SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
มาทำความรู้จัก National Geographic ในรูปแบบ e-Magazine
มิ.ย. 25th, 2020 by อุไรรัตน์ ผาสิน

 

 

เนชั่นแนล จีโอกราฟิก (National Geographic) เป็นนิตยสารของสมาคมเนชั่นแนล จีโอกราฟิก  ออกวางจำหน่ายเป็นรายเดือน ซึ่งมีการตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เมื่อ 22 กันยายน พ.ศ. 2431 สำหรับเนื้อหาภายในนิตยสารนั้นจะมีเกี่ยวกับทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์  ปัจจุบันมีการตีพิมพ์เป็นภาษาท้องถิ่นถึง 37 ภาษาทั่วโลก รวมทั้งภาษาไทย

งานวารสารฯ ศูนย์บรรณสารสนเทศ  เห็นถึงการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งเดิมได้มีการบอกรับเป็นตัวเล่มเป็นภาษาไทยอยู่แล้ว จึงได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการบอกรับในรูปแบบของ e- Magazine  ซึ่งสามารถอ่านจากที่ไหน ก็ได้ โดยการอ่านผ่านหน้าจอ Smart Phone หรือ Tablet  เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ สำหรับการให้บริการนั้นทางห้องสมุดได้สมัครสมาชิกไว้เรียบร้อยแล้ว และได้รับ USER การใช้งาน 1 USER สามารถอ่านเนื้อหาได้ครั้งละ 5 เครื่องพร้อมกัน Read the rest of this entry »

View (136)

รู้จักวารสารวิชาการคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
มิ.ย. 27th, 2019 by อุไรรัตน์ ผาสิน

คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ตีพิมพ์หรือผลิตวารสารทางวิชาการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นๆ โดยเป็นผลงานของคณาจารย์ของแต่ละคณะ หรือคณาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ส่งบทความมาลงและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินบทความ (Peer review)

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มีรวบรวมข้อมูลของวารสารคณะต่างๆ ไว้ที่ www.lib.hcu.ac.th  เพื่อสะดวกในการเข้าถึงวารสารชื่อต่างๆ ของแต่ละคณะ จึงขอแนะนำวารสารของคณะต่างๆ ดังนี้

วารสารวิชาการ มฉก. คณะต่างๆ

 

วารสาร มฉก. วิชาการ   HCU.Journal

  • เผยแพร่บทความวิจัย และบทความทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนจีนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเริ่มพิมพ์เผยแพร่ ตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2540 ถึงปัจจุบัน
  • ปัจจุบัน วารสารนี้ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1
  • กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ
  • ดูได้ที่   http://journal.hcu.ac.th/sand.htm

Read the rest of this entry »

View (125)

๑๐๐ ปีจุฬาฯ – ๑ ศตวรรษสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปสยาม จากนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
มี.ค. 24th, 2017 by อุไรรัตน์ ผาสิน

ศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับนี้มีเนื้อหาน่าสนใจทีเดียวเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงรู้จักกันมายาวนาน  คือ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”   เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่ นักเรียน ม.ปลาย ใฝฝันอยากจะเข้า จวบจนปัจจุบันครบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 มีนาคม 2560 ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนมีนาคม 2560 จึงได้จัดทำขึ้นเป็นฉบับพิเศษ  100 ปีจุฬาฯ 1 ศตวรรษสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปสยาม สามารถหาอ่านได้จาก ชั้น 6 งานวารสารของศูนย์บรรณสารสนเทศ

นอกจากนี้ แล้ววารสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษในวาระ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 100 ปี ยังได้จัดทำเป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ อีกด้วย สามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ https://www.silpa-mag.com/club/miscellaneous/article_7569

จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าหรือไม่ก็ตาม ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนี้ มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

 

View (41)

วารสาร มฉก. วิชาการ
ก.พ. 18th, 2016 by อุไรรัตน์ ผาสิน

WARASANMOCHOKOWICHAKARN1997-07-001_00-001

วารสาร มฉก.วิชาการ กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม โดยเริ่มเผยแพร่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537  มีที่ปรึกษา คือ

  • ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  เพียรกิจกรรม

และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์  ลักษมีจรัลกุล  เป็นหัวหน้าบรรณาธิการ ในช่วงเวลานั้น

วารสาร มฉก. วิชาการ  จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการพัฒนาทางด้านการทำวิจัยและเขียนตำราของคณาจารย์ที่มีผลงานและผู้ที่ตื่นตัวทางด้านวิชาการ ได้ให้ความสนใจส่งผลงานเพื่อนำมาเผยแพร่ ทางด้านสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาอื่นๆ  รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการให้กับสังคมและจูงใจให้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนแนวความคิด ความรู้ และความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ

Read the rest of this entry »

View (144)

วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ก.พ. 17th, 2016 by อุไรรัตน์ ผาสิน

13891

ปาริชาต ฉบับล่าสุด

วารสารปาริชาต  มหาวิทยาลัยทักษิณ (Parichart Journal,  Thaksin University) โดย มหาวิทยาลัยทักษิณ

วารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย/บทความทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  ศิลปกรรมศาสตร์  และนิติศาสตร์ ของบุคลากร นักวิจัยในมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และร่วมเป็นสื่อกลางในการเสนอความคิดเห็นทางวิชาการในด้านต่าง ๆ  ทั้งนี้วารสารปาริชาตได้รับการประเมินคุณภาพจากศูนย์ TCI รอบที่ 3 ปี 2558 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้อยู่ในฐานกลุ่มที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กำหนดออก   ปีละ 2 ฉบับ (ต.ค. – มี.ค.  และ  เม.ย. – ก.ย.)

ท่านผู้สนใจ สามารถติดตามอ่านบทความอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่  https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal

รายการอ้างอิง

มหาวิทยาลัยทักษิณ. วารสารปาริชาต. สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 จาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal

View (234)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa