SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ขั้นตอนการตรวจรับและตรวจสอบหนังสือใหม่
กรกฎาคม 9th, 2018 by chonticha

บุคลากรจากแผนบริการสารสนเทศในแต่ละชั้น มีหน้าที่ในการรับหนังสือใหม่ที่ผ่านการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแล้ว เพื่อนำให้บริการต่อไป แต่ก่อนที่จะนำขึ้นให้บริการนั้น แผนกบริการสารสนเทศ จะมีการถูกสอบความถูกต้องของหนังสือ เช่น เลขเรียกหนังสือที่อาจจะผิดพลาดได้ กล่าวคือ สันหนังสืออาจจะมีเลขเรียกหนังสือต่างจากที่บันทึกในระบบห้องสมุด

แผนกบริการสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีขั้นตอนในการตรวจสอบ ดังนี้

1.หนังสือที่ผ่านการ Catalog จากแผนกวิเคราะห์ฯ เรียบร้อยแล้ว หนังสือจะถูกส่งมายังแผนกบริการสารสนเทศ เพื่อขึ้นชั้นให้บริการ พร้อมแบบฟอร์มการส่งหนังสือ ดังภาพ

ตรวจหนังสือ1

2.เมื่อตรวจเช็คจำนวนหนังสือแล้ว จึงนำตัวเล่มหนังสือนั้นๆ มาตรวจสอบความถูกต้องในระบบห้องสมุด WMS  หรือ WorldShare Management Services ก่อนนำขึ้นชั้นหนังสือต่อไป

วิธีการตรวจสอบความถูกต้องในระบบ WMS

1. Log in เข้าระบบ WMS

ตรวจหนังสือ2

2.คลิกที่ Circulati

ศูนยon แล้ว มาคลิกที่ Discover Items พิมพ์ Barcode หนังสือ

ตรวจหนังสือ33. จะปรากฏดังภาพ
ตรวจหนังสือ4

4.ตรวจสอบความถูกต้องของสันหนังสือกับข้อมูลในระบบ WMS ว่าตรงกันหรือไม่

เช่น Call No.  , Location ,  Copy Number  และ  Barcode

ดังภาพตรวจหนังสือ5

ถ้าทั้งตัวเล่มหนังสือ และข้อมูลในระบบ WMS ถูกต้องตรงกัน ถือเป็นเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ แล้วนำหนังสือขึ้นชั้นพร้อมให้บริการได้เลย  แต่ถ้าพบความผิดพลาดจากในระบบ หรือ จากตัวเล่มหนังสือ ก็ต้องนำส่งแก้ไขที่แผนกวิเคราะห์ฯ ต่อไป

กรณีพบความผิดพลาด จากข้อมูลในระบบ WMS

ตัวอย่างที่ 1  ในระบบ WMS ไม่มี Call No.

ตรวจหนังสือ6 ตรวจหนังสือ7

 

ตัวอย่างที่ 2  Barcode ในระบบ WMS ผิดพลาด เนื่องจากมี  \ นำหน้า Barcode

ตรวจหนังสือ9 ตรวจหนังสือ10 ตรวจหนังสือ11

 

 

ตัวอย่างที่ 3  Call No. ในระบบ WMS กับ สันหนังสือ ไม่ตรงกัน

ตรวจหนังสือ12 ตรวจหนังสือ13

 

View (21)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa