SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
หนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน
มิถุนายน 29th, 2020 by buaatchara

หนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทย  เริ่มมีการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี   2450 ชื่อหนังสือพิมพ์จีนที่มีปรากฎไว้ในหอสมุดแห่งชาติ คือ華暹新報  ชื่อไทย จีโนสยามวารศัพท์   โดยมีนายเซียวฮุดเส็ง สีบุญเรืองเป็นเจ้าของ จากนั้นก็มีการผลิตหนังสือพิมพ์จีนชื่ออื่นๆ ต่อมา ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.國民日報星期增刊  ก๊กมิ้นฉบับพิเศษ รายสัปดาห์

2.光華周刊  กงหอจิวคัง รายสัปดาห์

3.光華報  กงหอป่อ รายวัน

4.光華周刊  กงหอป่อฉบับวันอาทิตย์ รายสัปดาห์

5.光明週報  กวงหมิง รายสัปดาห์

6.光華報  กวงฮั้วเป้า รายวัน

7.光華周刊  กวงฮั้วเป้า รายสัปดาห์

8.國民日報  กัวมิน รายวัน

9.商報  ข่าวสินค้าพาณิชย์ รายวัน

10.聲  คิ่วเซ็ง รายวัน

11.聲  เคียวเซ็ง รายวัน

12.中中  จงจงวิทยาสาร

13.華暹新報  จีโนสยามวารศัพท์ รายวัน

14.正氣  จิ้นชี้ รายทศ

15.知行導報  จือสิงเต้าเป้า รายวัน (ฉบับบ่าย)

16.正言日報  เจิ๊งเอี๋ยง รายวัน

17.真話報  เจินหว้าเป้า รายสัปดาห์

18.東南日報  เจี่ยเป้า ฉบับเช้า รายวัน

19.東南晚報  เจี่ยเป้า ฉบับบ่าย รายวัน

20. 全民報  ฉวนหมินเป้า รายวัน

21.晨鐘日報  ฉิ่นจ๊งยิดป่อ รายวัน

22.中國人報  ชาวจีน รายวัน

23.新中原報  ซิงจงเอี๋ยน รายวัน

24.新中國報  ซิงตงกก รายวัน

25.星泰晚報  ซิงไทยหวั่นเป้า รายวัน

26.星暹日報  ซิงเสียนเยอะเป้า รายวัน

27.星暹日報星期刊  ซิงเสียนเยอะเป้าฉบับวันอาทิตย์ รายสัปดาห์

28.星暹半月刊  ซิงเสียนรายปักษ์

29.新時報  ซินซีป่อ รายวัน

30.新潮報  ซินเตี้ยป่อ รายสัปดาห์

31. 暹京時報 ซีป่อ รายวัน

32.時報周刊  ซีป่อฉบับวันอาทิตย์ รายสัปดาห์

33.暹京日報  เซี่ยมเกียยิดโป่ รายวัน

34.暹羅華報  เซียมอ้ออ๊วยป่อ รายเดือน

35.中國日報  ตงก๊กยิดป่อ รายวัน

36.中國週刊  ตงก๊กยิดป่อฉบับวันอาทิตย์  รายสัปดาห์

37.中原報  ตงง้วนรายวัน

38.中原月刊  ตงง้วนรายเดือน

39.中原周報  ตงง้วนรายสัปดาห์

40.中華報  ตงฮั้ว รายวัน

41.中華民報  ตงฮั้วมิ่นป่อ รายวัน

42.中華周刊  ตงฮั้วมิ่นป่อรายสัปดาห์

43.中華日報  ตงฮั้วยิดเป้า รายวัน

44.大同周刊  ต้าถงรายสัปดาห์

45.潮州月報  เตียจิวง่วยป่อ รายเดือน

46.潮中月刊  เตียตงว๊วยคัง รายเดือน

47.望  เตียงหม่อ รายสัปดาห์

48.圖畫新聞  โต้วอ้วยซินบุ๋น รายสัปดาห์

49.天漢公報  เทียนหั่นป่อ รายวัน

50.泰華商報  ไทยฮั้วเซียงป่อ รายวัน

51.泰京報  นครหลวง รายสัปดาห์

52.南國春秋  นานกัวซุนซิว รายปักษ์

53.南國畫報  นานกัวหว้าเป้า

54.南星影刊  น่ำแช รายปักษ์

55.曼谷日報  บางกอก รายวัน

56.曼谷公報  บางกอกกงเป้า รายวัน

57.曼谷週報  บางกอกโจวเป้า  รายสัปดาห์

58.曼谷新聞  บางกอกซินบุ๋น ราย วัน

59.曼谷新聞  บางกอกซินบุ๋น  รายสัปดาห์

60.曼谷風  บางกอกฟอง  รายสัปดาห์

61.舞台週報  บู่โถโจวเป้า  รายสัปดาห์

62.華商報  พาณิชย์สาร  รายสัปดาห์

63.中南電影  ภาพยนตร์จีนทะเลใต้

64.曼谷商報  มั่งกุซางเป้า รายวัน

65.民國日報  มิ่นก๊ก รายวัน

66.民衆日報  มิ่นเจิงยิดป่อ รายวัน

67.聯僑報  เลียงเคียว รายวัน

68.京華日報  ศิรินคร ฉบับเช้า รายวัน

69.京華晚報  ศิรินคร ฉบับบ่าย รายวัน

70.客屬會所季刊  สมาคมจีนแคะรายคาบ

71.世界日報  สากล ฉบับเช้า รายวัน

72.世界晚報  สากล ฉบับบ่าย รายวัน

73.世界週報  สากล  รายสัปดาห์

74.社會日報  เสื่อฮุ้ยยึกเป้า รายวัน

75.南强報  หนันเฉียงเป้า รายสัปดาห์

76.南强雜誌  หนันเฉียงรายเดือน

77.南聲報  หนันซึงเป้า รายวัน

78.民主新聞  หมินจู่ซินหวุน ราย วัน

79.民主導報  หมินจู่เต้าเป้า รายวัน

80.民主日報  หมินจู่เยอะเป้า รายวัน

81.民聲日報  หมิงเซิงยึเป้า รายวัน

82.瓏旬刊  หลิงหลงรายสัปดาห์

83.勵青日報  หลีแช รายวัน

84.新虎報  เหลียงหยิวซิงฝู่เป้า รายวัน

85.良友週報  เหลียงหยิ๊วโจวเป้า รายสัปดาห์

86.聯友畫報  เหลียนอิ้ว รายเดือน

87.影劇春秋 อิ่งจี้ชุนชิว รายสัปดาห์

88.黃金地  อึ่งกิมตี่ รายเดือน

89.影劇園  เอียเกียะควง รายเดือน

90.華僑周報  ฮั่วเคียวป่อ รายสัปดาห์

91.華僑日報  ฮั่วเฉียวเยอะเป้า รายวัน

92.華僑日報星期刊  ฮั่วเฉียวเยอะเป้าฉบับวันอาทิตย์  รายสัปดาห์

93.華風週報  ฮั่วฟองโจวเป้า รายสัปดาห์

94.華風二日報  ฮั่วฟองรายสองวัน

95.虎報  โฮ่วป่อ รายสองวัน

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ในการเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ สังคม เป็นต้น ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์จีนที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย จึงมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551  ในการดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์ภาษาจีนเก่าที่มีการตีพิมพ์ในประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย  และศูนย์บรรณสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีชื่อว่า Thailand Digital Chinese Newspaper (TDCN)  ฐานข้อมูล นสพ.จีน ระบบนี้จะใช้ได้แค่เฉพาะเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัยเท่านั้น


และจากรายชื่อหนังสือพิมพ์จีนดังกล่าวข้างต้นทั้ง 95 รายชื่อนี้  ปรากฏว่า การดิจิไทซ์อยู่ในฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศให้บริการอยู่  จำนวน 71 รายชื่อ ยกเว้น รายการที่ 5, 10, 11, 12, 14, 28, 32, 36, 38, 44-46, 50, 52-54, 63, 66, 70, 76, 82, 86-89

นักวิจัย นักวิชาการท่านใดที่ต้องการใช้ฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย สามารถอ่านละเอียดการเข้าใช้ได้ที่เว็บไซด์นี้ http://www.lib.hcu.ac.th/index.php/chinesenewspaper

ปัจจุบันหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทยที่ยังมีผลิตอยู่ในปัจจุบัน เหลือเพียงแค่ 6 รายชื่อ คือ

1.世界日報  จีนสากล

2.星暹日报 ซิงเสียนเยอะเป้า

3.​京華中原聯合日報 เกีย​ฮั้ว​ตงง้ว​น​

4.中華日報  ตงฮั้ว

5.新中原报  ซิงจงเอี๋ยน

6.亞洲日報  เอเชียนิวส์ไทม์

รายการอ้างอิง

หอสมุดแห่งชาติ. งานบริการหนังสือพิมพ์และวารสาร. (2519) .วารสารและหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย ประวัติและบรรณานุกรม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ.

View (1936)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa