SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
กิจกรรมยืมก่อนกลับบ้าน
มิถุนายน 28th, 2019 by somsri

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีบริการใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้ นักศึกษา สามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านในช่วงปิดภาคการศึกษาได้ เนื่องจากโดยปรกติแล้ว ศูนย์บรรณสารสนเทศจะไม่อนุญาตให้ยืมหนังสือ จนกว่านักศึกษาจะมีการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนการยืมหนังสือและเป็นการส่งเสริมการอ่าน ศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงได้พิจารณาเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ ไม่มีความเสี่ยงในการยืมหนังสือแล้วไม่นำมาคืน เป็นนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก

โดยเริ่มมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ยืมก่อนกลับ” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 3 ขึ้นไป นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ยืมหนังสือกลับไปอ่านตั้งแต่ช่วงปิดภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้ผู้รับบริการทราบ จากการทำบันทึกข้อความส่งไปยังหน่วยงานและคณะวิชาต่างๆ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Web site Facebook และป้ายประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

โดยมีแนวทางการให้บริการดังนี้

1.เปิดให้บริการเฉพาะช่วงปิดภาคการศึกษาเท่านั้น

2. ลงชื่อในแบบฟอร์มก่อนยืมหนังสือไปอ่านช่วงปิดภาคการศึกษา ได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1 ตามวันและเวลาที่กำหนด

3. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่3 ขึ้นไป ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4. ส่งคืนภายในอาทิตย์แรกของการเปิดภาคการศึกษา ดังนั้นหากคืนหลังจากอาทิตย์แรกของการเปิดภาคการศึกษาจะต้องเสียค่าปรับ 5บาท/เล่ม/วัน

 

หลังจากที่เริ่มกิจกรรมนี้ มีจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภาคเรียน 2/2561 จำนวน 16 คน ยืมหนังสือจำนวน 61 เล่ม ถือว่าเริ่มเป็นมินิตหมายที่ดี สำหรับการที่มีช่องทางให้นักศึกษาได้ยืมหนังสือไปอ่านได้จากการที่ไม่สามารถยืมได้เลยในช่วงปิดการศึกษา และทำให้หนังสือมีการถูกยืมมากขึ้นด้วย ซึ่งศูนย์บรรณสารสนเทศ ต้องมีการพัฒนาต่อไป

View (71)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa