SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
๑๐๐ ปีจุฬาฯ – ๑ ศตวรรษสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปสยาม จากนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
มี.ค. 24th, 2017 by อุไรรัตน์ ผาสิน

ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับนี้มีเนื้อหาน่าสนใจทีเดียวเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงรู้จักกันมายาวนาน  คือ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”   เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่ นักเรียน ม.ปลาย ใฝฝันอยากจะเข้า จวบจนปัจจุบันครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 มีนาคม 2560 ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนมีนาคม 2560 จึงได้จัดทำขึ้นเป็นฉบับพิเศษ  100 ปีจุฬาฯ 1 ศตวรรษสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปสยาม สามารถหาอ่านได้จาก ชั้น 6 งานวารสารของศูนย์บรรณสารสนเทศ

นอกจากนี้ แล้ววารสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษในวาระ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 100 ปี ยังได้จัดทำเป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ https://www.silpa-mag.com/club/miscellaneous/article_7569

จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าหรือไม่ก็ตาม ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนี้ มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

 

View (45)

กฤตภาค (Clipping)
ก.พ. 25th, 2016 by อุไรรัตน์ ผาสิน

ความหมายของกฤตภาค   กฤตภาค คือ ข้อความต่างๆ ที่ตัดจากหนังสือพิมพ์ วารสาร และสิ่งตีพิมพ์ อื่นๆ แล้วนำมาผนึกบนกระดาษ และให้หัวเรื่อง รวมจัดเข้าแฟ้ม ห้องสมุดมักจะติดตามข่าวและตัดข้อความที่มีประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ไว้เพื่อให้บริการ หรือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

การคัดเลือกเนื้อหาที่ควรคัดเก็บไว้ ควรจะเป็นเนื้อหาที่หาไม่ได้ในหนังสือทั่วไป เช่น

  • ชีวประวัติบุคคลสำคัญ
  • เรื่องราว หรือภาพเกี่ยวกับประเทศ  หรือเรื่องทางด้านธรรมชาติศึกษา และสถานที่ต่างๆ ที่หาไม่ได้ในหนังสือ
  • บทความที่มีคุณค่าทางวิชาการ
  • ทางด้านการเมือง การปกครอง
  • ภาพและข่าวเกี่ยวกับท้องถิ่น  สุขภาพอนามัย หรือกิจกรรมภายในสถานศึกษา ที่ห้องสมุดนั้นๆ สังกัดตั้งอยู่
  • บทความสารคดีเรื่องต่างๆ ซึ่งไม่อาจหาได้จากที่อื่นอีก เป็นต้น

Read the rest of this entry »

View (6961)

วารสาร มฉก. วิชาการ
ก.พ. 18th, 2016 by อุไรรัตน์ ผาสิน

WARASANMOCHOKOWICHAKARN1997-07-001_00-001

วารสาร มฉก.วิชาการ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม โดยเริ่มเผยแพร่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537  มีที่ปรึกษา คือ

  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  เพียรกิจกรรม

และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  ลักษมีจรัลกุล  เป็นหัวหน้าบรรณาธิการ ในช่วงเวลานั้น

วารสาร มฉก. วิชาการ  จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการพัฒนาทางด้านการทำวิจัยและเขียนตำราของคณาจารย์ที่มีผลงานและผู้ที่ตื่นตัวทางด้านวิชาการ ได้ให้ความสนใจส่งผลงานเพื่อนำมาเผยแพร่ ทางด้านสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาอื่นๆ  รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการให้กับสังคมและจูงใจให้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนแนวความคิด ความรู้ และความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ

Read the rest of this entry »

View (152)

วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ก.พ. 17th, 2016 by อุไรรัตน์ ผาสิน

13891

ปาริชาต ฉบับล่าสุด

วารสารปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ (Parichart Journal,  Thaksin University) โดย มหาวิทยาลัยทักษิณ

วารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  ศิลปกรรมศาสตร์  และนิติศาสตร์ ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และร่วมเป็นสื่อกลางในการเสนอความคิดเห็นทางวิชาการในด้านต่าง ๆ  ทั้งนี้วารสารปาริชาตได้รับการประเมินคุณภาพจากศูนย์ TCI รอบที่ 3 ปี 2558 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้อยู่ในฐานกลุ่มที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กำหนดออก   ปีละ 2 ฉบับ (ต.ค. – มี.ค.  และ  เม.ย. – ก.ย.)

ท่านผู้สนใจ สามารถติดตามอ่านบทความอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal

รายการอ้างอิง

มหาวิทยาลัยทักษิณ. วารสารปาริชาต. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal

View (341)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa