SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การลงรายการบอร์ดเกม (Board Game)
ตุลาคม 21st, 2019 by dussa

บอร์ดเกม (Board game) หรือ  เกมกระดาน คือ เกมส์กระดานรูปแบบหนึ่งต้องใช้ชิ้นส่วนหรือตัวหมาก วางไว้บนพื้นที่เล่นเคลื่อนที่หรือหยิบออกจากพื้นที่เล่น พื้นที่เล่นเปรียบได้กับ “กระดาน” ซึ่งจะมีพื้นผิวหรือรูปภาพเฉพาะสำหรับเกมนั้น ๆ

แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เริ่มมีการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภท บอร์ดเกม (Board game) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 (ช่วงปลายปีงบประมาณ 2561)  มีให้บริการที่บริเวณ ชั้น 1 ส่วนพื้นที่ในการเล่น บอร์ดเกม (Board game) ทุกพื้นที่ของอาคารบรรณสาร สามารถยืมบอร์ดเกม (Board game) ผ่านระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS)

ขั้นตอนการลงรายการบรรณานุกรมบอร์ดเกม (Board game)

 

 

 

การลงรายการ TAG 008 — Type of Material Code – เลือก  g- game เป็นรายการที่แตกต่างหนังสือ

ดังตัวอย่าง

เนื้อหาการลงรายการต่าง ๆ ลักษณะที่แตกต่างจากหนังสือ มีรายละเอียด ต่อไปนี้

 1. Tag 300 – ลงรายละเอียด ของเกมส์
 2. Tag 500 – ลงรายละเอียด ของจำนวนผู้เล่น หรือข้อมูลอื่น ๆ
 3. Tag 521  – ลงรายละเอียด กำหนดอายุผู้เล่น
 4. Tag 856 – ลงรายละเอียดวิธีการเล่น เพื่อให้ผู้เล่นเกมส์สามารถดูรายละเอียดวิธีการเล่นผ่าน You Tube ได้ รายละเอียด Tag 856 — Electronic Location and Access — การลงรายการอิเล็กทรอนิกส์ของสิ่งพิมพ์ $u – แหล่งที่มาของเอกสาร

ดังตัวอย่าง

การลงรายละเอียดของ Tag ต่าง ๆ

 

วิธีการสืบค้นหาบอร์ดเกม จากหน้าจอการสืบค้น WorldCat Discovery (WCD)

 1.  คำค้นที่ใช้   คือ บอร์ดเกม

2.  ได้ผลการสืบค้นพบจำนวน 22 ชื่อเรื่อง (ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562)

3.  เลือกแหล่งค้นเฉพาะ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

4.  เลือกประเภทของสื่อ คือ  Game

ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง เลือกรายการ Game ที่ต้องการเล่น เช่น  Dream On!

หน้าจอจะปรากฎ ดังนี้

 

 1. ชื่อบอร์ดเกม Dream On!
 2. เลือก Other Links
 3. รายละเอียดของ Item holding summary

เลือกคลิก Other Links หน้าจอจะปรากฎ ดังนี้  www.YouTube.com

ดังตัวอย่าง

 

เลือกรายการ www.YouTube.com จะปรากฎหน้าจอไปยัง YouTube

สามารถดูวิธีการเล่นผ่าน YouTube

รายชื่อบอร์ดเกมที่ศูนย์บรรณสารสนเทศให้บริการ ดังต่อไปนี้

 1. Tictactoe
 2. Duel
 3. Chess
 4. Exploding kittens
 5. Snakes
 6. Scrabble
 7. Modern art
 8. Dixit
 9. Splendor
 10. Oshello set magnetic
 11. Folds high
 12. Spyfall 2
 13. The resistance : Avalon
 14. Serial Killer
 15. Coup
 16. Ultimate werewolf
 17. UNO
 18. One night : ultimate werewolf
 19. Salem 1692.
 20. Dream On!
 21. เกมเศรษฐีไทม์แมชชีน-โดราเอมอน
 22. Bingo
 23. Monopoly empire.
 24. Catan
 25. BANG!
 26. Marrakech
 27. Muse
 28. Sitting Duciks Gallery
 29. Survive : Escape from Atlantis

การเล่น Board game จะช่วยพัฒนาทักษะการวางแผน การตัดสินใจ  ที่สำคัญผู้เล่นได้พูดคุย ได้แก้ปัญหา จากการตัดสินใจของตัวเอง และได้แนวคิดหลายหลายมุมมอง ใครสนใจติดต่อยืมได้ที่ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ยินดีให้บริการ ที่สำคัญสามารถแนะนำเกมใหม่ ๆ ได้บริเวณเคาน์เตอร์ชั้น 1

View (363)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa