SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
พิธีมอบหนังสือชุด”รวมผลงานของพระมหาเถระซิงหวิน”
ตุลาคม 15th, 2018 by wanna

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดพิธีรับมอบหนังสือชุด “รวมผลงานของพระมหาเถระซิงหวิน”《星云大师全集》จากมูลนิธิแสงพุทธธรรม ประเทศไทย (国际佛光会泰国协会)ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โดยมีท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ เป็นผู้รับมอบจาก พระอาจารย์ซินติ้ง(心定法师)ผู้ร่วมในพิธีมีทั้งผู้แทนจากมูลนิธิแสงธรรมประเทศไทย และ จากไต้หวัน รวมทั้ง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และ เจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรณสารสนเทศ

 

จากภาพจะเห็นหนังสือชุด“รวมผลงานของพระมหาเถระซิงหวิน”《星云大师全集》ทั้งหมด 365 เล่ม วางเรียงรายอยู่บนโต๊ะ และ ที่ผนังห้องจะเห็นรูปภาพของพระอาจารย์ซิงหวิน ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มเปี่ยมด้วยความกรุณา ทำให้บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความปิติยินดี

พระอาจารย์ซิงหวิน เป็นพระเถระที่มีชื่อเสียง ไม่เพียงแต่แวดวงพุทธศาสนาเท่านั้น แต่ยังมีชื่อเสียงในแวดวงอื่น ๆ ด้วย พระอาจารย์ซิงหวิน เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2470 ที่ หยางโจว มณฑลเจียงซู(江苏扬州)ออกบวชเมื่ออายุ 12 ปี และ อยู่ที่วัดชีเสีย(栖霞寺)มณฑลนานจิงปัจจุบันท่านมีอายุ 92 ปี ออกบวชมาได้ 80 ปี เผยแพร่คำสอนพุทธศาสนามามากกว่า 60 ปีโดยเฉพาะ “พุทธศาสนาในโลกมนุษย์” เป็นผู้สืบทอดหลักคำสอนหลินจี้จง(临济宗)ลำดับที่ 48 ปี พ.ศ. 2492 เข้าศึกษาพุทธศาสนาที่ชีเสียลี่ว์เสวียหย่วน(栖霞律学院)ในปี พ.ศ. 2488 และ ในฤดูใบไม้ผลิ ปี พ.ศ. 2492 ท่านได้รวบรวมคณะสงฆ์กู้ภัยมาไต้หวัน ริเริ่มก่อสร้างฝอกวงซาน(佛光山)ในปี พ.ศ. 2510 และ รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสสมัยที่ 1, 2 และ 3 ช่วงเวลาดังกล่าวท่านได้ริเริ่มก่อสร้างศาสนสถานทั่วโลกมากกว่า 200 แห่ง นอกจากนั้นยังได้ก่อสร้างหอศิลปะ ห้องสมุด สำนักพิมพ์ ร้านหนังสือ โรงเรียนจีน สถานศึกษาพุทธศาสนา ทั้งขนาดใหญ่ กลาง เล็ก นับสิบ ๆ แห่ง อีกทั้งยังเคยเป็นบรรณาธิการนิตยสารรายเดือนเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่น   “เหรินเซิง”《人生》 “จินรื่อฝอเจี้ยว”《今日佛教》“เจวี๋ยซื่อ”《觉世》เป็นต้น

60 ปี ที่ผ่านมา พระอาจารย์ได้ไปปาฐกถาบรรยายธรรมทั่วโลก หนังสือคำอธิบายที่มีชื่อเสียงของท่านใช้อักษรที่ไม่ยากและเข้าใจง่าย สอดแทรกนิทานต่าง ๆ เข้าไปในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ทำให้ผู้ฟังเข้าถึงเข้าใจ และได้รับประโยชน์ไม่น้อย

พุทธศาสนาในโลกมนุษย์ เป็นการปฏิรูปพุทธศาสนาให้ทันสมัยในยุคการเผยแพร่ศาสนาของชาวจีน ในช่วงปีแรก ๆ ของสาธารณรัฐจีน พระอาจารย์ไท่ซวี (太虚大师)เริ่มต้นสนับสนุน “พุทธศาสนาในชีวิตมนุษย์” เป็นการผลักดันการปฎิรูปพุทธศาสนาให้ทันสมัย หลังจากนั้นค่อย ๆ พัฒนาเป็น “พุทธศาสนาในโลกมนุษย์” ความคิดหลักก็คือ เพื่อให้พุทธศาสนาเข้าถึงมวลมนุษย์ หลังจากนั้น พระอาจารย์อิ่นซุ่น(印顺法师)พระอาจารย์เจิ่งเอี๋ยน(证严法师)พระอาจารย์เซิ่งเอี๋ยน(圣严法师)พระอาจารย์ซิงหวิน(星云大师)และ พระอาจารย์ในยุคปัจจุบันอีกหลายท่าน เป็นผู้เผยแพร่ และ ตั้งเป็น “พุทธศาสนาที่กลายมาเป็นการดำเนินชีวิต”

พระอาจารย์ซิงหวิน สนับสนุน “พุทธศาสนาในโลกมนุษย์” ตามคำนิยามของฝอกวงซาน หมายถึง : นำพุทธศาสนาเข้ามาในชีวิตมนุษย์ ให้มนุษย์ดำเนินชีวิตโดยเข้าถึงพุทธศาสนา นี่ก็คือพุทธศาสนาในโลกมนุษย์

สรุปง่าย ๆ “พุทธศาสนาในโลกมนุษย์” ก็คือ ให้มวลมนุษย์ดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักคำสอนพื้นฐานในพุทธศาสนา

สถานการณ์วุ่นวายในโลกปัจจุบัน รวมทั้งความทุกข์นานาประการ พระอาจารย์ได้ใช้ปรัชญาในพุทธศาสนา อธิบาย และ ให้ข้อคิดเห็น ช่วยผู้คนที่เดินทางผิด นำทางให้มาเดินในทางที่ถูก มาใช้ชีวิตที่ง่าย ๆ ในทางพุทธศาสนา สร้างความคิด “พุทธศาสนาในโลกมนุษย์” มารวมเข้ากับการปฏิบัติจริงในการดำเนินชีวิต ซึ่งมีคุณูปการต่อพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก

ปัจจุบัน คำอธิบายต่าง ๆ ของพระอาจารย์ ได้มีการรวบรวมเป็นเล่ม และรวมคำอธิบายของนักการศึกษาผู้รู้อื่นๆ ไว้ด้วย รวม 365 เล่ม

หนังสือชุด “รวมผลงานของพระมหาเถระซิงหวิน”《星云大师全集》ทั้งชุดมีทั้งหมด 365 เล่ม มีมากกว่า 30,000,000 ตัวอักษร มีสารบัญ 50,000 เรื่อง แบ่งเป็น 12 หมวด ใหญ่ ๆ ได้แก่

(1) พระคัมภีร์(經义)(24 เล่ม)
(2) ข้อคิดต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาในโลกมนุษย์(人间佛教论丛)(17 เล่ม)
(3) ตำราเรียน(教科书)(62 เล่ม)
(4) รวมคำปาฐกถา(讲演集)(31 เล่ม)
(5) รวมวรรณกรรม(文丛)(71 เล่ม)
(6) บันทึกชีวประวัติ(传记) (34 เล่ม)
(7) จดหมาย(书信) (12 เล่ม)
(8) บันทึกประจำวัน(日记) (32 เล่ม)
(9) หนังสือชุดฝอกวงซาน(佛光山系列) (13 เล่ม)
(10) ภาพบันทึกกิจกรรมของฝอกวงซาน(佛光山行事图影) (10 เล่ม)
(11) การประดิษฐ์อักษร(书法) (30 เล่ม)
(12) ภาคผนวก(附录) (29 เล่ม 2 เล่มสุดท้าย คือ รวมสารบัญ และ รวมดรรชนี)

ในพิธีมอบหนังสือดังกล่าว พระอาจารย์ซินติ้ง(心定法师)ได้กรุณาบรรยายเกี่ยวกับการดำรงชีวิตสงฆ์ของพระอาจารย์ซิงหวิน รวมทั้งการศึกษาพุทธศาสนา การเดินทางไปประเทศต่าง ๆ ของพระอาจารย์ซิงหวิน เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านศาสนา และ บันทึกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่นเรื่องราวการเดินทางมาประเทศไทยเป็นต้น

ท่านอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณ และ กล่าวว่า ในวันที่มีพิธีรับมอบหนังสือชุดนี้ เป็นวันที่บังเอิญตรงกับวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2506 หรือเมื่อ 55 ปีที่แล้ว พระอาจารย์ได้มาพบคารวะ สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 15 และมอบ “หนังสือชุดพุทธศาสนาจีน-อังกฤษ” 《中英佛学丛书》แด่พระองค์ จะเห็นได้ว่าพระอาจารย์มีความมุ่งมั่นในการเผยแพร่วัฒนธรรมพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก พระอาจารย์ได้ใช้ปรัชญาในพุทธศาสนา อธิบายและให้ข้อคิดเห็น เหมือนเป็นการรดน้ำมนต์ช่วยผู้คนที่เดินทางผิด นำทางให้มาเดินในทางที่ถูก มาใช้ชีวิตที่ง่าย ๆ ในทางพุทธศาสนา สร้างความคิด “พุทธศาสนาในโลกมนุษย์” มารวมเข้ากับการปฏิบัติจริงในการดำเนินชีวิต ซึ่งมีคุณูปการต่อพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก

หนังสือชุด “รวมผลงานของพระมหาเถระซิงหวิน” นี้ เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจง่าย สามารถใช้เป็นหนังสือชุดตำราเรียนที่มาศึกษาเองได้ โดยให้ความรู้แก่การศึกษาทุกระดับชั้น ยิ่งกว่านั้นสามารถชี้แนะและสั่งสอนให้เยาวชนสร้างความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีความสุข

แหล่งอ้างอิง

https://baike.baidu.com/item/释星云

หมวดและรายชื่อหนังสือชุด“รวมผลงานของพระมหาเถระซิงหวิน”

View (228)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa