SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
อาชีพที่ใช่ตัวตนคน 9 แบบ เล่ม 1 (The career within you : how to find the perfect job for your personality)
มีนาคม 8th, 2016 by sirinun

อาชีพที่ใช่ตัวตนคน 9 แบบเล่ม 1

อาชีพที่ใช่ตัวตนคน 9 แบบ  เล่ม 1

การทำงานของคนเราย่อมแตกต่างกันไป บางคนเพิ่มจบการศึกษามาใหม่ๆ กำลังมองหางานที่ตนเองชอบ และบางคนมีอนาคตการงานที่สดใสสวยงาม บางคนก็ต้องการเปลี่ยนอาชีพการงานใหม่ “อาชีพที่ใช่ตัวตนคน 9 แบบ “ เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านได้ค้นหาตัวตนแท้จริงว่าเป็นคนแบบใด มีจุดแข็งหรือพรสวรรค์อะไรในตัว และพัฒนาการทำงานของตนเองให้มีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในการทำงานด้วย  หมวดหมู่ BF698.9.O3 ว891อ 2556

รายการอ้างอิง

เวกลี่ย์, อลิซาเบ็ต และ สแต็บ, อิงกริด. (2556). อาชีพที่ใช่ตัวตนคน 9 แบบ เล่ม 1 (The career within you : how to find the perfect job for your personality).  แปลโดยวาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช. นนทบุรี : สยามเอ็นเนียแกรม คอนซัลติ้ง.

View (34)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa