SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เทคนิคการสืบค้น จากรหัสรายวิชาสหกิจศึกษา
สิงหาคม 5th, 2016 by piyanuch

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มีการเรียนการสอนสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์จริงที่นักศึกษาได้ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เสมือนเจ้าหน้าที่หรือ พนักงานชั่วคราว  ระยะเวลาที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ( 1 ภาคการศึกษา) นักศึกษาสหกิจศึกษาต้องทำรายงานวิชาการในหัวข้อเนื้อหาที่นักศึกษาได้ปฏิบัติงานกับหน่วยงาน/องค์กร หรือ หัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา/ภาควิชากำหนด  และมีการส่งตัวเล่มรายงานสหกิจศึกษา ให้กับทางศูนย์บรรณสารสนเทศ เพื่อให้บริการต่อไป

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ให้บริการสหกิจศึกษา โดยมีการลงข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สืบค้นและเข้าถึงได้ ซึ่งจะได้นำเสนอวิธีการสืบค้นรายงานสหกิจศึกษา ดังนี้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารสนเทศที่ http://www.lib.hcu.ac.th เพื่อเข้าสู่หน้า Web OPAC ศูนย์บรรณสารสนเทศ

Untitled3

รูปที่ 1  หน้า  Web OPAC  ศูนย์บรรณสารสนเทศ

                     

2. สืบค้น

2.1 เลือกประเภทการสืบค้น ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้จาก ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง หัวเรื่อง สำนักพิมพ์ เลขเรียกหนังสือและชื่อเรื่องวารสาร

2.2 พิมพ์คำสืบค้น กรณีที่ทราบ ชื่อของรายงานสหกิจศึกษา พิมพ์คำค้นในช่อง ชื่อเรื่อง ถ้าทราบชื่อนักศึกษาที่ทำรายงานสหกิจศึกษา เลือกพิมพ์คำค้นในช่อง ชื่อผู้แต่ง หรือ มีคำค้นเกี่ยวกับรายงานสหกิจศึกษาที่ต้องการสืบค้น  ให้พิมพ์คำค้นในช่อง หัวเรื่อง

                                  

Untitled2

รูปที่ 2  การเริ่มต้นการสืบค้น

ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้อำนวยความสะดวก เพื่อให้สามารถสืบค้นสหกิจศึกษา ได้ง่ายขึ้นโดยการกำหนดรหัสวิชา เป็นช่องทางในการสืบค้นได้อีกช่องทางหนึ่ง

กรณีทราบรายวิชา สหกิจศึกษา ให้ เลือกประเภทการสืบค้น เป็น “ สำนักพิมพ์ ” พิมพ์คำสืบค้น จากรหัสรายวิชาการที่ต้องการสืบค้น เช่น รหัสรายวิชา  สหกิจศึกษา   AC4056

ตัวอย่าง    สืบค้นจาก รหัสรายวิชา CA4056 สหกิจศึกษา กลุ่มวิชาชีพด้านการออกแบบนิเทศศิลป์  คณะนิเทศศาสตร์

3. แสดงรายการค้นและผลการสืบค้น

             

Untitled5

รูปที่ 3  ใส่คำค้น AC4056 ในช่อง “สำนักพิมพ์” คำสืบค้น “รหัสวิชาสหกิจศึกษา AC4056”

 

จากรูปที่ 3 รายวิชาดังกล่าว ปรากฎอยู่ในรายการที่ 2 จำนวน 14 เรื่อง คลิกดูรายละเอียดทั้ง 14 เรื่อง โดยการคลิกที่  CA4056 (สหกิจศึกษา)

       

Untitled6

รูปที่ 4  แสดงหน้าจอแสดงระเบียนที่ 1 ถึง 10 ในจำนวน 14 ระเบียน

3.1 เลือกคลิกรายการที่ต้องการ เพื่อเข้าไปดูรายละเอียด

กรณีเลือกรายการที่ 1  ผู้แต่ง ชื่อ สุนิสา กลิ่นจันทร์ ชื่อเรื่อง รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโครงการการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์อาหารสุนัข ตราแพ็ทสตรอรี่

ระบบจะแสดง จำนวนสหกิจศึกษาที่มีให้บริการ ที่อยู่หรือ Location ที่จัดเก็บสหกิจศึกษา ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือและสำนักพิมพ์ จากรายการที่เลือก คือ

จำนวนที่ยังอยู่                                  :  2  เล่ม

ที่อยู่                                                  :  ซีดี ชั้น 2  หนังสือทั่วไปชั้น 4

Author (ชื่อผู้แต่ง)                          :  สุนิสา กลิ่นจันทร์

Title  (ชื่อเรื่อง)                                :  รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากรณีศึกษา โครงการการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์อาหารสุนัข ตราแพ็ทสตรอรี่ = Graphic design for packing project : A case study of Pet story brand

Publisher (พิมพ์ลักษณ์)              :  สมุทรปราการ :  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,  2557.

Untitled7

รูปที่ 5  แสดงจำนวน ที่อยู่ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือฯ รายการที่เลือก

จากนั้นให้ผู้ใช้บริการ คลิกไปที่ รายการบาร์โค้ด (2) เพื่อดูรายละเอียดทางบรรณานุกรมของรายการหนังสือ

         

Untitled8

รูปที่ 6 แสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมหนังสือและสถานที่จัดเก็บ

3.2  แสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมหนังสือ  มี 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 แสดงรายละเอียดของหนังสือ

Call No.(หมวดหมู่) หนังสือ  :   สห CA4056 ส818ร 2557

Call No (หมวดหมู่) สื่อ         :   CD-T 4092

Auth (ชื่อผู้แต่ง)                    :   สุนิสา กลิ่นจันทร์

Title  (ชื่อเรื่อง)                      :  รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากรณีศึกษาโครงการการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์อาหารสุนัข ตราแพ็ทสตรอรี่ = Graphic design for packing project : A case study of Pet story brand

Untitled9

รูปที่ 7  แสดงรายละเอียดทางบรรณานุกรมหนังสือ

                

ส่วนที่ 2  แสดงรายละเอียดสถานที่จัดเก็บหนังสือ

Call Number  (หมวดหมู่หนังสือ)                    :     สห CA4056 ส818ร 2557

Location (สถานที่จัดเก็บ)                                :    ซีดี/ ชั้น 2

Item Number  (บาร์โค้ดซีดี)                           :   1001125660

Copy (เล่ม)                                                         :     1

Unit (ฉบับ)                                                        :    C1

Status (สถานภาพ)                                            :   Available

Untitled10

รูปที่ 7 แสดงรายละเอียดสถานที่จัดเก็บของหนังสือ

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น (ในรูปที่ 7) จะเห็นว่า สหกิจศึกษา เรื่องนี้ มีทั้งที่เป็นตัวเล่มและซีดี โดยตัวเล่มให้บริการที่ชั้น 4 ส่วนซีดีให้บริการที่แผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ชั้น 2 โดยจะมีคำที่ผู้ใช้บริการ ควรทราบ คือคำว่า Status ซึ่งหมายถึง การแจ้งว่าสหกิจศึกษาที่ต้องการนั้น มีการยืมไปแล้วหรือไม่ จากรูปที่ 7 ในส่วนของ Status แสดงคำว่า Available หมายถึง หนังสืออยู่บนชั้น (ยังไม่มีการยืม)

4. การหาหนังสือ โดยการจดเลขเรียกหนังสือ คือ  สห CA4056 ส818ร  2557  และ มีซีดี ให้บริการที่ชั้น 2

 

คณะ/สาขาวิชารหัสวิชา และ รหัสวิชา

ถ้าต้องการค้นสหกิจศึกษา โดยใช้รหัสวิชา ในแต่ละคณะ/สาขาวิชา มีการกำหนดไว้ ดังนี้

ตารางที่ 1  คณะ/สาขาวิชารหัสวิชา และ รหัสวิชา

คณะ สาขาวิชา รหัสวิชา
คณะศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ EG 4006
การท่องเที่ยว TR 4206
ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน(นานาชาติ) ICE 003
อุตสาหกรรมการบริการ ฯ HI 4396
คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี AC 4106
การจัดการ MG 4906
การตลาด MK 4406
การเงิน FN 4416
ธุรกิจระหว่างประเทศ IB 4816
การจัดการอุตสาหกรรม IM 4106
หลักสูตรนานาชาติ (BBA) IMG 444
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน LM 4106
ธุรกิจจีน CB 4106
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    วิทยาการคอมพิวเตอร์ CS 4919
  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม MI4446
  วิทยาศาสตร์การแพทย์ MS4006
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การจัดการโรงพยาบาล HM4176 /
HM4179
คณะนิเทศศาสตร์                        กลุ่มวิชาชีพด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ CA4056
กลุ่มวิชาชีพด้านการโฆษณาและสื่อสารการตลาด AD3109
กลุ่มวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ PR3109
กลุ่มวิชาชีพด้านสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่ CA3059
กลุ่มวิชาชีพด้านสื่อมัลติมีเดียและสื่อใหม่ MN3109
กลุ่มวิชาชีพด้านศิลปะการแสดง PF3109
กลุ่มวิชาชีพด้านการโฆษณาและสื่อสารการตลาด RT3109
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาษาและวัฒนธรรมจีน CN3266

 

View (329)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa