SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
พูดจีนเก่งมาก! (Speaking Chinese fluently)
ม.ค. 28th, 2017 by rungtiwa

     พูดจีนเก่งมาก! (Speaking Chinese fluently)

9789744143709-247x350

ในหลายๆ เดือนก่อน บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้เข้ารับการพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนได้ ในระดับเบื้องต้น คือ พอจะสื่อสารได้บ้าง เนื่องจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มียุทธศาสตร์เน้นในเรื่องจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ บุคลากรสายสนับสนุนของศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงยกทีมกันเข้าคอร์สเรียน ภาษาจีนกันเป็นกลุ่มใหญ่ แบ่งได้ 2 กลุ่ม

ผู้เขียน พอจะพูดได้อยู่บ้างแต่นิดหน่อย ดีใจที่ได้เข้ารับการฝึกฝนอย่างเป็นทางการและจริงจัง จาก เหล่าซือ ที่เดินทางมาจากประเทศจีน แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรสั้นๆ แต่ก็พอจะได้อยู่บ้าง และต้องอยู่ที่พวกเรากลับมาฝึกต่อเองอีกด้วย เลยหาหนังสือมาเพื่อฝึกฝนด้วยตนเอง ในศูนย์บรรณสารสนเทศ มีหลายเล่มค่ะ แต่ขอเลือก  “พูดจีนเก่งมาก!” (Speaking Chinese fluently) มานำเสนอค่ะ ผู้เขียน อ่านแล้วชอบมาก ขอแนะนำต่อนะคะ

“พูดจีนเก่งมาก!” (Speaking Chinese fluently) เป็นหนังสือที่รวบรวมประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งสำนวนที่ใช้บ่อยในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การจองห้องพักโรงแรม การถามทาง การซื้อของ การสังสรรค์ ไปจนถึงการติดต่อธุรกิจ นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนแสนน่ารัก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปเรียน ท่องเที่ยว หรือทำงานในประเทศจีน เช่น เข้าพักในโรงแรม  ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ถามทาง งานสังสรรค์  การยืมและคืน เช่ารถ  ชาวต่างชาติในประเทศจีนและซื้อของเป็นต้น

ท่านใดสนใจ หนังสือเล่มนี้ อยู่ที่หมวดหมู่ PL1121.T5 ห353พ 2558 หนังสือทั่วไปชั้น 3 

รายการอ้างอิง

หวงเหล่าซือ และอารีย์วัลย์ บุญอากาศ. (2558). “พูดจีนเก่งมาก!” (Speaking Chinese fluently).  กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท.

View (44)

เทวะวงศ์ฯ สาร (Devawongse Sarn)
ก.ย. 13th, 2016 by supaporn

เทวะวงศ์ฯ สาร ฉบับปี 2015 ภายใต้ชื่อ ความท้าทายไร้พรมแดน รวบรวมองค์ความรู้ด้านการทูต การต่างประเทศ และการบริหารการต่างประเทศ ตลอดจนประเด็นท้าทายใหม่ๆ ในโลกศตวรรษที่ 21 จากการบรรยายของหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 5 (ปี 2556)

 

เทวะวงศ์ฯ สาร

เทวะวงศ์ฯ สาร

เนื้อหาน่าสนใจมากมาย ค่ะ

 • การทูต การบริหาร และการต่างประเทศกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21
 • รัฐธรรมนูญกับการบริหารราชการแผ่นดิน
 • นักบริการกับการพัฒนากฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศ
 • กระบวนการทางการเมืองและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
 • การมีส่วนร่วมของพลเมืองในระบบประชาธิปไตย
 • บทบาทนักบริหารกับการขับเคลื่อนองค์กร
 • การบริหารจัดการสภาวะวิกฤติและการสื่อสาร
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักบริหาร
 • ออกกำลังกายสายกลางเพื่อสุขภาพ
 • Good governance & integrity management : Hong Kong & International Experience
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในมุมมองของอดีตเลขาธิการอาเซียน
 • บทบาทของไทยในเวทีโลก (Beyond Thailand) และบทบาทผู้แทนไทย
 • ประวัติศาสตร์การทูตไทย : กรณีความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ในยุคเขมร 4 ฝ่าย จนถึงการลงนามสันติภาพ ณ กรุงปารีส
 • เมื่อพระภิกษุศรีลังกาจะเดินขบวนประท้วง สถานเอกอัครราชทูตและรัฐบาลไทย
 • การจัดระเบียบโลก : ผลกระทบและการปรับตัว
 • อนาคตเศรษฐกิจโลกภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
 • บทบาทของไทยต่อปัญหาพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • Western Democracy in the Content of Developing Countries
 • The Muslim World: The Lessons of the Syria Crisis in Conflict Resolution

รายการอ้างอิง

กระทรวงการต่างประเทศ. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ. (2016). เทวะวงศ์ฯ สาร 2015 (Devawongse Sarn). กรุงเทพฯ : สถาบัน.

View (12)

รายงานวิจัยอาเซียน ศูนย์อาเซียนศึกษา มธ.
ก.ย. 13th, 2016 by supaporn

งานวิจัยอาเซียนของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานวิจัยอาเซียนของศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำรายงานการวิจัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3 เรื่อง ได้แก่

 • รายงานสรุป ผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนภาครัฐในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2557-2559
 • รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาผลกระทบทางสังคม ที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน

ตัวเล่มเข้ามาที่ ศูนย์บรรณสารฯ แล้วค่ะ หรือถ้าต้องการอ่านฉบับออนไลน์ ติดตามอ่านได้ที่ www.castu.org ค่ะ

View (26)

สะสมไว้ ใช้เล่าเรื่อง
ส.ค. 27th, 2016 by supaporn

สะสมไว้ใช้เล่าเรื่อง

สะสมไว้ใช้เล่าเรื่อง

หนังสือประกอบนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา

Story-telling-2

ขออัญเชิญพระราชนิพนธ์คำนำ “…ของที่รวบรมมาประมาณ จะเรียกว่า 50 ปีก็ได้ มีทั้งของมีราคา  …  ทำให้คิดว่าผู้ที่มาพบเห็น อยากจะมีโอกาสได้ศึกษาว่าในสมัยก่อนๆ มีของประเภทใดบ้าง ของบางอย่างนี่พอ 50 ปีแล้วก็ไม่มีขายในท้องตลาด หรือเป็นของที่ถือว่าเก่าแก่เป็นของโบราณขึ้้นมาแล้ว … ในการไปเยี่ยมราษฎรในที่ต่างๆ บางทีก็มีคนที่มีของต่างๆ ที่ประดิษฐ์เองหรือของที่รวบรวมไว้เขาก็อยากจะให้ ก็เอามารวมเอาไว้ หรือมีคนที่มาหา บางทีก็ให้เป็นของ หรือไปต่างประเทศก็มีคนที่มาได้ของที่แปลกๆ ที่ไม่เคยเห็นในประเทศไทย ก็เอามารวมไว้ พอไปดูเราอาจจะศึกษาได้ว่าธรรมเนียมประเพณีของที่ต่างๆ เขาทำอย่างไร ประเพณีบ้านเราก็ไม่เหมือนกัน หรือวัฒนธรรมของไทยของต่างประเทศ มันก็ไม่เหมือนกัน …”

ของสะสม

ของสะสม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชอัธยาศัยใฝ่ศึกษาและสนพระราชหฤทัยศิลปวิทยาการทุกสาขา พระราชอัธยาศัยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงปลูกฝังมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อเสด็จฯ ไปสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก จึงทรงสะสมสิ่งของอันเป็นตัวแทนวัฒนธรรมและวิทยาการของชนชาติต่างๆ

การทรงสะสมสิ่งของเหล่านี้มีประโยชน์เพื่อการศึกษาและเป็นเครื่องเตือนความจำ ของสะสมส่วนพระองค์ตั้งแต่ยังทรงทระเยาว์จนถึงปัจจุบันมีหลายประเภท มีทั้งของที่มีค่าและไม่มีบูลค่า แต่ทรงเก็บไว้เพราะมีความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมแสดงถึงประวัติศาสตร์ของถิ่นต่างๆ

อีกประการหนึ่ง ทรงพระราชดำริว่าสิ่งของเหล่านี้จะเป็นประโยชน์มากขึ้นถ้าจัดเก็บและจัดแสดงตามหลักพิพิธภัณฑ์สากล จึงโปรดเกล้าฯ ให้คณะทำงานเก็บรวบรวมไว้ที่พิพิธภัณฑ์ส่วนพระองค์บ้านสวนปทุม จ. ปทุมธานี ทรงสนับสนุนให้คณะทำงานค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และติดตามดูกิจการพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่ได้ชมได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ มีความเข้าใจใฝ่รู้ในศิลปวิทยาการ เกิดความคิดสร้างสรรค์และซาบซึ้งในวัฒนธรรมแบบต่างๆ  อันก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่งชนชาติ (คำนำ)

รายการอ้างอิง

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.  ของสะสมไว้ใช้เล่าเรื่อง. กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์ฯ, 2558.

View (15)

ลูกเก่งด้วย Mind Map
ส.ค. 11th, 2016 by somsri

13902725_1063805493673129_5409955587070341161_n

สอนลูกให้เป็นเด็กหัวดีไม่ต้องเครียดไม่ต้องกวดวิชาเคร่งเครียดกับตำราก็สอบเข้าที่ 1 ได้ ใครๆ ก็อยากให้ลูกเป็นคนเก่ง นอกจากจะต้องฉลาดด้วยวิธีที่ทันสมัยและอิงหลักเหตุผลนี้จะทำให้คุณสอนลูกอย่างเข้าใจ ไม่ใช่การใช้ไม้เรียวการดุการสอนอย่างพ่อแม่แต่เป็นการสอนอย่างเข้าใจและเป็นเพื่อนกับเขา Mind Map จะทำให้เด็กๆ โตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ หนังสือ “เทคนิคช่วยลูกเรียนเก่งด้วย Mind Map” โดย ครูมายด์ สุดธิดา

สนใจติดตามอ่านได้ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ หมวดหมู่ WS113 ค167ท 2557  ชั้น 4 ค่ะ

 

View (10)

ตำราออร์โธปิดิกส์ ฉบับกระเป๋า(Orithopaedics pocket textbook)
ส.ค. 11th, 2016 by sirinun

ตำราออร์โธปิดิกส์ ฉบับกระเป๋า

ตำราออร์โธปิดิกส์ ฉบับกระเป๋า

ตำราออร์โธปิดิกส์เล่มนี้ เป็นตำราวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาออร์โธปิดิกส์มีบทความการวิจัยเรื่องกระดูก ข้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ เอ็น เอ็นกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อประสาท) ซึ่งประกอบกันเป็นโครงร่างและทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว   จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน หนังสือเล่มนี้มีคำศัพท์จากพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ศัพท์วิทยาศาสตร์ คำที่เขียนทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีความสนใจ และนักศึกษาแพทย์กำลังศึกษาวิชาออร์โธปิดิกส์

ข้อมูลหนังสือ:

ตำราออร์โธปิดิกส์ ฉบับกระเป๋า (Orthopaedics pocket textbook)
บรรณาธิการ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย, สุกิจ แสงนิพันธ์กูล, กิติวรรณ วิปุลากร และสุรชัย แซ่จึง
หมวดหมู่ WE168 ต367 2557 หนังสือทั่วไปชั้น 4 (ศูนย์บรรณสารสนเทศ)

View (96)

เรื่องเล่าของอาม่า
ส.ค. 11th, 2016 by ratchanee

หนังสือเรื่องนี้ กล่าวถึงอาม่าซึ่งเป็นแม่ของนักข่าว ผู้เขียน ต้องการกล่าวถึงผู้เป็นแม่ ซึ่งเล่าถึงการดำเนินชีวิต ตั้งแต่เยาว์วัย จนถึงวัยชรา  ซึ่งเป็นคนจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทย ได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่าถึงประสบการณ์การใช้ชีวิต ได้อย่างน่าสนใจ อ่านเข้าใจง่าย สอดแทรกแง่คิด การใช้ชีวิต ความขยัน การเลี้ยงดูบุตร ความอดทน ความเสียสละ การใช้ชีวิตของคนในสังคม การเป็นผู้ให้และผู้รับ การแบ่งปัน ผู้อ่านได้ความรู้ในการดำเนินชีวิต

รายการอ้างอิง

สมจิตต์ จันทสิงห์. (2559).  เรื่องเล่าของอาม่า. กรุงเทพฯ : กรีนปัญญาญาณ.

View (13)

Practicing Rights: Human rights-based approaches to social work practice
ส.ค. 11th, 2016 by supachok

Practicing Rights: Human rights-based approaches to social work practice by David Androff

ในยุคสังคมปัจจุบันเรานี้ คำว่า สิทธิมนุษยชน กำลังเบ่งบานทุกพื้นที่ทั่วโลก เพราะการอยากได้ อยากดี อยากแย่งชิงอาณาเขต ทรัพยากรที่เริ่มร่อยหรอ อยากได้ อยากมีทรัพยากรอันล้ำค่าของประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เกิดสงครามและความอดอยาก จนทำให้มีคนไร้บ้าน คนเร่ร่อน หนังสือที่จะแนะนำเล่มนี้เป็นหนังสือคู่มือฉบับพกพาติดตัวได้ เป็นหนังสือที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ขนาดพกพา  เหมาะสำหรับ นักสิทธิมนุษยชน นักการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ฯ นักจิตวิทยา

Practicing Rights เขียนโดย เดวิด แอนดรอฟฟ์ นักเขียนผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมสงเคราะห์ จบปริญญาเอกด้านนี้โดยตรง ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ที่ ม.อริโซน่า สหรัฐอเมริกา

Practicing-Rights

 

นอกจากเรื่องสิทธิมนุษยชน แล้วคุณยังจะได้แนวคิด วิสัยทัศน์ใหม่ๆ เกี่ยวกับดำเนินงาน ประสบการณ์เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราห์เด็กยากไร้ เด็กจรจัด การดำเนินงานสังคมสงเคราะห์กับคนชราที่ถูกทอดทิ้ง การบริบาล และการดูแลอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง งานด้านสุขภาพจิต การฝึกปฎิบัติจริงกับงานสังคมสงเคราะห์ฯ นักศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ฯ ไม่ควรพลาด ฉบับพิมพ์ล่าสุดมีให้บริการแล้วที่ชั้น 3 ศูนย์บรรณสารสนเทศ หมวดหมู่ HV10.5A574P 2016

View (4)

จับใจ Gen Y เอาไว้ให้อยู่หมัดได้อย่างไร
ส.ค. 11th, 2016 by kityaphat

13902719_1350723328274478_7368761115060390962_n

ความท้าทายของการทำงานในองค์กรที่มีคนมากๆ คือ ทำอย่างไรเราจึงจะรู้จัก รู้ใจ และเข้าถึงทั้งความคิด อารมณ์ และความรู้สึกของเพื่อนร่วมงาน ยิ่งหากอยู่ในฐานะผู้บริหารระดับสูงด้วยแล้ว ความคาดหวังใหเราเข้าใจและรู้ถึงความต้องการของเพื่อนร่วมงานก็ยิ่งสูงไปด้วย
การเข้าใจเจนวาย (Gen Y) จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญ เพราะเจนวายคือกลุ่มที่มีพลังมากมาย ทั้งทางร่างกายและอารมณ์ ซึ่งหากเราใจและรู้จักวิธีที่จะชักจูงให้พวกเขาทำงานได้อย่างเต็มใจและมีความสุข รวมทั้งมีเวทีให้พวกเขาได้ปล่อยพลัง เสมือนหนึ่งการมีกองทัพที่เข้มแข็ง หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านทุกท่าน “จับใจ Gen Y” เอาไว้ให้อยู่หมัดอย่างแน่นอน…. ถ้าอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้เข้ามาอ่านได้ที่… หมวด HF 5549 ส938ส 2554 หนังสือทั่วไป ชั้น 3 ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก. ค่ะ

 

View (19)

เก่งคำศัพท์ภาษาจีนและภาษาอังกฤษด้วยรูปภาพ Let’s GO!!
ส.ค. 11th, 2016 by buaatchara

 

9787563716654a

 

 

Picture-Chinese-Book-The-most-useful-Mandarin-when-you-travel-in-China-1CD-Free-Shipping

 

Picture Chinese 看图学最有用的汉语

เป็นหนังสือเรียนคำศัพท์สองภาษาคือภาษาจีนและภาษาอังกฤษ   แบ่งออกเป็น 62 หัวข้อ เช่น ชีวิตประจำวัน สภาพอากาศ การใช้โทรศัพท์ วัน เวลา สี คำตรงกันข้าม ร้านซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯ มีภาพประกอบเป็นรูปภาพสีที่สวยงาม      ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆ   เพื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการฝึกภาษา โดยรวบรวมคำศัพท์สำคัญที่ใช้บ่อยและตัวอย่างประโยคที่มักจะใช้ในชีวิตประจำวัน นักศึกษาที่กำลังศึกษาการใช้ภาษาจีน แต่มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ควบคู่กันไปด้วย แนะนำให้อ่านเล่มนี้ได้เลยค่ะ เหมาะมากค่ะ ให้บริการที่ชั้น 5 ห้องสมุดภาษาจีน ศูนย์บรรณสารสนเทศ เลขเรียกหนังสือ PL1121 K172 2013

รายการอ้างอิง

李红丽 ผู้แปล. (2013).  Picture Chinese 看图学最有用的汉语 . พิมพ์ครั้งที่ 2. 北京 : 旅遊教育.

View (29)

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa