SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
วิธีเก็บสถิติการใช้งานภายในห้องสมุด กรณีที่ผู้ใช้ไม่หยิบหนังสือไปยืมออก
มี.ค. 2nd, 2018 by pailin

หลายท่านคงได้สังเกตเห็นลักษณะการใช้งานหนังสือภายในห้องสมุดกันมาบ้าง เช่น การหยิบหนังสือมาอ่านแล้ววางไว้ในห้องสมุดโดยไม่ยืมหนังสือออกไป ซึ่งการใช้งานในลักษณะนี้ จะส่งผลให้ทางห้องสมุดไม่ได้รับสถิติการยืมออก (check out) ของหนังสือเล่มดังกล่าว แต่ห้องสมุดสามารถเก็บสถิติการใช้หนังสือแต่ละเล่มที่มีการใช้แต่ไม่ได้ยืมออก  โดยระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) มีช่องทางให้สามารถดำเนินการดังกล่าว

เก็บสถิติการใช้งานภายในห้องสมุด กรณีที่ผู้ใช้ไม่หยิบหนังสือไปยืมออก โดย

– เข้าไปที่โมดู Circulation เลือกเมนู Check In
– กำหนด Check In Mode เป็น Non Loan Return
– แล้วค่อยทำการสแกนบาร์โค๊ดของหนังสือเล่มนั้น

Read the rest of this entry »

View (23)

การทำ Data Migration เข้า WorldShare Management Services (WMS)
ก.พ. 14th, 2018 by pailin

การทำ Data Migration คือ การโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมไปยังระบบใหม่ ซึ่งมีขั้นตอน กระบวนการ และความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างระบบเดิมกับระบบใหม่ที่ซับซ้อน ดังนั้น จึงต้องให้ความสำคัญกับรายละเอียดในทุกขั้นตอนของการทำ Data Migration

หลักจากที่ผู้บริหารตัดสินใจเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จากระบบ Virtua ที่ใช้งานอยู่ ไปเป็น WorldShare Management Services (WMS) ทำให้ทีมงานผู้ใช้ระบบเดิมอยู่ กับ ทีมงานของผู้พัฒนา WMS จาก OCLC และตัวแทนจำหน่าย ต้องทำงานร่วมกัน เพื่อวางแผน วิเคราะห์ข้อมูล ประสานการดำเนินงาน และกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นในการโอนย้ายข้อมูลเข้า WMS โดยขั้นตอนหลัก ดังนี้ Read the rest of this entry »

View (72)

คู่มือการปฏิบัติงานการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ของระบบ WorldShare Management Services (WMS)
ก.พ. 11th, 2018 by ปัญญา วงศ์จันทร์

Capture2

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน Circulation ของระบบห้องสมุด WorldShare Management Services (WMS) เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในโมดูลดังกล่าว สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ได้แก่ การยืม การคืน การคืนมีค่าปรับ การยืมต่อ การคืนหนังสือในตู้ การ Notes การรับแจ้งหนังสือหาย การสร้างระเบียนสมาชิก และการทำ Offline circulation เมื่อระบบขัดข้อง กระผมหวังว่าคู่มือการปฏิบัติงานจะกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานนะครับ รายละเอียดของ คู่มือปฏิบัติงาน ยืม-คืน WMS  ตามไฟล์ที่แนบมานี้ครับ

 

View (17)

การอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว
ก.พ. 3rd, 2018 by supaporn

หลังจากเข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ในโครงการนำร่องห้องสมุด 10 แห่ง เมื่อปี พ.ศ. 2559 นั้น ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มีกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ตามกำลังของศูนย์บรรณสารสนเทศ นอกเหนือจากการเข้าร่วมประชุมประจำปี การส่งแผนและผล ให้ทุกปี แล้ว ศูนย์บรรณสารสนเทศ ยังได้เข้ากิจกรรมอื่นๆ เช่น การเข้าร่วมการชดเชยคาร์บอนรายบุคคล การเข้าอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ด้วยมีความคิดเห็นว่า หลังจากการผ่านการตรวจประเมินแล้ว น่าจะขยับมาเป็นผู้ตรวจและน่าจะเป็นแรงหนึ่งในการเป็นผู้ตรวจประเมินให้กับเครือข่ายฯ จึงได้สมัครเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ได้รับความรู้และแนวทางในการจะต้องเป็นผู้ตรวจอย่างเต็มที่ และจะเป็นผู้ตรวจทั้งที จึงต้องผ่านการสอบด้วย

ก่อนการอบรม มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5  ด้วย นับว่าตอนนี้ เครือข่ายเพิ่มจำนวนร่วม 50 แห่ง หลังจากนั้น จึงเริ่มการอบรม ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ ต่อไปนี้

 • การตรวจประเมินความสอดคล้องตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลยุทธ์เพื่อธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การจัดการพลังงานในห้องสมุด โดย อาจารย์ปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร  ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การคัดแยกขยะ โดย นายบัญชาการ วินัยพานิช
 • การจัดการสารสนเทศห้องสมุดโดย นางสาวธนภรณ์ ฉิมแพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรโดย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนวรรณ มั่งคั่ง
 • แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดย ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนวรรณ มั่งคั่ง และคณะทำงาน สำนักหอสมุด มีการจำลองการตรวจเสมือนจริง ตั้งแต่ตอนเปิดการตรวจ การแนะนำทีมผู้ตรวจ เวลาการตรวจ และให้สำนักหอสมุด เป็นสถานที่ที่เข้ารับการตรวจประเมิน แนะนำสถานที่ นำเสนอการดำเนินงานตามเกณฑ์แต่ละข้อ และแบ่งทีมผู้เข้าอบรมเป็น 2 ทีม ทีมหนึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนวรรณ มั่งคั่ง เพราะเน้นทางด้านพลังงาน ส่วนอีกทีมหนึ่ง นำโดย ดร. อารีย์ เพราะเป็นเรื่องสำนักงานสีเขียว และทางด้านห้องสมุด แนะนำวิธีการตรวจจากหลักฐานเชิงประจักษ์ หลังจากกลับจากการตรวจสถานที่แล้ว ได้มีการทดสอบผู้เข้ารับการอบรม ข้อสอบมีจำนวน 40 ข้อ

View (10)

การเปลี่ยนแปลงของงานวารสาร จากตัวเล่มสู่ QR Code
ก.พ. 2nd, 2018 by อุไรรัตน์ ผาสิน

เมื่อมีการนำระบบ WorldShare Management Services (WMS)  เข้ามาใช้กับงานห้องสมุดของศูนย์บรรณสารสนเทศ ทำให้งานวารสารมีแนวคิดริเริ่มพัฒนารูปแบบของการทำงานและการให้บริการวารสารเพื่อการค้นคว้า สอดคล้อง และก้าวตามทันยุคสมัยของการใช้อุปกรณ์การสื่อสารในยุคปัจจุบัน และเป็นการเข้าถึงสื่อความรู้ เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว ให้กับผู้ใช้บริการวารสารของศูนย์บรรณสารสนเทศ

งานวารสารเริ่มปรับปรุงการให้บริการ หรือ Work process เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงตัวเล่มได้ง่ายขึ้น โดยเริ่มจาก

 1. เปลี่ยนการจัดเรียงการให้วารสารตามสาขาของวารสาร แทนการจัดเรียงตามลำดับอักษร เนื่องจาก ผู้ใช้ในสาขาวิชานั้น จะสามารถเข้าถึงวารสารได้โดยตรง เช่น วารสารทางด้านพยาบาล (เนื่องจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีความโดดเด่นในการเรียนการสอนทางด้านพยาบาล) วารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ (รวมเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เภสัชศาสตร์ การแพทย์แผนจีนเป็นต้น) วารสารทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมจีน บริหารธุรกิจ เป็นต้น)
 2. กำหนดคำค้น เพิ่มในรายการเมทาดาทาของวารสาร เป็นวารสารตามสาขาที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1 เพื่อให้สามารถสืบค้นและสามารถส่งรายชื่อวารสารเพื่อรับรองหลักสูตรได้อย่างรวดเร็ว
 3. ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่มีการผลิตเป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์และทำ QR Code เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสแกน QR Code และอ่านเนื้อหาของวารสารได้ทันที เป็นการลดการบอกรับวารสารที่เป็นตัวเล่ม โดยการให้บริการฉบับอิเล็กทรอนิกส์แทน ซึ่งทำ QR Code ไว้หน้าปกวารสาร (บางฉบับที่ได้รับฟรี หรือยังมีความจำเป็นต้องบอกรับเป็นตัวเล่ม) กรณีที่ไม่ตัวเล่มแล้ว จะสแกน QR Code พร้อมชื่อวารสาร จัดวางไว้ให้บริการที่ชั้นวางวารสาร ดังรูป

  วารสารที่ทำ QR Code เพื่อให้สแกนและเข้าให้เข้าถึงเนื้อหาได้ทันที

  วารสารที่ทำ QR Code เพื่อให้สแกนและเข้าให้เข้าถึงเนื้อหาได้ทันที

 

View (28)

Acquisition Module เพื่อการจัดสรรงบประมาณ ในระบบห้องสมุด WMS เพื่อการจัดสรรงบประมาณ
ก.พ. 1st, 2018 by ladda

Acquisition module เป็น 1 ในอีกหลายโมดูล ที่ประกอบกันเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ แต่นับว่าเป็นโมดูลแรกเริ่มของการทำงานในห้องสมุด เพราะเป็นโมดูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา และระบบการทำบัญชี งบประมาณของห้องสมุด สำหรับศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ใช้ระบบ WorldShare Management Services (WMS) ซึ่งมีฟังก์ชั่นในการใช้งาน Acquisition module โดยมีขั้นตอนการทำงานประกอบด้วยส่วนของ Budgets โดยสามารถจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศให้กับคณะต่างๆ ที่มีอยู่ 14 คณะแยกเป็นหนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาอังกฤษดังรูป

รูปที่ 1. แสดงตัวอย่างบางส่วนของงบประมาณคณะ

Read the rest of this entry »

View (42)

หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ (Online Thai Subject Headings)
ม.ค. 27th, 2018 by yuphin

หัวเรื่อง (subject heading) มีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อรวบรวมวัสดุสารสนเทศที่มีเนื้อหาในเรื่องเดียวกันมาอยู่ด้วยกันภายใต้คำหรือวลีเดียวกัน เป็นวิธีการจัดเก็บและควบคุมสารสนเทศอีกวิธีหนึ่งที่จะให้ความสะดวกในการค้นหาทรัพยากรสารสนเทศและข้อมูลทางบรรณานุกรมได้ตามความต้องการและช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงสารสนเทศของห้องสมุด

หัวเรื่องที่บรรณารักษ์แผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จะกำหนดหัวเรื่องโดยมีคู่มือหัวเรื่องที่มีการจัดทำออกมาอย่างเป็นมาตรฐาน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ หรือเป็นคู่มือการกำหนดหัวเรื่องเฉพาะสาขาวิชา สำหรับคู่มือการกำหนดหัวเรื่องที่รู้จักกันดีและเป็นมาตรฐานในการที่บรรณารักษ์ใช้เป็นคู่มือในการกำหนดหัวเรื่อง เช่น Library of Congress Subject Headings ของ Library of Congress

ปัจจุบันสามารถมีเป็นไฟล์หัวเรื่อง ติดตาม   ได้ที่ https://www.loc.gov/aba/publications/FreeLCSH/freelcsh.html  ซึ่งใช้กำหนดหัวเรื่องสำหรับทรัพยากรสารสนเทศภาษาอังกฤษ  หรือ คู่มือกำหนดหัวเรื่องทางการแพทย์ (Medical Subject Headings)  ส่วนการกำหนดหัวเรื่องทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทย เช่น หัวเรื่องสำหรับการลงรายการหนังสือภาษาไทย ของคณะทำงานกลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีเวอร์ชั่นออนไลน์เพื่อให้บริการจัดเก็บและสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้จากที่ต่างๆ สะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงได้ที่ https://webhost2.car.chula.ac.th/thaiccweb/main.php

เว็บไซต์หัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

พิมพ์ชื่อผู้ใช้ :  visitor

รหัสผ่าน : 123

Verify code : (ใส่ code ที่ระบบให้มา ในการเข้าสู่ระบบแต่ละครั้ง number code จะเปลี่ยนไป)

การใช้หัวเรื่องออนไลน์เพื่อตรวจสอบคำค้นนั้น โดยผู้ใช้พิมพ์คำค้นที่ต้องการลงไปในช่องการสืบค้นข้อมูลและคลิกค้นหา เช่น ต้องการค้นหาหัวเรื่อง กฎหมาย ว่ามีการกำหนดใช้หรือไม่  สามารถพิมพ์คำว่า กฎหมาย

02

ตัวอย่างการตรวจสอบคำค้นกฎหมายที่ฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์จะปรากฎหัวเรื่องที่เป็นภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ เข้าไปทดลองใช้กันดูนะคะ

03

 

 

 

View (71)

“หนักมั้ย?” กับสัมภาระที่แบกอยู่
ม.ค. 20th, 2018 by ปัญญา วงศ์จันทร์

ตู้ล็อกเกอร์

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นห้องสมุดที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกมากมายและยังมีบริการเสริมด้านอื่น ๆ เช่น บริการยืมปลั๊กไฟ บริการถุงผ้าสำหรับใส่หนังสือ บริการหมากฮอส หมากรุก หมากล้อม ห้องสมุดได้เพิ่มการบริการอีกรูปแบบหนึ่งนั้นคือ บริการรับฝากของซึ่งเป็นหนึ่งบริการที่จะอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้บริการโดยจัดหาตู้ล็อกเกอร์จัดเตรียมไว้ให้ ณ บริเวณห้องโถงกลาง ชั้น 1

Read the rest of this entry »

View (31)

วิธีการค้นหารหัสวิชาและรายวิชาในคู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว
ม.ค. 16th, 2018 by uthairath

คู่มือนักศึกษา เป็นสิ่งที่นักศึกษาควรทราบ ภายในเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฯ และรายละเอียดต่างๆ เช่น

1. สารสนเทศทั่วไป  ได้แก่ สัญลักษณ์ ต้นไม้ และสี ประจำมหาวิทยาลัย ปณิธาน วัตถุประสงค์ ประวัติของมหาวิทยาลัยและรายละเอียดต่างๆ เป็นต้น

2. ระเบียบและประกาศ

3.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาโท และหมวดวิชาเลือกเสรี

4.หลักสูตรปริญญาตรี เพื่อที่นักศึกษาจะได้ทำความเข้าใจตลอดระยะเวลา 4 ปีนี้

รหัสวิชาและรายวิชานั้นมีความสำคัญและสอดคล้องกับหลักสูตรที่ทำการเปิดสอนในแต่ละสาขาวิชานั้นๆ  และยังใช้เป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ เช่น หนังสือชื่อ Peripheral nerve entrapments : clinical diagnosis and management ใช้ประกอบวิชา PT3433  กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1 เป็นต้น ผู้เขียน ปฏิบัติหน้าที่ในงานจัดหา และมีหน้าที่ในการรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในแต่ละสาขาวิชา จึงจำเป็นต้องค้นหารหัสวิชาเหล่านี้เพื่อประกอบการปฏิบัติงาน จึงขอนำเสนอวิธีการค้นหารหัสวิชาและรายวิชาในคู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว Read the rest of this entry »

View (33)

OCLC APRC17 Hello! I’m the Smarter Library
ม.ค. 8th, 2018 by supaporn

จากการเข้าร่วมประชุม OCLC APRC17   ในหัวข้อเรื่อง Hello! I’m the Smarter Library และศึกษาดูงาน ณ Waseda University Library และ National Diet Library  ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ 2560 รวมระยะเวลา 4 วัน  จัดโดย OCLC Asia Pacific Regional Council สามารถสรุปรายงานที่ได้รับจากการเข้าประชุมและศึกษาดูงาน ดังนี้

ประเด็นทางกายภาพและการเข้าถึงสารสนเทศ

1. การวางแผนและการออกแบบห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ที่มีลักษณะ Smart Library ควรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ Intelligent, Attractive, Comfortable และ Reliable (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นประสบกับภัยพิบัติ เช่น แผ่นดินไหวอยู่เสมอ การออกแบบห้องสมุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ) ห้องสมุดจะเป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดการสื่อสารและการต่อยอดทางความคิด ด้วยความหลากหลายของสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดแกลอรี่ และพื้นที่โล่ง

2. การรู้จัก Design customer journey เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีช่องทางในการใช้ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

3. การบริหารจัดการ การปรับปรุงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ กรณีศึกษาของ Hong Kong Polytechnic University นำเสนอ i-Space โดย I ย่อมาจาก Inspiration, Ideation และ Implementation ทางห้องสมุดจึงปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้เกิด Inspiration ในการเรียนรู้ และต่อยอดทางความคิดได้ และกรณีของ University of NSW, Australia ที่สำรวจความต้องการใช้พื้นที่ของนักศึกษา ได้รับคำตอบหลักๆ ที่ได้รับกลับมา ได้แก่ Read the rest of this entry »

View (15)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa