SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
แนะนำศูนย์บรรณสารสนเทศจากกิจกรรม Be My Guest
เมษายน 15th, 2017 by rungtiwa

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรม Be My Guest เพราะคุณคือคนพิเศษ ขึ้นเมื่อวันที่ 21-23 มีนาคม 2560 เป็นเวลา 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานบริการต่างๆ ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศมีให้บริการ
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรเข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารสนเทศตรงตามความต้องการ
 3. เพื่อสร้างความสัมพันธฺ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการของศูนยฺ์บรรณสารสนเทศ

คำว่า Be My Guest หมายถึง คุณ คือ แขกของเรา แต่ในความหมายของศูนย์บรรณสารสนเทศ คุณ คือ คนพิเศษของศูนย์บรรณสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร คือ ผู้ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศต้องให้บริการด้วยจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยบริการ พร้อมที่จะให้ข้อมูล ความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้สารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดหาไว้ให้บริการ รวมทั้งเป็นการสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการอ่านและการใช้สารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

กิจกรรมในงาน Be My Guest จึงประกอบด้วยบูธที่บอกเล่าถึงการให้บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ ความช่วยเหลือต่างๆ ในการให้บริการ การแนะนำสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้า วิจัย กิจกรรมสันทนาการ โดยเน้นการใช้วัสดุหรือสิ่งของเหลือใช้ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในฐานะที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) รวมทั้งกิจกรรมบนเวที จากผู้เขียนนวนิยายชื่อดัง เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่สนใจการเป็นนักเขียนนวนิยาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการอ่านมากขึ้น และยังมีกิจกรรมการออกร้านหนังสือเพื่อให้ผู้ใช้บริการเสนอซื้อเข้าศูนย์บรรณสารสนเทศ หรือสนใจซื้อเป็นการส่วนตัว

ผู้เขียน ในฐานะที่อยู่แผนกบริการสารสนเทศ ได้รับมอบหมายในการประชาสัมพันธ์หรือให้คำอธิบายบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นบูธที่ 1 ของงานค่ะ

เริ่มต้น ผู้เขียน ยังรู้สึก งง และคิดไม่ออกว่าจะนำเสนอในรูปแบบใดดี เพราะพอแจกแจงรายการกับเพื่อนร่วมงานก็จะเป็นการให้บริการที่เป็นพื้นฐาน และเป็นคำพื้นๆ ง่ายๆ แต่การทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งก็คือ บุคลากรในแผนกบริการสารสนเทศ ทั้งหมด มีการประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการเป็นระยะ เพื่อทำความเข้าใจในงาน เพื่อการติดตามงาน ผู้บริหารได้ให้แนวทางและช่วยคิด คำ พร้อมกับช่วยออกแบบ เพื่อให้มีลักษณะเป็นสากลมากขึ้น ใช้ภาษาอังกฤษทำให้อธิบายความหมายได้ง่ายและเข้าใจได้กระชับกว่าการใช้ภาษาไทย และเพื่อตกลงเรื่องการใช้คำภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว เราก็มานำไปดำเนินการจัดทำ Roll up ต่อไป โดยนำรูปที่แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ออกแบบ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นำไปประสานงานการพิมพ์บนไวนิล ที่ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา รูปข้างล่างนี้ คือ Roll up ที่จัดทำออกมาเรียบร้อยแล้ว เป็นปลื้มค่ะ ต้องบอกก่อนว่า เราไม่เคยมี Roll up อะไรแบบนี้มาก่อน มีเป็นชิ้นแรก ปลื้มมากจริงๆ ค่ะ

mypic.1

ภาพ Roll up อธิบายว่า ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีบริการอะไรบ้าง

บูธนี้ต้องการจะสื่อสารให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีบริการอะไรบ้าง

 1. Meeting Places for Brainstorming ศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นสถานที่ให้นักศึกษา อาจารย์ มาพบปะกันเพื่อระดมสมอง ในการศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน การทำวิจัย หรือเพื่อปรึกษาหารือ เรามีห้องสัมมนากลุ่ม รองรับค่ะ รวมทั้งโต๊ะวิจัยเดี่ยว ห้องสัมมนาเดี่ยว
 2. Book Recommendation มีการแนะนำหนังสือที่น่าสนใจที่ควรติดตามอ่าน ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีช่องทางในการแนะนำหนังสือที่น่าสนใจผ่าน Fanpage ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่ https://www.facebook.com/libhcufanpage และที่เว็บไซต์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่  http://lib.hcu.ac.th/index.php/services/books-recommend
 3. Databases and fact from sources that are credible มีฐานข้อมูลต่างๆ และข้อมูลมากมายจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ศูนย์บรรณสารสนเทศบอกรับฐานข้อมูลที่ต้องสมัครเป็นสมาชิก เช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect, DNKI, MacroMedex นอกจากนี้ ยังมีฐานข้อมูลประเภท Open Access ทั้งในและต่างประเทศ ไว้ให้บริการที่หน้าเว็บของศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่ http://lib.hcu.ac.th/ คอลัมน์ ข้อมูลออนไลน์ เข้าทางเลือกนี้ จะพบฐานข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ มากมายค่ะ
 4. Plenty of Chinese resources ประกอบด้วยสารสนเทศภาษาจีนจำนวนมาก ศูนย์บรรณสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศภาษาจีน จำนวนมาก นับว่าเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีห้องสมุดภาษาจีนให้บริการที่ชั้น 5  มีการจัดทำหนังสือพิมพ์จีนที่พิมพ์ในประเทศไทยในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังได้พยายามหาแหล่งสารสนเทศจีนศึกษาอื่นๆ ไว้ให้บริการที่หน้าเว็บศูนย์บรรณสารสนเทศ อีกด้วย ที่คลังความรู้จีนศึกษา ค่ะ http://lib.hcu.ac.th/index.php/chineselink
 5. Librarians help all students ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีบรรณารักษ์ที่คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือนักศึกษาตลอดเวลา ทั้งในด้านการสืบค้น การให้บริการส่งเสริมการใช้บริการต่างๆ เป็นต้น
 6. Teachers find resources with librarians’ help ศูนย์บรรณสารสนเทศ พร้อมให้บริการจากบรรณารักษ์ที่คอยให้คำแนะนำช่วยเหลืออาจารย์ในการค้นคว้าเพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย จากแหล่งสารสนเทศทั้งในระบบห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศอื่นๆ และทำหน้าที่ในฐานะเป็น Research supporter
 7. Life Long Learners love the Library ศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นที่รักของผู้รักการเรียนรู้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์บรรณสารสนเทศจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ เป็น Learning space ที่ผู้ใฝ่รู้ชอบเข้ามาใช้บริการ
 8. WorldShare Interlibrary Loan ศูนย์บรรณสารสนเทศ พยายามสรรหาบริการที่เอื้อประโยชน์แก่ผู้ใช้ศูนย์บรรณสารสนเทศ ในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดทั่วโลกที่เป็นสมาชิกของ OCLC

17861668

สำหรับบูธที่ 1 การให้บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ นั้น นอกจากผู้เขียนแล้ว ยังประกอบด้วยทีมงานอีก 2 ท่าน คือ คุณปัญญา วงศ์จันทร์ และ คุณกิตญาภัทร รอดเพียร ที่ช่วยกันทำงานตั้งแต่การวางแผน การลงมือทำ การเป็นผู้อธิบายหรือผู้พูดในบูธ

17425862_1479351955417634_5763501638305929396_n

รองอธิการบดี (รศ. ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์) ให้ความกรุณามาเป็นประธานเปิดงาน Be My Guest

ในงานนี้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูง ผู้เขียนได้ให้การต้อนรับและอธิบายถึงบูธที่รับผิดชอบ ด้วยความตั้งใจและมีความตื่นเต้น ท่านให้ความสนใจและตั้งใจฟังบริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่ให้บริการเป็นอย่างยิ่ง

 

17425022_1479351762084320_1053972921307147689_n

ผู้เขียนกำลังอธิบาย

17424960_1479351712084325_1152860195714427625_n

ผู้เขียนกำลังอธิบาย

17362779_1479352932084203_6815017078006551258_n

ทีมงานร่วมกันอธิบายและเล่นเกมส์

17457338_1479353042084192_4375523852230560963_n

เชิญชวนให้เล่นเกมส์

สำหรับการร่วมกันทำงาน Be My Guest นี้ นับว่าเป็นครั้งแรกของผู้เขียนๆ รู้สึกดีใจ และเห็นว่าในการทำงานครั้งนี้ ผู้เขียนได้รับประโยชน์ ดังนี้

 • ได้รู้ถึงขั้นตอนการจัดเตรียมงานว่าจะต้องวางแผนอย่างไรงานถึงจะสำเร็จได้
 • ได้แลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ร่วมงาน
 • ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากบริการใหม่ๆ ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ เปิดให้บริการ เช่น การยืมระหว่างห้องสมุดในเครือข่ายทั่วโลก
 • ได้เห็นถึงความสามัคคีของผู้ร่วมงาน

หลังจากงาน Be My Guest เสร็จสิ้นแล้ว ผู้อำนวยการ ได้เชิญคณะทำงานประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ผู้อำนวยการบอกว่า เป็นกระบวนที่เรียกว่า AAR (After Action Review) เพื่อเป็นการทบทวนผลการดำเนินงาน วิเคราะห์การทำงานที่ผ่านมา มีปัญหาในการทำงานหรือไม่ เป็นต้น เพื่อจะได้เป็น Lesson learned ในการทำงาน Be My Guest ครั้งต่อไป สำหรับผู้เขียนแล้วเห็นว่า ในการจัดงานครั้งนี้

 1. ผู้เขียนหรือบุคลากรอื่นๆ ขาดประสบการณ์ในการจัดโครงการ
 2. งบประมาณน้อย
 3. บุคลากรน้อยไป
 4. การประชาสัมพันธ์น้อยเกินไป

View (180)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa