SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การลงรายการทางบรรณานุกรมสำหรับหนังสือสมาคมจีนที่จัดตั้งในประเทศไทย
กรกฎาคม 4th, 2020 by buaatchara

หนังสือสมาคมจีนที่จัดตั้งในประเทศไทย คือ หนังสือรวบรวมรายนามผู้ก่อตั้งและสมาชิกของสมาคมจีน   หนังสือที่ระลึก หนังสืออนุสรณ์ รายงานประจำปีของสมาคม หนังสือตระกูลแซ่ชาวจีนโพ้นทะเล ฯลฯ เนื้อหามักประกอบด้วยรายชื่อสมาชิก  ตำแหน่ง  สำนักงาน  สถานที่ติดต่อของสมาชิก บางเล่มมีกล่าวถึงประวัติและวัตถุประสงค์ของสมาคมที่จัดตั้งขึ้นและกิจกรรมของสมาคม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีหนังสือสมาคมจีนที่จัดตั้งในประเทศไทย อยู่จำนวนพอสมควร มีการจัดเก็บเพื่อให้บริการค้นคว้า ความเป็นมาของแต่ละสมาคม คณะกรรมการแต่ละชุด และผลงานของสมาคมแต่ละแห่ง การลงรายการทางบรรณานุกรม ของหนังสือประเภทนี้ ศูนย์บรรณสารสนเทศได้กำหนดแนวทางไว้โดยให้บริการอ่านในห้องสมุดภาษาจีนเท่านั้น มิให้ยืมออก และมีการกำหนดหมวดหมู่ขึ้นใช้เอง ถ้าต้องการใช้สามารถสืบค้นในระบบห้องสมุด หรือมาที่ห้องสมุดภาษาจีน ชั้น 5 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และติดต่อขอยืมอ่านได้

การลงรายการทางบรรณานุกรมสำหรับหนังสือสมาคมจีน ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีขั้นตอนดังนี้

1. ลงข้อมูลที่สำคัญทางบรรณานุกรม มีดังนี้

040  แหล่งผลิตข้อมูลทางบรรณานุกรมใช้บันทึกรหัส หรือชื่อหน่วยงาน
ที่ผลิตข้อมูล

041  รหัสภาษา โดยระบุอักษร 3 ตัวที่ใช้แทนภาษาของสิ่งพิมพ์เล่มนั้น จะมี 2 ภาษา เสมอ คือภาษาจีน และภาษาไทย

110  ชื่อนิติบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นรายการหลัก เป็นการลงชื่อของสมาคม

245  ชื่อเรื่อง  ชื่อเรื่องภาษาไทย

246  ชื่อเรื่องที่เป็นพินอินของภาษาจีน ซึ่งพินอินก็คือระบบในการถอดเสียงภาษาจีนมาตรฐาน ด้วยตัวอักษรละติน

260   สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์,  ปีที่พิมพ์

300  เล่ม : ภาพประกอบ; ขนาด

500  หมายเหตุทั่วไป

610  หัวเรื่องที่เป็นนิติบุคคล ใส่ชื่อของสมาคมนั้น ๆ

650  หัวเรื่องทั่วไป ใส่คำว่า สมาคมจีน — ไทย และ ชาวจีน — ไทย

2. กำหนดรหัส (เหมือนเลขหมู่)  เป็นการกำหนดขึ้นมาเอง  เริ่มจากกำหนดหมวดหนังสือของสมาคมของคนจีน เป็น ASS ซึ่งย่อมาจาก Association จากในภาพจะเป็นรหัส ASS ZS 1988-1989 ซึ่ง ZS จะมาจากชื่ออักษรย่อสองตัวแรกของชื่อสมาคม  คือ   鄭氏 Zhèng shì   และตามด้วยปีของเนื้อหาปีนั้น ๆ ซึ่งหนังสือส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาเป็นการรายงานในแต่ละปี

3.ใส่รหัสในข้อ 2 ตรง Call number และกำหนด shelving location ของหนังสือ   ซึ่งกำหนดให้เป็นหนังสืออ้างอิง ไม่ให้ยืมออก จึงต้องกำหนดเป็น Reference Book

 

4.จากนั้นติดสันหนังสือ และจัดเรียงหนังสือตามรหัสที่่กำหนดไว้

 

จากรูปเป็นหนังสือสมาคมเตชะสัมพันธ์ ที่รวบรวมรายนามคณะกรรมการอาวุโส สมัยที่ 1 เอาไว้ในเล่ม สมาคมนี้ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ เป็นประธานถาวรสมาคมฯ ผู้ก่อตั้งสมาคมเตชะสัมพันธ์  โดยสมาคมก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ให้สมาชิกมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านการดำรงชีวิตและธุรกิจ และร่วมกิจกรรมของสมาคม

View (75)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa