SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
แนะนำมุมหนังสือพลังงาน
พ.ค. 16th, 2018 by dussa

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ให้บริการมุมหนังสือพลังงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยจะนำหนังสือและสื่อความรู้ต่าง ๆ ซึ่ง ประกอบด้วย หนังสือ จุลสาร เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และพลังงาน นำมาจัดเป็น “มุมหนังสือพลังงาน” ที่บริเวณ ชั้น 4 อาคารบรรณสาร ผู้ใช้บริการสามารถยืมทรัพยากรได้ โดยตัวเล่มจะมีสัญลักษณ์ ติดแถบสติกเกอร์สีเขียวเข้มไว้มุมบนซ้ายมือ มุมหนังสือพลังงานดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

 

มุมหนังสือพลังงาน ชั้น 4 Read the rest of this entry »

View (114)

การจัดบอร์ดการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มี.ค. 14th, 2018 by chanunchida

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดโครงการกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิยาลัย มีความรู้ ความตระหนัก ในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เป็นไปตามตามแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 มีการบริหารจัดการศูนย์บรรณสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล ในมาตรการที่ 3.2 ปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวม

สำนักงานเลขานุการ  ได้รับมอบหมายในการจัดทำบอร์ดการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไว้ตรงบันได ขึ้น-ลง ชั้น 2 ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อ
  2. เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

energysaving

บอร์ดการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เนื้อหาภายในบอร์ดประกอบด้วย มาตรการประหยัดพลังงาน ซึ่งสรุปมาจากมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย ทั้ง 15  ข้อ (12 + 3) ดังนี้ Read the rest of this entry »

View (645)

การอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
ก.พ. 3rd, 2018 by supaporn

หลังจากเข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ในโครงการนำร่องห้องสมุด 10 แห่ง เมื่อปี พ.ศ. 2559 นั้น ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มีกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ตามกำลังของศูนย์บรรณสารสนเทศ นอกเหนือจากการเข้าร่วมประชุมประจำปี การส่งแผนและผล ให้ทุกปี แล้ว ศูนย์บรรณสารสนเทศ ยังได้เข้ากิจกรรมอื่นๆ เช่น การเข้าร่วมการชดเชยคาร์บอนรายบุคคล การเข้าอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ด้วยมีความคิดเห็นว่า หลังจากการผ่านการตรวจประเมินแล้ว น่าจะขยับมาเป็นผู้ตรวจและน่าจะเป็นแรงหนึ่งในการเป็นผู้ตรวจประเมินให้กับเครือข่ายฯ จึงได้สมัครเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ได้รับความรู้และแนวทางในการจะต้องเป็นผู้ตรวจอย่างเต็มที่ และจะเป็นผู้ตรวจทั้งที จึงต้องผ่านการสอบด้วย

ก่อนการอบรม มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5  ด้วย นับว่าตอนนี้ เครือข่ายเพิ่มจำนวนร่วม 50 แห่ง หลังจากนั้น จึงเริ่มการอบรม ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ ต่อไปนี้

  • การตรวจประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์เพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การจัดการพลังงานในห้องสมุด โดย อาจารย์ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร  ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การคัดแยกขยะ โดย นายบัญชาการ วินัยพานิช
  • การจัดการสารสนเทศห้องสมุดโดย นางสาวธนภรณ์ ฉิมแพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรโดย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนวรรณ มั่งคั่ง
  • แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดย ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนวรรณ มั่งคั่ง และคณะทำงาน สำนักหอสมุด มีการจำลองการตรวจเสมือนจริง ตั้งแต่ตอนเปิดการตรวจ การแนะนำทีมผู้ตรวจ เวลาการตรวจ และให้สำนักหอสมุด เป็นสถานที่ที่เข้ารับการตรวจประเมิน แนะนำสถานที่ นำเสนอการดำเนินงานตามเกณฑ์แต่ละข้อ และแบ่งทีมผู้เข้าอบรมเป็น 2 ทีม ทีมหนึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนวรรณ มั่งคั่ง เพราะเน้นทางด้านพลังงาน ส่วนอีกทีมหนึ่ง นำโดย ดร. อารีย์ เพราะเป็นเรื่องสำนักงานสีเขียว และทางด้านห้องสมุด แนะนำวิธีการตรวจจากหลักฐานเชิงประจักษ์ หลังจากกลับจากการตรวจสถานที่แล้ว ได้มีการทดสอบผู้เข้ารับการอบรม ข้อสอบมีจำนวน 40 ข้อ

View (57)

โครงการกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หัวข้อ “เขยิบมาแยกขยะ”
ม.ค. 15th, 2018 by ratchanee

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดโครงการกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หัวข้อ “เขยิบมาแยกขยะ” เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของขยะ  การจัดการขยะ และการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วนิดา สุวรรณพ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30-12.00 น. นั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 มีการบริหารจัดการศูนย์บรรณสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล ในมาตรการที่ 3.2 ปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวม

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อปลูกจิตสำนึกแก่ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วิทยากรได้กล่าวถึงภาวะโลกร้อน ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และขยะก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นจนไม่สามารถจัดเก็บให้ทันกับปริมาณ ทั้งนี้จึงมีการเชิญชวนให้คัดแยกขยะ โดยร่วมกับโครงการ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ เพื่อช่วยลดการตัดต้นไม้เพื่อผลิตกระดาษได้ถึง 17 ตัน แถมยังช่วยลดก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ และลดพื้นที่หลุมฝังกลบขยะอีกด้วย

 

โครงการ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้

โครงการ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้

จากภาพข้างต้น เป็นการนำกล่องนมยูเอชที กลับมาใช้ใหม่ โดยสอนวิธีการพับเก็บกล่องอย่างถูกวิธี ก่อนนำไปรีไซเคิล Read the rest of this entry »

View (103)

เรียนรู้ ดูชม อาคารประหยัดพลังงาน “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
พ.ย. 1st, 2017 by namfon

อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี  ได้นำคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทูตพลังงาน รุ่นที่ 1 จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งบุคลากรจากศูนย์บรรณสารสนเทศ จำนวน 80 คน ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน อาคารประหยัดพลังงาน “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00น. โดยคุณณัฎฐศักดิ์ วาณิชย์เจริญ ผู้บริหาร สสส. และคณะฯ ได้ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับอาคารประหยัดพลังงาน (ตึกเขียว) เป็นอาคารที่สวยงามและประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลระดับแพลทินัม (Platinum) จากหน่วยงานรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก (LEED) หรือ Leadership in Energy and Environmental Design ในประเภทการออกแบบอาคารใหม่ และเป็นอาคารหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลสูงสุดนี้

คณะทำงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารสนเทศ

คณะทำงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารสนเทศ

การศึกษาดูงานที่ “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” ทำให้ได้ทราบถึง เกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาคารเขียว LEED Green Building Rating Systems พิจารณา ดังนี้ Read the rest of this entry »

View (569)

มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ก้าวสำคัญของห้องสมุดไทย
มิ.ย. 10th, 2017 by supaporn

จากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ได้เสนอข้อมูลห้องสมุดสีเขียว หรือ Green Library ที่ผ่านจาก สัมภาษณ์ ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ให้กำเนิดห้องสมุดสีเขียวในประเทศไทย และมีความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว มีเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจประเมินห้องสมุดที่ขอรับการตรวจประเมิน และมีการสัมภาษณ์ห้องสมุดที่เข้าโครงการนำร่องในการตรวจประเมิน 10 แห่ง โดย ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดตามอ่านรายละเอียด

รายการอ้างอิง

วรธาร. มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ก้าวสำคัญของห้องสมุดไทย. ไทยโพสต์ ฉบับวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560 ปีที่ 15 ฉบับที่ 5236 หน้า M1

View (28)

Growroom ประหยัดพื้นที่ ช่วยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก
เม.ย. 14th, 2017 by supaporn

Growroom จากไอเดียของสถาปนิก Mads-Ulrik Husum และ Sine Lindholm จาก Space10 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเหมือนสวน ปลูกพืช ผัก สมุนไพร ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่จำกัด หรือปลูกในเมืองได้ Growroom เปิดตัวเมื่อปลายปี ค.ศ. 2016 โครงสร้างเป็นกระบะปลูกพืชที่โค้งต่อจนกันเป็นวงกลม ออกแบบให้กระบะรับแสงแดดได้อย่างทั่วถึง แถมมีที่นั่งภายในอีกด้วย

Growroom

The Growroom by Ikea’s Space10, Mads-Ulrik Husum, and Sine Lindholm.R Hjortshoj

น่าจะนำมาใช้เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับหน่วยงานได้ เป็นทั้งเฟอร์นิเจอร์ พื้นที่ปลูกพืช ผัก สมุนไพร หรือลองหาพืชที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมภายในอาคาร  มีเว็บไซต์อธิบายวิธีการประกอบในแต่ละขั้นตอนด้วยค่ะ เช่นที่ http://www.designboom.com/design/ikea-space10-the-growroom-flat-pack-spherical-garden-02-20-2017/ และ https://medium.com/space10-the-farm/space10-open-sources-the-growroom-aa7ca6621715  ลองค้นดูค่ะ มีข้อมูลเยอะทีเดียว

อ้างอิง

Garfield, Leanna (2017). Ikea just launched a DIY flat-pack indoor garden that can feed a whole lot of people at once. Retrived from http://www.businessinsider.com/ikeas-growroom-photos-2017-2

View (33)

ต้นไม้รอบอาคารบรรณสาร
ม.ค. 28th, 2017 by ปัญญา วงศ์จันทร์

scan0002

          อาคารบรรณสารได้เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 24 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ได้มีต้นไม้รอบอาคารหลากหลายมากมายซึ่งช่วยสร้างสมดุลระหว่างการดักจับจุลินทรีย์ในอากาศและการกรองฝุ่นผงที่ล่องลอยอยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งมากด้วยมลพิษโดยมีต้นไม้ทำหน้าที่สร้างความชุ่มชื้นและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์พร้อมกับผลิตออกซิเจนรวมทั้งป้องกันแสงแดดจากภายนอกซึ่งอาคารบรรณสารมีต้นไม้ที่ปลูกโดยรอบอาคารมีอะไรบ้างแต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไร และจัดจำแนกอยู่ในหมวดหมู่ใด Read the rest of this entry »

View (393)

พื้นที่สีเขียวและมุมบริการหนังสือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ก.ย. 29th, 2016 by supaporn

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทำพื้นที่สีเขียวขึ้น บริเวณชั้น 1 ใกล้กับเคานเตอร์ยืม-คืน หนังสือ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดีในการพื้นที่ให้บริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นในศูนย์บรรณสารสนเทศอีกด้วย นอกเหนือจากการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังได้จัดให้มีเก้าอี้เพื่อสำหรับให้ผู้ใช้บริการได้นั่งในบริเวณดังกล่าว ในระยะแรกเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศและการเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งเน้นในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ในระยะต่อมา ได้มีการจัดเป็นมุมบริการหนังสือพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่พื้นที่สีเขียวดังกล่าว

หนังสือพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่นำจัดให้บริการที่มุมดังกล่าว นั้น เป็นหนังสือส่วนหนึ่ง ที่มีการหมุนเวียนจากชั้นหนังสือทั่วไป มาจัดไว้ให้บริการ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและเป็นการสร้างเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ในด้านการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ใช้บริการอีกช่องทางหนึ่ง

บริเวณพื้นที่สีเขียวและมุมบริการหนังสือพลังงานและสิ่งแวดล้อม

บริเวณพื้นที่สีเขียวและมุมบริการหนังสือพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อีกมุมนึ่งของพื้นที่สีเขียวและมุมหน้งสือพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อีกมุมนึ่งของพื้นที่สีเขียวและมุมหน้งสือพลังงานและสิ่งแวดล้อม

View (99)

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนศึกษาดูงานการประหยัดพลังงาน
ส.ค. 18th, 2016 by supaporn

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถ่ายรูปหน้ารูปปั้น ดร. อุเทน เตชะไพบูลย์

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของ มฉก. โดย อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ (รองอธิการบดี) และคณะทำงานร่วมต้อนรับ ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร มฉก. ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น.

BC-1

ป้ายต้อนรับที่ใช้กระดานชอล์กเพื่อสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารทั้งสองผ่ายถ่ายภาพร่วมกันก่อนเข้าฟังการบรรยาย

ผู้บริหารทั้งสองผ่ายถ่ายภาพร่วมกันก่อนเข้าฟังการบรรยาย

ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และบุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ ได้ร่วมให้ข้อมูลโครงการสำนักงานสีเขียว ซึ่งเป็นโครงการที่มีรวมกิจกรรมการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

ถ่ายภาพร่วมกันหลังการบรรยาย

ถ่ายภาพร่วมกันหลังการบรรยาย

View (17)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa