SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การอบรมการเขียน Blog
มกราคม 7th, 2016 by supaporn

วันที่ 7 มกราคม 2559 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดอบรมการเขียนบล็อกด้วยโปรแกรม WordPress เพื่อจัดทำเป็นคลังความรู้ในการจัดการความรู้ของศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป โดยมีบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ เข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียง และพร้อมที่่จะแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป

ในการอบรมครั้งนี้ ได้เรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม WordPress วิธีการนำบทความที่เขียนขึ้นเผยแพร่ การมีรูปภาพประกอบบทความ โดยการหาภาพประกอบอย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การจัดการขนาดของภาพ (Resize) รวมทั้งการใช้วิดีโอเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา เพื่อให้บทความหรือเนื้อหามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการสรุปแนวทางการเขียนบทความเพื่อจัดทำเป็นคลังความรู้ ประเภทของความรู้ที่จะเขียน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดคลังความรู้ของ
ศูนย์บรรณสารฯ ต่อไป

เอกสารประกอบการอบรมเอกสารประกอบการอบรม

การค้นหารูปภาพอย่างไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

20160107-Blog-Training320160107-Blog-Training4

20160107-Blog-Training2

20160107-Blog-Training6

20160107-Blog-Training7

20160107-Blog-training8

รายการอ้างอิง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. XnView. สืบค้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 จาก http://stks.or.th/wiki/doku.php?id=xnview:start&s[]=xnview

View (88)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa