SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การใช้ Mendeley ช่วยทำงานวิจัย
มี.ค. 23rd, 2018 by pailin

Mendeley (www.mendeley.com)

เป็นเครื่องมือออนไลน์จาก ELSEVIER ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนนักวิจัยในการทำวิจัย ช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการต่างๆ ของการทำวิจัย โดยเปิดให้ทุกท่านใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีวิธีการใช้งาน ดังนี้

1. การสมัครสมาชิก
2. การใช้งานเครื่องมือช่วยทำวิจัย
3. การสืบค้นเอกสาร

Read the rest of this entry »

View (71)

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย
เม.ย. 16th, 2017 by supaporn

จากการบรรยายของ ศาสตราจารย์ ดร. อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ หัวหน้าคณะผู้จัดทำจรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติให้กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอสรุปส่วนหนึ่งของการบรรยาย ที่เกี่ยวกับการจัดทำผลงาน การเผยแพร่ผลงานวิจัย ขอนำมาสรุปเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้อยู่ในกรอบของการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัย จากเอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการ ของสำนักพัฒนาวิชาการ ดังนี้

การเผยแพร่ผลงานวิจัย

 • หากไม่จำเป็นไม่ควรเสนอผลงานที่ยังไม่สมบูรณ์ (Premature) หรือยังไม่ได้รับการประเมินออกสู่สังคม
 • ต้องให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการ/แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้
 • ระบุและลำดับชื่อผู้นิพนธ์อย่างถูกต้องเป็นธรรม
 • ขอบคุณบุคคล คณะบุคคล และองค์กรที่สนับสนุนงานวิจัยในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)
 • นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรม
 • แสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการนำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ
 • ไม่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องเดียวกันซ้ำซ้อนหรือมากกว่า 1 แห่ง (Dual or duplicate publication)
 • ตีพิมพ์ผลงานมากกว่าหนึ่งภาษาได้ หากวารสารที่จะตีพิมพ์มีนโยบายรองรับ แต่ต้องแจ้งให้บรรณาธิการทราบล่วงหน้าด้วย
 • ส่งเรื่องเต็มของบทคัดย่อ (Abstract) ที่ตีพิมพ์ใน Proceedings ไปให้วารสารวิชาการพิจารณาได้ แต่ควรให้บรรณาธิการวารสารนั้นทราบและยินยอมก่อน
 • ไม่แบ่งย่อยผลงานวิจัยเป็นหลายเรื่องเกินความเหมาะสม เพื่อเพิ่มจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ (Salami publication or Balogna) เพราะอาจลดคุณค่าของงานได้ (แต่อาจจกระทำได้ หากบทความเหล่านั้น มีเนื้อหาเหมือนกันไม่เกินร้อยละสิบ และต้องไม่ใช้ตารางหรือภาพประกอบเดียวกัน และให้บรรณาธิการวารสารที่ส่งเรื่องไปตีพิมพ์ทราบและยินยอมด้วย)
 • การให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยแก่ผู้สนใจและร้องขอ ควรเป็นไปตามเงื่อนไขหรือได้รับความเห็นชอบตากต้นสังกัดว่าด้วยจริยธรรมที่ครอบคลุมข้อมูล วัสดุและทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

Read the rest of this entry »

View (47)

จะเลือกวารสารตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างไร
ก.ย. 17th, 2016 by supaporn

นักวิจัยหลายๆ ท่านอาจจะเคยได้รับจดหมายเชิญขวนให้ส่งบทความไปตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ เราจะมีหลักการพิจารณาได้อย่างไร ว่าวารสารเหล่านั้นไม่ใช่วารสารประเภท predatory journal

1. ตรวจสอบวารสารที่จะตีพิมพ์ผลงานวิจัย อยู่ใน Master Journal List ของบริษัท Thomson Reuters หรือไม่ ได้ที่ http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ โดยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะวารสารที่มีอยู่ใน Science Citations Index และ Science Citations Index Expanded เท่านั้นที่จะมีค่า impact factor และวารสารในสายสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จะต้องอยู่ใน Social Science Citation Index และ Arts and Humanities Citation Index เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อวารสารทั้งหมดในฐาน Science Citations Index, Science Citations Index Expanded และ Arts and Humanities Citation Index ได้จากเมนูขวามือ

การตรวจสอบรายชื่อวารสาร

การตรวจสอบรายชื่อวารสาร

2. ตรวจสอบค่าดัชนีอ้างอิงวารสาร impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Reports หรือ InCites Journal Citation Reports

รายการอ้างอิง

วสุ ปฐมอารีย์. (2559). การคัดเลือกวารสารสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย. Re-Form. vol.4 (ก.ค.-ส.ค.)

View (4)

การศึกษาภาพลักษณ์ของพ่อในนวนิยายเรื่อง “จดหมายจากเมืองไทย”
พ.ค. 19th, 2016 by rungtiwa

การศึกษาภาพลักษณ์ของพ่อในนวนิยายเรื่อง “จดหมายจากเมืองไทย”

《南风吹梦》中的父亲形象研究

 

Nong Yi. (2557). การศึกษาภาพลักษณ์ของพ่อในนวนิยายเรื่อง “จดหมายจากเมืองไทย” . วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์  9 (18), 27-38.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (6)

วิเคราะห์บทประพันธ์ร้อยแก้วของหลิน ไท่เซิน
พ.ค. 19th, 2016 by rungtiwa

วิเคราะห์บทประพันธ์ร้อยแก้วของหลิน ไท่เซิน

林太深散文创作研究

 

ลดาวัลย์ แพรสุวัฒน์ศิลป์. (2557). วิเคราะห์บทประพันธ์ร้อยแก้วของหลิน ไท่เซิน. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 9 (18), 16-26.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (7)

การจัดการแหล่งทางประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวทางมรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษา : ชุมชนตลาดร้อยปีคลองสวน จ.สมุทรปราการ – ฉะเชิงเทรา
พ.ค. 19th, 2016 by rungtiwa

การจัดการแหล่งทางประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวทางมรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษา : ชุมชนตลาดร้อยปีคลองสวน จ.สมุทรปราการ – ฉะเชิงเทรา

Management of Historic Site for Cultural Heritage Tourism: Case Study of Klong Suan 100 Years Market Community, Chachoengsao – Samutprakan Provinces

 

พันธุ์รวี ณ ลำพูน. (2557). การจัดการแหล่งทางประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวทางมรดกวัฒนธรรม กรณีศึกษา : ชุมชนตลาดร้อยปีคลองสวน จ.สมุทรปราการ – ฉะเชิงเทรา. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์  9 (18), 1-15.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (6)

การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา : การประเมินผลและการศึกษาหาแนวทางใหม่
พ.ค. 18th, 2016 by rungtiwa

การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา : การประเมินผลและการศึกษาหาแนวทางใหม่

Welfare and Safety Arrangement for Teachers and Educational Personnel : Evaluation and Study for New Trends

กิตติพงษ์ พุ่มพวง และพัชรินทร์ บูรณะกร. (2557). การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา : การประเมินผลและการศึกษาหาแนวทางใหม่. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์  9 (17), 13-24.

อ่านบทความฉบับเต็ม

 

View (7)

มิลินทปัญหาฎีกา : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์
พ.ค. 18th, 2016 by rungtiwa

มิลินทปัญหาฎีกา : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์

The Milindapañhatika : Edition and Analytical Study

 

ธีรโชติ เกิดแก้ว. (2557). มิลินทปัญหาฎีกา : การตรวจชำระและการศึกษาเชิงวิเคราะห์. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์  9 (17), 1-12.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (7)

ILP พิชิตการเรียนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน
พ.ค. 18th, 2016 by rungtiwa

ILP พิชิตการเรียนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน

Learning English with ILP

พรพิมล แซ่เฮ้ง. (2556). ILP พิชิตการเรียนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์  8 (16), 109-119.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (13)

การวิเคราะห์การแปลภาพพจน์ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในรายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล 2
พ.ค. 18th, 2016 by rungtiwa

การวิเคราะห์การแปลภาพพจน์ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในรายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล 2

An Analysis of Translating Figurative Language by English Major Students of Huachiew Chalermprakiet University in Principles of Translation I and II Classes

อารัมภ์ เอี่ยมละออ. (2556). การวิเคราะห์การแปลภาพพจน์ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในรายวิชาหลักการแปล 1 และหลักการแปล 2. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 8 (16), 97-108.

อ่านบทความฉบับเต็ม

View (10)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa