SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การสืบค้นข้อมูลเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital Collection) จากระบบ ThaiLIS
ก.ค. 28th, 2019 by kalyaraksa

ตามที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม (Digital Collection) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551  เพื่อให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยง่ายมีความสะดวก ไม่เสียค่าใช้จ่าย   ทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์    การวิจัย   หนังสือหายาก   และบทความ  ทั้งที่เป็นของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอื่น ๆ    ที่เข้าร่วมโครงการ  จึงขอแนะนำวิธีการค้นข้อมูล เบื้องต้น (Basic search)  ตามขั้นตอนดังนี้

เริ่มต้นจากหน้าเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารสนเทศ (http://www.lib.hcu.ac.th) Read the rest of this entry »

View (230)

การจัดทำรายชื่อโสตทัศนวัสดุ
ก.ค. 26th, 2019 by prapaporn

การจัดทำรายชื่อโสตทัศนวัสดุ

การจัดทำรายชื่อโสตทัศนวัสดุ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้บริการ ในการสืบค้นรายชื่อสื่อโสตฯ เพิ่มอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการสืบค้นจากระบบห้องสมุด  แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ  จึงได้จัดทำรายชื่อสื่อโสตฯ จำนวน 2 เล่ม ไว้ให้บริการที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนโสตทัศนวัสดุ ภายในเล่มจัดแบ่งออกเป็น

– หมวด ภาพยนตร์ทั่วไป
– หมวด ภาพยนตร์สารคดี
– หมวด ภาพยนตร์ประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ
– หมวด ภาพยนตร์ซีรียส์

ขั้นตอนการทำรายชื่อโสตทัศนวัสดุ


1. ลงรายการสื่อโสตฯ ด้วยโปรแกรม Excel

2. ใส่ข้อมูลรายการ รหัสโสตฯ ชื่อเรื่อง ภาษา (จากภาพเลข1-3)

3. ใส่ข้อมูลแยกตามหมวดของสื่อโสตฯ (จากภาพเลข4-7) โดยคลิกที่ Insert
Worksheet จากภาพเลข 8 หรือ กดshift+F11

Read the rest of this entry »

View (31)

การซ่อมบำรุงและรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
มิ.ย. 27th, 2019 by pisit

ศูนย์บรรณสารสนเทศมีบริการทรัพยากรสารสนเทศให้แก่ผู้ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือ เมื่อกาลเวลาผ่านไป ด้วยจำนวนการยืม สภาพการหยิบจับหนังสือ หรือสภาพแวดล้อมของห้องสมุด หนังสือมีการชำรุด เช่น ปกขาด สันหนังสือชำรุด เป็นต้น  การซ่อมแซมหนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเป็นการรักษาและบำรุงทรัพยาการสารสนเทศให้มีสภาพที่สมบูรณ์ สามารถบริการให้ผู้ใช้ได้ศึกษาค้นคว้าได้ต่อไปอีกนาน

บทความนี้จึงขอแนะนำการซ่อมหนังสือ ประกอบด้วย

เครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมหนังสือ

 1. กาว
 2. แปรงทากาว
 3. กระดาษแข็งสำหรับทำปกเบอร์ 12
 4. กระดาษปอนด์รองสันปก
 5. ผ้าดิบหรือผ้ามุ้ง
 6. ผ้าแล็คซีน
 7. กระดาษแล็คซีน
 8. ผ้าคิ้ว
 9. มีดคัตเตอร์
 10. สว่านไฟฟ้าสำหรับเจาะรูหนังสือ
 11. เครื่องอัดหนังสือ
 12. เข็มขนาดใหญ่สำหรับเย็บหนังสือ
 13. ด้าย cotton สำหรับเย็บหนังสือ

ขั้นตอนการซ่อมหนังสือ Read the rest of this entry »

View (113)

การดำเนินการกับเอกสารแลกเปลี่ยนเวร
มิ.ย. 25th, 2019 by pacharamon

บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เพื่อให้บริการผู้ใช้บริการ โดยมีหลายกรณีที่บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานตามตารางที่วางไว้ จึงต้องมีการกรอกข้อมูลเพื่อการปรับเปลี่ยนตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ แต่หลายๆ ครั้งที่การกรอกแบบฟอร์มนั้น มีความไม่ชัดเจน และไม่สมบูรณ์ อาจส่งผลทำให้บุคลากร มีข้อมูลในระบบการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องได้ ดังนั้น ผู้เขียน ซึ่งเป็นผู้ดูแลการส่งข้อมูลการปฏิบัติงานส่งกองทรัพยากรบุคคล จึงขอให้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีกันต่อไป

ข้อปฏิบัติการเขียนแบบเปลี่ยนแปลงตารางปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.หากมีการเปลี่ยนแปลงการเข้าปฎิบัติงานเหลื่อมเวลาให้ขอแบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงตารางปฏิบัติหน้าที่ ได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 พร้อมลงชื่อรับแบบฟอร์มในสมุดรายการเบิกทุกครั้ง Read the rest of this entry »

View (28)

การแนะนำหนังสือใหม่ผ่าน FB
มิ.ย. 25th, 2019 by sirinun

เครื่อง HP Scanjet Autometic Document Feeder

ศูนย์บรรณสารสนเทศได้จัดแสดงแนะนำหนังสือใหม่ เพื่อส่งเสริมการอ่าน มีการจัดแสดงหนังสือแนะนำทุกเดือนที่บริเวณ ชั้น 1  และประชาชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ เช่น Facebook ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

ผู้เขียนมีหน้าที่ในการแนะนำหนังสือผ่าน FB ด้วย เริ่มตั้งแต่การสแกนหน้าปกของหนังสือ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. เปิดเครื่อง HP Scanjet Autometic Document Feeder ขึ้นคำว่า Ready ก่อนจึงจะสแกนหนังสือได้
 2. นำหนังสือที่ต้องการจะสแกน กลับหน้าปกวางลงบนเครื่องสแกน
 3. ปิดฝาเครื่องสแกนให้เรียบร้อย
 4. สแกนหนังสือโดยโปรแกรม NAPS2

Read the rest of this entry »

View (63)

การนำข้อมูลของในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WMS ที่มีอยู่มาต่อยอดของหัวเฉียวง่ายนิดเดียวกับคำว่า Derive
พ.ค. 15th, 2019 by uthairath

วิธีและขั้นตอนการทำ Derive Bib หรือทำการคัดลอก Bib เดิม ให้ได้ Bib ใหม่

ผู้เขียนปฏิบัติหน้าที่ในงานจัดหาฯ ของแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับมอบหมายในการลงรายการเบื้องต้น และทำการ Derive ข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ WorldShare Management Services (WMS) ในการสร้าง Order ของฐานข้อมูลห้องสมุด เพื่อเป็นการลงรายการทางบรรณนุกรมเบื้องต้น และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบรรณารักษ์แผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าระบบ WMS ที่ https://hcu.share.worldcat.org/wms
 2. สืบค้น (Search) หารายชื่อหนังสือที่ต้องการ การสืบค้นสามารถสืบค้นได้ทั้ง 2 โมดูล คือ ในโมดูล Acquisition เลือก Discover Items  Search และโมดูล Metadata เลือก Record Manager Search โดยมีวิธีการสืบค้น ดังนี้
  2.1 เลือก Scope (ขอบเขต) ของแหล่งที่เราต้องการหา My Library Holding , All WorldCat, My LHRs
  2.2 เลือก Index (ดัชนี) ที่ต้องการหาจากเขตข้อมูล เช่น Keyword, Title,  Author, ISBN, ISSN,  OCLC Number
  2.3 ใส่ Term(s) กรอกข้อมูลที่ต้องการหา เช่น ต้องการหาชื่อเรื่อง Search: Title = ทำตลาดได้เงินล้านบนไลน์ด้วย Line@

Search: Title = ทำตลาดได้เงินล้านบนไลน์ด้วย Line@ (All WorldCat)

รูปภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการ Search

Read the rest of this entry »

View (67)

ขั้นตอนการเปลี่ยน Location ในระบบ WMS
พ.ค. 4th, 2019 by jittiwan

ผู้เขียนมีหน้าที่รับผิดชอบวิเคราะห์หมวดหมู่สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย คณะกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะการแพทย์แผนจีน ทรัพยากรสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่วนมากจะอยู่ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ วิทยาเขตบางพลี จะมีบางส่วนอยู่ที่วิทยาเขตยศเส เมื่อจำเป็นจะต้องย้ายกลับมาให้บริการที่วิทยาเขตบางพลี บรรณารักษ์ผู้รับผิดชอบจึงต้องนำทรัพยากรสารสนเทศมาเปลี่ยน Location ให้อยู่ที่วิทยาเขตบางพลี เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการค้นหา ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

1. นำตัวเล่มหนังสือมาสืบค้น ดังตัวอย่าง สืบค้นด้วย ISBN

2. เลือกรายการที่ตรงกับตัวเล่ม ดังตัวอย่าง คลิกที่ชื่อเรื่อง

 

3. ตรวจสอบความถูกต้องหรือมีการเพิ่มเติมรายการบรรณานุกรมให้สมบูรณ์มากขึ้นใน Master record

Read the rest of this entry »

View (76)

การปรับปรุงพัฒนางาน Acquisition Module ในระบบห้องสมุด WMS
ม.ค. 7th, 2019 by ladda

จากการที่ได้ปฏิบัติงาน Acquisition module ในระบบ WorldShare Management Services (WMS) นี้มาเป็นเวลา 1 ปี ได้เห็นถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการทำงานนี้มาโดยตลอด ดังนั้น จึงขอเขียนขั้นตอนการทำงานในโมดูลนี้ขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งนับว่าเป็นโมดูลแรกเริ่มของการทำงานในห้องสมุด เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา และระบบการทำบัญชี งบประมาณของห้องสมุด เนื่องจากระบบ WMS มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องในขั้นตอนการทำงาน Acquisitions ซึ่งได้เคยเขียนขั้นตอนการทำงานนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง ดังนั้นจึงขอแสดงขั้นตอนงานตัดงบประมาณ Invoice อีกครั้ง เพื่อให้เห็นงานที่มีการเปลี่ยนแปลง ความละเอียด ชัดเจน กระชับ มากยิ่งขึ้น อีกครั้งตามขั้นตอนต่อไปนี้ รายละเอียด

View (41)

“การจัดทำทะเบียนรายชื่อเอกสารใช้งานศูนย์บรรณสารสนเทศ”
พ.ย. 30th, 2018 by ratchanee

ถ้าหากจะพูดว่า “ทะเบียนรายชื่อเอกสารใช้งาน” หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคย แต่หากพูดว่า “รายชื่อแฟ้มเอกสาร” อย่างหลังน่าจะคุ้นเคยมากกว่า

ทุกๆ ปีการศึกษา สำนักงานเลขานุการ จะมีหน้าที่ในการสำรวจแฟ้มเอกสารของศูนย์บรรณสารสนเทศ  ที่มีจัดเก็บอยู่ที่สำนักงานเลขานุการ และแผนกอื่นๆ ว่ามีชื่อแฟ้มเอกสารอะไรบ้าง ระยะเวลาของเอกสารภายในแฟ้ม  เพื่อจัดทำเป็น “ทะเบียนรายชื่อเอกสารใช้งาน” ของศูนย์บรรณสารสนเทศ ส่งไปให้กับกองกลาง เป็นประจำทุกปี

การจัดเก็บเอกสารของศูนย์บรรณสารฯ มีลักษณะเหมือนให้สำนักงานเลขานุการเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บ ควบคุม ดูแล และให้รหัสแฟ้มเอกสารกับทุกแผนก และให้ทุกแผนกนำแฟ้มเอกสารมาจัดเก็บไว้ที่สำนักงานเลขานุการ  ยกเว้นบางกรณีที่บางแผนกอาจมีความจำเป็นในการใช้งานแฟ้มเอกสารนั้นบ่อยๆ  แฟ้มเอกสารนั้น อาจจะอยู่กับทั้งสำนักงานเลขานุการและอยู่ที่แผนกอื่น Read the rest of this entry »

View (88)

วิธีและขั้นตอนการ Key Basic Tag ในการสร้าง Order
พ.ย. 25th, 2018 by uthairath

ผู้เขียนปฏิบัติหน้าที่ในงานจัดหา ของแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับมอบหมายในการลงรายการเบื้องต้น (Key Basic Tag) ในการสร้าง Order ของฐานข้อมูลห้องสมุด เพื่อเป็นการลงรายการทางบรรณนุกรมเบื้องต้น และเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบรรณารักษ์แผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าระบบ WMS ที่ https://hcu.share.worldcat.org/wms
2. สืบค้น (Search) หารายชื่อหนังสือที่ต้องการ การสืบค้นสามารถสืบค้นได้ทั้ง 2 โมดูล คือ ในโมดูล  Acquisition เลือก Discover Items  Search และโมดูล Metadata เลือก Record Manager Search โดยมีวิธีการสืบค้น ดังนี้
2.1 เลือก Scope (ขอบเขต) ของแหล่งที่เราต้องการหา My Library Holding , All WorldCat, My LHRs
2.2 เลือก Index (ดัชนี) ที่ต้องการหาจากเขตข้อมูล เช่น Keyword, Title,  Author, ISBN, ISSN,  OCLC Number
2.3 ใส่ Term(s) กรอกข้อมูลที่ต้องการหา เช่น ต้องการหาผู้แต่งชื่อ ปรางค์สุทิพย์ ทรงวุฒิศีล  Read the rest of this entry »

View (57)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa