SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การหาหนังสือไม่พบในศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พฤษภาคม 17th, 2016 by somsri

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ใช้บริการห้องสมุด ทั้งนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก เข้ามาค้นหาหนังสือ และสืบค้นสารสนเทศที่ต้องการ ปัญหาหนึ่งที่ผู้ใช้บริการขอความช่วยเหลือหรือคำแนะนำ หรือสอบถามจากบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประจำชั้น ได้แก่ การหาหนังสือไม่พบ เฉพาะกรณีที่สืบค้นพบรายการหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการ แต่เมื่อไปหาหนังสือที่ชั้นหนังสือแล้ว ไม่พบ
จากการที่ให้บริการหาหนังสือที่ผู้ใช้หาไม่พบ สามารถสรุปสาเหตุและจัดทำเป็นแนวปฏิบัติวิธีการให้บริการของการหาหนังสือไม่พบ ดังนี้

สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา
1. มีผู้ใช้ยืมไป 1. สืบค้นให้ผู้ใช้ เพื่อหาหนังสือที่ต้องการ และแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่า หนังสือรายการดังกล่าว มีผู้ใช้ท่านอื่นยืมไปแล้ว และมีกำหนดคืนเมื่อใด ต้องการจะจองรายการนั้นต่อหรือไม่ และแนะนำวิธีการจองหนังสือให้ หรือแนะนำหนังสือรายชื่ออื่นๆ ที่มีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกันให้ในระหว่างที่รอหนังสือเล่มที่ต้องการในตอนแรก
2. หาชั้นหนังสือไม่พบ 2. อาจเกิดจากผู้ใช้หาตำแหน่งของชั้นหนังสือไม่พบ จะแนะนำวิธีการจัดเรียงหมวดหมู่ ชั้นหนังสือ Collection ต่างๆ ให้ทราบ เนื่องจากอาจจะไม่คุ้นเคยกับรหัส หรือตำแหน่ง หรือ collection ของหนังสือ พร้อมกับหาหนังสือที่กำลังต้องการหานั้น เป็นตัวอย่าง
3. จดเลขหมู่ผิด 3. หาหนังสือตามเลขหมู่ที่ผู้ใช้จดมาก่อน แล้วสืบค้นในระบบเพื่อทวนสอบเลขหมู่ดังกล่าว ถ้าไม่ตรงกับที่จดไว้ ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้บริการถึงวิธีการจดเลขหมู่ให้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้หาหนังสือได้ง่ายขึ้น
4. หนังสือเรียงผิดเลขหมู่ ผิดชั้น 4. เพิ่มความถี่ในการอ่านชั้นหนังสือให้มากขึ้นเพื่อป้องกันการเรียงหนังสือผิด

 

5. หนังสืออยู่ในระหว่างดำเนินการ 5. ตรวจสอบในระบบอีกครั้ง และพบว่าสถานภาพของหนังสือ คือ อยู่ในระหว่างดำเนินการ แนะนำให้ผู้ใช้บริการใช้บริการสารสนเทศเร่งด่วน (กรณีที่อยู่ในแผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ)
6. มีการนำหนังสือเล่มนั้นไปถ่ายเอกสาร 6. ตรวจสอบจากแบบฟอร์มการขอนำหนังสือไปถ่ายเอกสาร กรณีนี้ แนะนำให้รอหนังสือกลับจากถ่ายเอกสาร หรือจะเก็บหนังสือไว้ให้หลังจากได้รับคืนจากการถ่ายเอกสารแล้ว
7. หนังสืออยู่ที่ชั้นพักรอเรียงหนังสือหรือหนังสืออยู่ตามโต๊ะ (มีการนำไปอ่านแต่ยังไม่ได้ตามเก็บ) 7. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ช่วยดูจากชั้นพักหนังสือที่รอเรียงหนังสือ หรือตามโต๊ะที่อาจจะมีผู้ใช้บริการนำไปอ่านและยังมิได้เก็บขึ้นชั้น
8. เลขเรียกหนังสือที่สันหนังสือกับฐานข้อมูลไม่ตรงกัน 8. ตรวจสอบในฐานข้อมูลห้องสมุด พบว่า หนังสือที่ต้องการมีเลขเรียกหนังสือแบบหนึ่ง แต่เมื่อไปหาที่ชั้นหนังสือพบว่า หนังสือที่ต้องการนั้นมีเลขเรียกหนังสือที่เขียนผิด ให้บริการยืมและทำบันทึกไว้เมื่อหนังสือเล่มนั้นกลับมาส่งผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขเลขเรียกหนังสือให้ถูกต้อง

 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงออก แบบฟอร์มบันทึกการช่วยหาหนังสือที่ไม่พบตัวเล่มเพื่อเป็นการช่วยผู้ใช้บริการ­อีกช่องทางหนึ่ง และเป็นการเก็บข้อมูลการให้บริการ ปัญหาของการหาหนังสือไม่พบ เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงการให้บริการต่อไป

View (257)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa