SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การจัดการงบประมาณด้วยระบบ WMS ใน Module Acquisition
เมษายน 24th, 2020 by dussa

ศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นศูนย์รวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและเรียนรู้ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนั้น ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ จึงต้องมีการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ศูนย์บรรณสารสนเทศ ใช้ระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) เพื่อบริหารจัดการตั้งแต่งบประมาณ การจัดเก็บระเบียนทรัพยากร การให้บริการยืม-คืน และงานอื่น ๆ ที่สนับสนุนงานของศูนย์บรรณสารสนเทศ

งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย  เริ่มตั้งแต่ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 31 กรกฏาคม  (เริ่มนับตามปีการศึกษา)  แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ สามารถดำเนินการจัดทำงบประมาณ โดยยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณ

  1. ดำเนินจัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม
  2. จัดสรรงบประมาณให้คณะทุกคณะ และศูนย์บรรณสารสนเทศ
  3. การใช้จ่ายงบประมาณควรดำเนินการให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

การจัดสรรงบประมาณในระบบ WorldShare Management Services WMS ใน Module Acquisition  มีวิธีการดังนี้

1. เข้าระบบ WMS ในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน เลือก Module Acquisition

หน้าจอจะปรากฎดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  คลิก Budget เพื่อเข้าไปจัดการเรื่องงบประมาณ

 

หน้าจอจะปรากฎดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  เลือก New Budget

 

หน้าจอจะปรากฎดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกรายการ Budget:  New Budget กำหนดเป็น 1 year เพื่อให้สอดคล้องกับงบที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

ทำการเพิ่ม งบประมาณ ในเครื่องหมาย + ให้กับคณะต่าง ๆ ตามที่ได้จัดสรรจากมหาวิทยาลัยทุกคณะจนครบถ้วนและเหมาะสม

หน้าจอจะปรากฎ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Fund Name                   ชื่อคณะวิชาที่ได้รับจัดสรรงงบประมาณ (โดยใช้ชื่อคณะเป็นภาษาอังกฤษ ตามตัวอย่าง)
  2. Fund code                     รหัสของคณะวิชานั้น ๆ (โดยกำหนดตัวอักษรย่อเป็นภาษาอังกฤษ ตามตัวอย่าง)
  3. Total Fund Budget      รวมงบประมาณ
  4. Budget                           งบประมาณ
  5. Remaining Balance     งบประมาณคงเหลือ
  6. Expended                      งบประมาณที่ใช้ไป
  7. Notes                              บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เมื่อดำเนินการจัดการงบประมาณครบทุกคณะวิชาครบถ้วนแล้วใน Module Acquisitions ต้องดำเนินการเปิดระบบงบประมาณ หรือ enable เพื่อเริ่มใช้งาน

หน้าจอที่จะปรากฎดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก เครื่องหมายถูก   ⁄   ที่ Enable for use state new และ คลิก ok

 

หน้าจอจะปรากฎ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enable for use State Book able หมายถึง แสดงสถานะการเปิดใช้งานงบประมาณในปีการศึกษานั้น ๆ อย่างสมบูรณ์และกราฟแสดงการใช้งบประมาณอย่างชัดเจน

แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ใช้ Module Acquisition เพื่อแยกรายการทรัพยากรสารสนเทศตรงกับงบประมาณได้อย่างชัดเจน และในแต่ละปีการศึกษา และสามารถวิเคราะห์งบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ

View (174)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa