SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ก้าวสำคัญของห้องสมุดไทย
มิ.ย. 10th, 2017 by supaporn

จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ได้เสนอข้อมูลห้องสมุดสีเขียว หรือ Green Library ที่ผ่านจาก สัมภาษณ์ ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ให้กำเนิดห้องสมุดสีเขียวในประเทศไทย และมีความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว มีเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินห้องสมุดที่ขอรับการตรวจประเมิน และมีการสัมภาษณ์ห้องสมุดที่เข้าโครงการนำร่องในการตรวจประเมิน 10 แห่ง โดย ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดตามอ่านรายละเอียด

รายการอ้างอิง

วรธาร. มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ก้าวสำคัญของห้องสมุดไทย. ไทยโพสต์ ฉบับวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 ปีที่ 15 ฉบับที่ 5236 หน้า M1

View (5)

การเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
พ.ค. 21st, 2017 by supaporn

New-Service

เครือข่ายความร่วมมือการใช้บริการและใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

จากการที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) มีความร่วมมือทางวิชาการกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายประกันคุณภาพ และความร่วมมือทางวิชาการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น ทำให้ประชาคม มฉก. ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร สามารถใช้บริการของห้องสมุดในเครือข่ายดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่

 1. สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 4. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 5. สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 6. หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมห้องสมุดสาขาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8 แห่ง แบ่งเป็นห้องสมุดสาขาท่าพระจันทร์ มีทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ห้องสมุดสัญญา ธรรมศักดิ์ (คณะนิติศาสตร์) ห้องสมุดศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย (คณะพาณิชยศาสตร์ฯ) ห้องสมุดศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม (คณะรัฐศาสตร์) ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์) และห้องสมุดคณะวารสารศาสตร์ฯ ห้องสมุดสาขา ณ ศูนย์รังสิต 2 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี (ห้องสมุดกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์

โดยมีข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการห้องสมุดร่วมกัน คือ

 1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของแต่ละแห่งต้องแสดงบัตรประจำตัวก่อนการเข้าใช้บริการทุกครั้ง
 2. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของแต่ละแห่งต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการของห้องสมุดที่เข้าใช้บริการ

ระยะเวลาของข้อตกลงความร่วมมือฯ มีกำหนด 2 ปี คือ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2561 (สำหรับการเข้าใช้ห้องสมุดในลำดับที่ 2-6)  ส่วนสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น (ไม่รวมห้องสมุดคณะ) มีกำหนด 3 ปี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2563

View (32)

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ลงนามความร่วมมือวิชาการให้บริการสารสนเทศกับ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ค. 19th, 2017 by supaporn

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามทางวิชาการการให้บริการสารสนเทศระหว่างห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามทางวิชาการการให้บริการสารสนเทศระหว่างห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามทางวิชาการการให้บริการสารสนเทศระหว่างห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร เพื่อให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และแบ่งปันการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน โดยสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรสารสนเทศได้โดยตรงผ่าน website ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ เมื่อได้ข้อมูลทรัพยากรที่ต้องการแล้วจึงดำเนินการยืมระหว่างห้องสมุดต่อไป การแบ่งปันและร่วมกันใช้ทรัพยากรต่างๆ ของห้องสมุดในครั้งนี้ สำนักงานวิทยทรัพยากรจะบริหารจัดการด้วยมาตรฐานเดียวกันกับที่ดำเนินการกับห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ของรัฐ โดยไม่คำนึงถึงขนาดหรือสถานที่ตั้งของห้องสมุดแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแบ่งปันทรัพยากรห้องสมุด ลดความซ้ำซ้อน และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการดูแลบำรุงรักษาห้องสมุด

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมลงนามทางวิชการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมลงนามทางวิชการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็น 1 ใน 14 แห่งของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน การลงนามความร่วมมือทางวิชาการเป็นปฐมฤกษ์ในครั้งนี้

ภาพประกอบ

รายละเอียดของข่าว

View (20)

มาสัมผัส New TCDC Resource Center
พ.ค. 13th, 2017 by supaporn

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ ได้เปิด New TCDC Resource Center ณ อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง หลังจากที่ย้ายจากสถานที่เดิม ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับบัตรเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนี้ รีบตอบรับ เพราะอยากจะเห็นโฉมหน้าใหม่ การจัดพื้นที่การให้บริการ เคยประทับใจจากที่เดิม คิดว่าแห่งใหม่ก็ไม่แพ้กัน

บัตรเชิญ

บัตรเชิญ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้พาสถาปนิกจากกองอาคารและสถานที่ ของมหาวิทยาลัยไปด้วย เพราะมีโครงการจัดขยายพื้นที่ของศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดทำเป็น Learning Space ให้กับผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา เพื่อฟังแนวความคิดในการจัดพื้นที่การใช้งาน

ตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าตกแต่งด้วยดอกไม้ เก๋ๆ อย่างมีสไตล์ เมื่อลงทะเบียนและรับของที่ระลึกซึ่งเป็นหนังสือหลายเล่มน่าสนใจทีเดียวค่ะ แล้วก็ขึ้นไปชั้น 5 บริเวณครีเอทีฟ สเปซ ก่อนเข้าพิธีมีการรับประทานอาหารว่างกันไปพลางๆ แต่ส่วนใหญ่ ตื่นตาตื่นใจไปกับบรรยากาศ โดยรอบ และพูดคุยกับแขกท่านอื่นๆ มากกว่า ล้วนเป็นคนในวงการ กันเองทั้งนั้นค่ะ

ดอกไม้หน้าทางเข้า

ดอกไม้หน้าทางเข้า

Read the rest of this entry »

View (36)

บิดาของเว็บกับรางวัลทัวริง 2016
เม.ย. 21st, 2017 by supaporn

วันนี้ 21 เมษายนเป็นวันความคิดสร้างสรรค์โลก ขอแนะนำผู้ได้รับรางวัลทัวริงปีล่าสุด ซึ่งเป็นรางวัลที่มีเกียรติสูงสุด ของนักคอมพิวเตอร์ เปรียบเสมือนรางวัลโนเบลของวงการคอมพิวเตอร์

ผู้ได้รับรางวัลทัวริงปีล่าสุด 2016 เป็นเงิน 1 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งประกาศไม่กี่วันก่อนคือ ผู้คิดค้นเว็บซึ่งเป็นนวัตกรรมสำคัญของโลกยุคนี้ ชื่อ เซอร์ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี

เซอร์ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี

เซอร์ทิม เบอร์เนอร์ส-ลี

ทิมเป็นนักคอมพิวเตอร์ชาวอังกฤษ เขาได้ไอเดียการสร้างเว็บระหว่างทำงานที่เซิร์น CERN องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อต้องการแก้ปัญหาเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลของนักฟิสิกส์
ทิมจึงคิดค้นเว็บ และสร้างเว็บบราวเซอร์ตัวแรกของโลก จากนั้นเผยแพร่เว็บ จนแพร่หลายทั่วอินเทอร์เน็ตในทุกวันนี้

ทิมได้รับรางวัลมากมายจากการคิดค้นเว็บ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอัศวิน และได้รับรางวัลทัวริง 1 ล้านดอลล่าร์ในที่สุด

ติดตามผู้ที่เคยได้รับรางวัลทัวริง หรือ Turing Award ได้ที่

ตามลำดับอักษร http://amturing.acm.org/alphabetical.cfm

ตามลำดับปี http://amturing.acm.org/byyear.cfm

 

รายการอ้างอิง

ธงชัย โรจน์กังสดาล. บิดาของเว็บกับรางวัลทัวริง 2016. เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ฉบับที่ 24662 หน้า 23.

View (15)

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย
เม.ย. 16th, 2017 by supaporn

จากการบรรยายของ ศาสตราจารย์ ดร. อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ หัวหน้าคณะผู้จัดทำจรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติให้กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอสรุปส่วนหนึ่งของการบรรยาย ที่เกี่ยวกับการจัดทำผลงาน การเผยแพร่ผลงานวิจัย ขอนำมาสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้อยู่ในกรอบของการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย จากเอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการ ของสำนักพัฒนาวิชาการ ดังนี้

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

 • หากไม่จำเป็นไม่ควรเสนอผลงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (Premature) หรือยังไม่ได้รับการประเมินออกสู่สังคม
 • ต้องให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการ/แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้
 • ระบุและลำดับชื่อผู้นิพนธ์อย่างถูกต้องเป็นธรรม
 • ขอบคุณบุคคล คณะบุคคล และองค์กรที่สนับสนุนงานวิจัยในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
 • นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรม
 • แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ
 • ไม่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันซ้ำซ้อนหรือมากกว่า 1 แห่ง (Dual or duplicate publication)
 • ตีพิมพ์ผลงานมากกว่าหนึ่งภาษาได้ หากวารสารที่จะตีพิมพ์มีนโยบายรองรับ แต่ต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบล่วงหน้าด้วย
 • ส่งเรื่องเต็มของบทคัดย่อ (Abstract) ที่ตีพิมพ์ใน Proceedings ไปให้วารสารวิชาการพิจารณาได้ แต่ควรให้บรรณาธิการวารสารนั้นทราบและยินยอมก่อน
 • ไม่แบ่งย่อยผลงานวิจัยเป็นหลายเรื่องเกินความเหมาะสม เพื่อเพิ่มจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ (Salami publication or Balogna) เพราะอาจลดคุณค่าของงานได้ (แต่อาจจกระทำได้ หากบทความเหล่านั้น มีเนื้อหาเหมือนกันไม่เกินร้อยละสิบ และต้องไม่ใช้ตารางหรือภาพประกอบเดียวกัน และให้บรรณาธิการวารสารที่ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ทราบและยินยอมด้วย)
 • การให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยแก่ผู้สนใจและร้องขอ ควรเป็นไปตามเงื่อนไขหรือได้รับความเห็นชอบตากต้นสังกัดว่าด้วยจริยธรรมที่ครอบคลุมข้อมูล วัสดุและทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

Read the rest of this entry »

View (31)

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เม.ย. 14th, 2017 by supaporn

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ค้นคว้าและเรียบเรียง คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้น เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเบื้องต้น เกี่่ยวกับโบราณราชประเพณีดังกล่าว และเพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยคำอธิบายของคำศัพท์ ดังต่อไปนี้ Read the rest of this entry »

View (19)

Growroom ประหยัดพื้นที่ ช่วยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
เม.ย. 14th, 2017 by supaporn

Growroom จากไอเดียของสถาปนิก Mads-Ulrik Husum และ Sine Lindholm จาก Space10 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเหมือนสวน ปลูกพืช ผัก สมุนไพร ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่จำกัด หรือปลูกในเมืองได้ Growroom เปิดตัวเมื่อปลายปี ค.ศ. 2016 โครงสร้างเป็นกระบะปลูกพืชที่โค้งต่อจนกันเป็นวงกลม ออกแบบให้กระบะรับแสงแดดได้อย่างทั่วถึง แถมมีที่นั่งภายในอีกด้วย

Growroom

The Growroom by Ikea’s Space10, Mads-Ulrik Husum, and Sine Lindholm.R Hjortshoj

น่าจะนำมาใช้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับหน่วยงานได้ เป็นทั้งเฟอร์นิเจอร์ พื้นที่ปลูกพืช ผัก สมุนไพร หรือลองหาพืชที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมภายในอาคาร  มีเว็บไซต์อธิบายวิธีการประกอบในแต่ละขั้นตอนด้วยค่ะ เช่นที่ http://www.designboom.com/design/ikea-space10-the-growroom-flat-pack-spherical-garden-02-20-2017/ และ https://medium.com/space10-the-farm/space10-open-sources-the-growroom-aa7ca6621715  ลองค้นดูค่ะ มีข้อมูลเยอะทีเดียว

อ้างอิง

Garfield, Leanna (2017). Ikea just launched a DIY flat-pack indoor garden that can feed a whole lot of people at once. Retrived from http://www.businessinsider.com/ikeas-growroom-photos-2017-2

View (11)

ภารกิจ เลือก ซื้อ (หนังสือ) เข้าศูนย์บรรณสารสนเทศ
เม.ย. 8th, 2017 by supaporn

ภารกิจของปิดมหาวิทยาลัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ภารกิจจัดซื้อหนังสือจากศูน (45th National Book Fair and 15th Bangkok International Book Fair 2017) ซึ่งกำหนดจัดให้มีระหว่างวันพุธที่ 29 มีนาคม – วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 รวม 12 วัน ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เปิดงาน ความว่า “ขอแสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่นของคณะผู้จัดงาน ที่ร่วมมือกันอย่างแข็งขันจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและสัปดาห์หนังสือนานาชาติต่อเนื่องทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านให้แพร่หลายในสังคมไทย ด้วยจิตเจตนาที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งปัญญาที่เกิดจากการอ่านหนังสือ งานทุกครั้งมีผู้เข้าชมจำนวนมาก ที่ตั้งใจมาเลือกซื้อตามความสนใจ แสดงให้เห็นว่า แม้การอ่านจะมีวิวัฒนาการมาจนถึงขั้นอ่านได้จากอุปกรณ์สื่อสาร เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่ยังมีคนอีกมากที่นิยมอ่านหนังสือเล่มที่ให้รสชาติและความรู้สึกของการอ่านอย่างแท้จริง ในปัจจุบันหนังสือดีมีให้เลือกอย่างหลากหลาย ทั้งที่ให้ความรู้ ที่ช่วยเสริมสร้างความคิด และแรงบันดาลใจ ที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ หรือที่ให้ความรื่นรมย์ใจ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาศาสตร์ต่างๆ อย่างละเอียดลุ่มลึก ก็มีหนังสือที่เป็นตำรับชตำราให้เลือกสรรสืบค้น หนังสือจึงยังเป็นของมีค่า เป็นที่ต้องใจนักอ่านมาตลอด ตั้งแต่เริ่มแรกที่มีหนังสือเกิดขึ้น”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิด

Read the rest of this entry »

View (13)

TK Forum 2017 Better Library and Learning Space : Trends and Ideas
เม.ย. 6th, 2017 by supaporn

TK Forum 2017 Better Library and Learning Space : Trends and Ideas

TK Forum 2017 Better Library and Learning Space : Trends and Ideas

จากการเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง TK Forum 2017 Better Library and Learning Space : Trends and Ideas เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร จัดโดยอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) นั้น ในการจัดงานครั้งนี้ อุทยานการเรียนรู้ ได้เชิญวิทยากร จำนวน 3 ท่าน ซึ่งบรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. Les Watson บรรยายเรื่อง Better Library and Learning Space : Trends and Ideas
2. Rob Bruijnzeels บรรยายเรื่อง I have to Change to Stay the Same : Creative Learning Environment for Future Libraries
3. Jérémy Lachal บรรยายเรื่อง Ideas Box : Learning and Creativity in Any Place Read the rest of this entry »

View (34)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa