SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
งานติดบาร์โคด
กรกฎาคม 21st, 2020 by pisit

ห้องสมุดใช้บาร์โคด เป็นเหมือนทะเบียนของหนังสือ เนื่องจากมีการลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือในระบบห้องสมุดแล้ว และติดบาร์โคดเพื่อเป็นเลขทะเบียนของตัวเล่ม  ไม่ต้องมาลงข้อมูลของหนังสือในสมุดทะเบียนเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไป และใช้บาร์โคดเป็นตัวที่ให้เจ้าหน้าที่ใช้สำหรับการยืมออก หนังสือทะเบียนนี้ ออกไป และใช้ยืงบบาร์โคดของหนังสือกลับเข้ามาในระบบ เมื่อมีการคืนหนังสือ (ห้องสมุดส่วนใหญ่ จะใช้ RFID มาติดแทนบาร์โคดและเพื่อการยืม-คืนหนังสือ)

ผู้เขียน มีหน้าที่ในการติดบาร์โคดที่ตัวเล่ม ในกรณีที่เป็นหนังสือซ่อม จึงขอแบ่งปันวิธีการดังนี้

อุปกรณ์

1.บาร์โคดที่พิมพ์จากสติกเกอร์

2. สก๊อตเทปใส สำหรับติดทับบาร์โคด เพื่อกันไม่ให้บารโคดไม่หลุด หรือ ถูกแกะ หรือถูกเอาสีป้ายเล่น

ภาพที่ 1 บาร์โคดที่พิมพ์ออกมา

ภาพที่ 2 พลาสติกใส เพื่อใช้ปิดหุ้มบาร์โคด

ขั้นตอน

1.นำสติกเกอร์บาร์โคดมาติดที่บริเวณด้านหลังหนังสือตรงบริเวณหัวมุมด้านขวามือและควรติดห่างจากขอบบนประมาณ 1 ซม ห่างขอบสันหนังสือประมาณ 2 ซม.หรือดูความเหมาะสมและสวยงาม

 

ภาพที่ 3 การติดบาร์โคดของหนังสือ

2. นำสติกเกอร์ใสนำมาติดทับสติกเกอร์บาร์โคด

 

ภาพที่ 4 นำพลาสติกใสปิดทับบาร์โคด

 

ภาพที่ 5 บาร์โคดที่ติดพลาสติกใสเรียบร้อยแล้ว

เป็นอันจบกระบวนการ จากนั้น ก็ตรวจความเรียบร้อยของตัวเล่ม อีกครั้งก่อนส่งให้แผนกบริการสารสนเทศ เพื่อนำขึ้นชั้นให้บริการต่อไป และเปลี่ยนสถานภาพของหนังสือเล่มดังกล่าว จาก Repair Room เป็น Available

View (270)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa