SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
สุขศาสตร์ปศุสัตว์ (Livestock hygiene)
ก.ค. 27th, 2016 by sirinun

สุขศาสตร์ปศูสัตว์ (Livestock hygiene)

สุขศาสตร์ปศูสัตว์ (Livestock hygiene)

หนังสือ “สุขศาสตร์ปศุสัตว์ (Livestock hygiene)” จัดเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนในหลายรายวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่นหลักสุขศาสตร์สำหรับการเลี้ยงสัตว์ อนามัยสิ่งแวดล้อมทางการสัตวแพทย์ การจัดการสุขภาพสัตว์ปีก นอกจากนี้ยังใช้ประกอบการเรียนและการสอนการจับบังคับควบคุมปศุสัตว์และการจัดการของเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สำหรับนิสิตสาขาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนังสือเล่มนี้ยังสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงทางวิชาการสำหรับนิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ รวมทั้งผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์และผู้สนใจทั่วไป หมวดหมู่ SF757 จ214ส 2559

รายการอ้างอิง

จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์. (2559). สุขศาสตร์ปศุสัตว์ (Livestock hygiene). พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

View (115)

การพยาบาลพื้นฐานหลักการและแนวคิด
ก.ค. 27th, 2016 by sirinun

การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิด

การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิด

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงหลักการและแนวคิดในการพยาบาลที่เน้นการดูแลผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน อย่างครอบคลุมมิติร่างกาย และจิตวิญญาณ โดยใช้กระบวนการพยาบาลมาเป็นกรอบแนวคิด เพื่อเชื่อมต่อความรู้โดยยึดหลักวิทยาศาสตร์ในการดูแล ยังสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและอ้างอิงในการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลพื้นฐานสำหรับนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต และบุคลากรทีมสาธารณสุข   หมวดหมู่ WY100 ก492 2558

รายการอ้างอิง

นิตยา สมบัติแก้ว และเดือนทิพย์ เขษมโอภาส. (2558). การพยาบาลพื้นฐาน : หลักการและแนวคิด. กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย.

View (52)

ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช (The science and art psychiatric interview).
ก.ค. 27th, 2016 by sirinun

ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช (The science and art psychiatric interview)

ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช (The science and art psychiatric interview)

หนังสือ “ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช” เขียนขึ้นจากประสบการณ์ทางคลินิกของผู้เขียน ซึ่งเป็นอาจารย์จิตแพทย์ และทำงานด้านจิตเวชศาสตร์คลินิก นานกว่า 40 ปี จากการสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ป่วยจิตเวช รวมทั้งเป็นอาจารย์จิตเวชศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นคณะบรรณาธิการจัดทำศัพท์จิตวิทยาและสารานุกรมศัพท์จิตวิทยาในราชบัณฑิตยสภา นานกว่า 10 ปี จึงช่วยให้คู่มือการสัมภาษณ์ทางจิตเวชศาสตร์เล่มนี้ สามารถใช้ภาษาที่เหมาะสมและอ่านเข้าใจได้ไม่ยาก หมวดหมู่ WM141 ณ215ศ 2559

รายการอ้างอิง

ณรงค์ สุภัทรพันธุ์. (2559). ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวช (The science and art psychiatric interview). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด.

View (31)

พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน (Nurse led in overweight management)
ก.ค. 22nd, 2016 by sirinun

พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน

พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน

การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน เป็นบทบาทของพยาบาลในด้านการส่งเสริมป้องกัน ที่ได้มีการบูรณาการในการเรียนการสอน และการวิจัยในระดับอุดมศึกษา การให้บริการประชาชน ในเรื่องการจัดการและควบคุมภาวะน้ำหนักเกินนั้น แบ่งเป็นสองกรณี คือ ประชาชนที่มีน้ำหนักเกิดและยังไม่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อหรือเรียกว่า กลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง และโรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ  การจัดการภาวะน้ำหนักเกิน ไม่ใช่เป็นทัศนคติ ความเชื่อ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งพยาบาลได้มีการดูแลภาวะน้ำหนักเกินมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามปัญหาของภาวะน้ำหนักเกินก็มีปริมาณและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน การให้บริการ และการวิจัย สำหรับนักศึกษาในสาขาพยาบาลและสาขาสุขภาพอื่นๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าสำหรับบุคลากรที่มีบทบาทในการส่งเสริม ป้องกัน และจัดการกับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภาวะน้ำหนักเกิน หมวดหมู่ WS16 พ219 2559

รายการอ้างอิง

ศิริอร สินธุ, ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง และฐิติพงษ์ ตันคำปวน.(บรรณาธิการ). (2559). พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน  (Nurse led in overweight management). นนทบุรี : สภาการพยาบาล.

View (169)

โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหัองสมุด
ก.ค. 21st, 2016 by sirinun

โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหัองสมุด จัดขึ้น วันที่ 14 กรกฎคม 2559 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

1469087913494-1

 

1469087909778

 

1469088555849

 

1469088543122

 

หัวข้อการสัมมนา

  1. ความคาดหวังของผู้ใช้บริการต่อห้องสมุดในยุคดิจิทัล  โดย ปณิธาน สืบนุการณ์
  2. ความสุขในการทำงาน และความรักความผูกพันต่อองค์การ โดย จตุพล ชมพูนิช
  3.  ความสุขในการทำงาน และความรักความผูกพันต่อองค์การ โดย อรพิมพ์ รักษาผล

จากการสัมมนาในครั้งนี้สิ่งที่ได้รับคือความคาดหวังในการให้บริการของห้องสมุดยุคใหม่ต่อผู้ใช้บริการ ต้องมีการบริการใหม่ๆ บรรยากาศใหม่ๆ หรือรูปลักษณ์ใหม่ๆ มีการนำคอมพิวเตอร์และระบบดิจิทัลมาใช้งานมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเด่นชัด ดังนั้นการให้บริการต้องเน้นเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ห้องสมุดดิจิทัล มีการจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้อยู่ในระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก ดังนั้นบุคลากรห้องสมุดต้องใส่ใจการให้บริการแก้ผู้ใช้บริการที่มีความเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและความต่างวัยกันในยุคดิจิทัลนี้ด้วย

ความสุขในการทำงาน และความรักความผูกพันต่อองค์การ ทุกอาชีพ “มีศักดิ์ศรี” ไม่ต่างกัน เพราะ “ไม่มีอาชีพไหนอยู่ได้” โดยไม่ต้อง “พึ่งพา” อาชีพอื่นๆ “จงภูมิใจในอาชีพ”ที่คุณเลือกสรรและทำมันทุกวัน ด้วยหัวใจ จากคำพูดของอาจารย์ จตุพล ชมพูนิช วิทยากรนักพูดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการนักพูด  ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความมุ่งมั่นที่จะทำงานในอาชีพของตนเองให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความรักในองค์การของตนเองมากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพากเพียรและนำเอาปัญญาความรู้ที่ได้จากการสัมมนามาประยุกต์ใช้ต่อไป

ความสุขในการทำงาน และความรักความผูกพันต่อองค์การ คนเราทุกคนย่อมมีความรักความผูกพันต่อองค์การ และต่อหน้าที่การงาน นอกจากนี้ยังต้องมี “ความกตัญญูที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์” ที่ปกครองบ้านมือให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้า เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีการพัฒนาไปในทางที่ถูกต้องดีงาม

รายการอ้างอิง

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหัองสมุด. (2559).  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 14 กรกฎคม 2559 เวลา 8.00 – 16.30 น.

View (54)

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน (Nursing care of pregnant women with diabetes mellitus)
ก.ค. 15th, 2016 by sirinun

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน

“การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน” หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานในสตรีตั้งครรภ์ และการจัดการรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวาน พร้อมทั้งยกสถานการณ์ตัวอย่างการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด มีประโยชน์สำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุข สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา การจัดการเรียนแรสอน และการให้บริการสุขภาพได้มีประสิทธิภาพในการรักษา ซึ่งมีผลต่อการลดภาวะความเสี่ยงต่อสุขภาพ และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ในสตรีมีครรภ์ และทารกได้ หมวดหมู่ WQ248 ส816ส 2559

รายการอ้างอิง

สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ. (2559). การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน (Nursing care of pregnant women with diabetes mellitus). กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

View (29)

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข (Research methodology in public health)
ก.ค. 15th, 2016 by sirinun

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข

ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการทำวิจัยที่มีประสิทธิภาพ  ตามขั้นตอนกระบวนการทำวิจัย พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีคำถามท้ายบทเพื่อให้ฝึกตอบคำถามและประเด็นสำคัญในแต่ละบท ตลอดจนเป็นแนวทางในการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจระเบียบวิธีการทำวิจัยทางสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น หมวดหมู่ WA20.5 ร375ร 2559

รายการอ้างอิง

รัตนา ทรัพย์บำเรอ. (2559). ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข (Research methodology in public health). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

View (28)

มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ก.ค. 15th, 2016 by sirinun

มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

หนังสือเล่มกล่าวถึงข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network – PULINET) มีความมุ่งมั่นสำคัญประการหนึ่ง คือการร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานห้องสมุดสมาชิกของข่ายงานให้เป็นองค์กรบริการสารสนเทศที่มีคุณภาพสูง และได้มีการดำเนินกิจกรรมหลากหลายโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคน และพัฒนางานอันจะนำไปสู่การพัฒนาหน่วยงานให้ได้มาตรฐานคุณภาพ  การจัดการมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ได้รับความร่วมมือของห้องสมุดสมาชิกเป็นอย่างมาก ทำให้การพัฒนามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมวดหมู่  Z675.U5 ม435 2558

รายการอ้างอิง

มาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการหลักห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา. (2558). นครศรีธรรมราช : ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

View (7)

การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาล
ก.ค. 15th, 2016 by sirinun

การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาล

การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาล

การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยพิการที่ต้องนอนอยู่ที่เตียงตลอดเวลา ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายหรือลุกออกจากเตียงได้ เกิดภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยและมักจะเกิดมาตามหลังจากที่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเหล่านี้ไม่สามารถพลิกตะแคงตัวเองหรือทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองก็คือ แผลกดทับ ดังนั้นพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยนั่นเอง ซึ่งควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดแผลกดทับขึ้น และเมื่อเกิดแผลกดทับขึ้นแล้วก็สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อเกิดแผลกดทับขึ้นได้ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยเอง ครอบครัว ผู้ดูแล เสียค่าใช้จ่าย หรือหากปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาอาจเกิดติดเชื้อลุกลามไปถึงกระดูดและทั่วร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้ หนังสือเล่มนี้จะช่วยทำให้ผู้ดูแลผู้ป่วยมีความรู้เรื่องของแผลกดทับมากยิ่งขึ้น ทั้งความหมาย อุบัติการณ์ กลไกการเกิดแผลกดทับ วัสดุปิดแผล และการพยาบาลผู้ป่วย ซึ่งสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาพยาบาล บุคลากรทางด้านสุขภาพ ผู้ดูแลผู้ป่วยนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป หมวดหมู่ WY154.5 ข275ก 2559

รายการอ้างอิง

ขวัญฤทัย พันธุ. (2559). การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาล. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

View (219)

โรคภัย+ไม่เจ็บ
ก.ค. 13th, 2016 by sirinun

โรคภัย + ไม่เจ็บ

โรคภัย + ไม่เจ็บ

หนังสือ “โรคภัย+ไม่เจ็บ” จะช่วยทำให้ผู้อ่านได้รู้เท่าทัน 7 โรคฮิต ด้วยหนังสือการ์ตูนแพทย์ที่เข้าใจง่ายๆ ได้แก่ โรคภูมิแพ้ โรคอ้วน โรคกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน โรคออฟฟิศซินโดรม โรคไมเกรน และโรคไข้เลือดออก โดยหมอหมึกดุ๋ย ผู้เขียนการ์ตูนเรื่องนี้ ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีจะต้องดูแลตัวเองอย่างไร ภาษาที่เขียนเข้าใจง่ายๆ มีการ์ตูนประกอบในเรื่องด้วยน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง  หมวดหมู่ WB100 ห177ร 2559

รายการอ้างอิง

หมอหมึกดุ๋ย. (2559). โรคภัย+ไม่เจ็บ. กรุงเทพฯ : Her Publishing.

View (14)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa