีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและความต่างวัยกันในยุคดิจิทัลนี้ด้วย

ความสุขในการทำงาน และความรักความผูกพันต่อองค์การ ทุกอาชีพ “มีศักดิ์ศรี” ไม่ต่างกัน เพราะ “ไม่มีอาชีพไหนอยู่ได้” โดยไม่ต้อง “พึ่งพา” อาชีพอื่นๆ “จงภูมิใจในอาชีพ”ที่คุณเลือกสรรและทำมันทุกวัน ด้วยหัวใจ จากคำพูดของอาจารย์ จตุพล ชมพูนิช วิทยากรนักพูดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการนักพูด  ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความมุ่งมั่นที่จะทำงานในอาชีพของตนเองให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความรักในองค์การของตนเองมากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพากเพียรและนำเอาปัญญาความรู้ที่ได้จากการสัมมนามาประยุกต์ใช้ต่อไป

ความสุขในการทำงาน และความรักความผูกพันต่อองค์การ คนเราทุกคนย่อมมีความรักความผูกพันต่อองค์การ และต่อหน้าที่การงาน นอกจากนี้ยังต้องมี “ความกตัญญูที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์” ที่ปกครองบ้านมือให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้า เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีการพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องดีงาม

รายการอ้างอิง

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหัองสมุด. (2559).  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 14 กรกฎคม 2559 เวลา 8.00 – 16.30 น.

View (78)

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน (Nursing care of pregnant women with diabetes mellitus)
ก.ค. 15th, 2016 by sirinun

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน

“การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน” หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ และการจัดการรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวาน พร้อมทั้งยกสถานการณ์ตัวอย่างการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด มีประโยชน์สำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุข สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา การจัดการเรียนแรสอน และการให้บริการสุขภาพได้มีประสิทธิภาพในการรักษา ซึ่งมีผลต่อการลดภาวะความเสี่ยงต่อสุขภาพ และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในสตรีมีครรภ์ และทารกได้ หมวดหมู่ WQ248 ส816ส 2559

รายการอ้างอิง

สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ. (2559). การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน (Nursing care of pregnant women with diabetes mellitus). กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

View (100)

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข (Research methodology in public health)
ก.ค. 15th, 2016 by sirinun

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการทำวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  ตามขั้นตอนกระบวนการทำวิจัย พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีคำถามท้ายบทเพื่อให้ฝึกตอบคำถามและประเด็นสำคัญในแต่ละบท ตลอดจนเป็นแนวทางในการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจระเบียบวิธีการทำวิจัยทางสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น หมวดหมู่ WA20.5 ร375ร 2559

รายการอ้างอิง

รัตนา ทรัพย์บำเรอ. (2559). ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข (Research methodology in public health). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

View (64)

มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ก.ค. 15th, 2016 by sirinun

มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

หนังสือเล่มกล่าวถึงข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network – PULINET) มีความมุ่งมั่นสำคัญประการหนึ่ง คือการร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดสมาชิกของข่ายงานให้เป็นองค์กรบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพสูง และได้มีการดำเนินกิจกรรมหลากหลายโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคน และพัฒนางานอันจะนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานให้ได้มาตรฐานคุณภาพ  การจัดการมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ได้รับความร่วมมือของห้องสมุดสมาชิกเป็นอย่างมาก ทำให้การพัฒนามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมวดหมู่  Z675.U5 ม435 2558

รายการอ้างอิง

มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. (2558). นครศรีธรรมราช : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

View (23)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa