SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ความรู้สู่ชุมชน อีกหนึ่งบริการเชิงรุก (Proactive Service) ของศูนย์บรรณสารสนเทศ
มิถุนายน 24th, 2017 by kityaphat

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความตระหนักและคำนึงถึงผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก พยายามจัดบริการเชิงรุกเพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้จักศูนย์บรรณสารสนเทศ รู้จักบริการต่างๆ และใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ที่จัดหาเข้ามาเพื่อตอบสนองการเรียน การสอน การค้นคว้า การวิจัย อย่างคุ้มค่า ศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงได้จัดบริการเชิงรุกหลายบริการ เพื่อให้ผู้ใช้รู้จักและมาใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มากขึ้น เป็นกิจกรรมที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ เริ่มจัดทำในปีการศึกษา 2559

บริการเชิงรุกอีกหนึ่งบริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ คือ การบริการความรู้สู่ชุมชน (เล่มที่ใช่ หนังสือที่ชอบ) เพื่อต้องการนำข้อมูลบริการต่างๆ และหนังสือที่เกินความต้องการ/หนังสือที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ออกสู่สายตาชุมชนของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก ผู้ใช้บริการอาจจะยังไม่ทราบบริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ และผู้ใช้อาจจะไม่มีกำลังในการซื้อหนังสือเหล่านี้ได้ และอาจจะมีความต้องการเป็นเจ้าของ

ทีมงานบริการสารสนเทศ เมื่อได้รับนโยบายจากผู้บริหารศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงมีการวางแผนกิจกรรม ดังนี้

 • การพิจารณาหนังสือที่จะนำไปบริการชุมชน โดยการระดมหนังสือที่เกินความจำเป็น/ความต้องการ โดยประสานกับแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
 • การจัดข้อมูลบริการต่างๆ
 • การเตรียมของที่ระลึก รางวัลเล็กๆน้อยๆ สำหรับผู้ร่วมตอบคำถาม การจัดเตรียมคำถาม ซึ่งประกอบด้วยบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ มาตรการประหยัดพลังงาน เนื่องจาก ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้ความสนใจในเรื่องของมาตรการประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงพิจารณาเห็นว่า การบริการหนังสือชุมชน จึงควรจะได้นำความรู้เรื่องประหยัดพลังงานผสานกับบริการต่างๆ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าไว้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับชุมชนของมหาวิทยาลัยด้วยอีกทางหนึ่ง
  การพิจารณาสถานที่ในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ได้แนวคิดจากผู้บริหารในการจัดกิจกรรมที่ตลาดนัด มฉก. ซึ่งมีทุกวันอังคาร น่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสม เนื่องจากจะเป็นที่รวมชุมชน มฉก. ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะนักศึกษา และเป็นการเอื้อโอกาสให้กับพ่อค้า แม่ค้า หรือคนทั่วไปที่มาซื้อสินค้าที่ตลาดนัดสามารถรับหนังสือที่สนใจกลับไปอ่านได้อีกด้วย เป็นการเปิดการอ่านให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
 • การกำหนด วัน และ เวลา ในการจัด ในเบื้องต้น ขอถือโอกาส ทำความดีเพื่อพ่อ (ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ)โดยยังมิได้วางแผนว่าจะมีครั้งที่ 2 อีกเมื่อใด เนื่องจากต้องการขอดูผลการตอบรับในการจัดกิจกรรมครั้งแรกก่อน และในที่สุด ก็ได้มีการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ในวันแห่งความรัก

ในปีการศึกษา 2559 ได้ดำเนินกิจกรรมบริการความรู้สู่ชุมชน จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

 • ครั้งที่ 1/2559 กิจกรรม “ศบส… ทำดีเพื่อพ่อ : นำความรู้สู่ชุมชน” วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.00 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 243 คน
ภาพประชาสัมพันธ์งานบริการชุมชนครั้งที่-1

ภาพประชาสัมพันธ์งานบริการชุมชนครั้งที่ 1

ภาพงานบริการชุมชนครั้งที่-1

ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม สนุกกับศูนย์บรรณสารสนเทศ ด้วยการ จับไมค์เชิญชวนให้มาร่วมกิจกรรม

1ภาพงานบริการชุมชนครั้งที่-1

นักศึกษากำลังเลือกหนังสือด้วยความสนใจ

 

 • ครั้งที่ 2/2559 กิจกรรม “ศบส…นำความรู้สู่ชุมชน” Happy Valentine’s Day วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 107 คน
ภาพประชาสัมพันธ์งานบริการชุมชนครั้งที่-2

ภาพประชาสัมพันธ์งานบริการชุมชนครั้งที่ 2

 

ภาพงานบริการชุมชนครั้งที่-2

นักศึกษาลงชื่อร่วมงาน

 

3ภาพงานบริการชุมชนครั้งที่-2

ชาวบรรณสารสนเทศ ต้อนรับขับสู้เต็มที่

สำหรับในปีการศึกษา 2560 ได้กำหนดวันดำเนินกิจกรรมบริการความรู้สู่ชุมชนไว้ดังนี้

 • ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560
 • ครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
 • ครั้งที่ 3/2560 วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561
 • ครั้งที่ 4/2560 วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

จากการดำเนินงาน “บริการความรู้สู่ชุมชน” ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมานั้น ในฐานะที่เป็นหนึ่งในทีมงาน ได้ประโยชน์ในเรื่อง

 • ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างห้องสมุดกับผู้รับบริการ
 • ทำให้เปิดมุมมองใหม่ในการให้บริการเชิงรุกของห้องสมุดและสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น
 • ทำให้เกิดแนวคิดในการให้บริการของห้องสมุดที่มุ่งสู่ความต้องการของชุมชนในรูปแบบใหม่
 • ทำให้ได้รับทราบปัญหาจากผู้รับบริการเพื่อนำมาพัฒนาและแก้ไขงานบรนบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

View (79)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa