SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลกับวงการศึกษา
ตุลาคม 4th, 2018 by supaporn

จากการบรรยาย เรื่อง ลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลกับวงการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พินัย ณ นคร อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลกับวงการศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พินัย ณ นคร

รองศาสตราจารย์ ดร. พินัย ณ นคร ได้บรรยายให้ความรู้ตามหัวข้ออย่างชัดเจน ด้วยความเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ ทำให้มีความกระจ่างและชัดเจนในประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์มากขึ้น สไลด์ที่อาจารย์เตรียมมาประกอบในการบรรยายนั้น มี 111 สไลด์ ล้วนแต่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แต่ต้องอ่านและค่อยๆ ทำความเข้าใจ ประกอบกับการฟังบรรยายจากอาจารย์ ทำให้การบรรยาย ประมาณ 3 ชั่วโมง จบไปอย่างรวดเร็ว และยังมีผู้ฟังอยู่ฟังค่อนข้างหนาแน่น 

ผู้จัดได้จัดทำคำถามที่มักจะไม่เข้าใจชัดเจนนักในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ให้กับผู้บรรยายก่อน เมื่อบรรยายจบ ผู้บรรยายจึงใช้คำถามเหล่านั้น สอบถามผู้ฟังเพื่อเป็นการทวนสอบความเข้าใจและมีคำถามเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง คำถามที่ผู้จัดเตรียมไว้มี 12 ข้อ ดังนี้

 

ในการปฏิบัติงานในห้องสมุดให้ยึดถือหลักการใช้อันชอบธรรม (Fair use) คือ ไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของสิทธิ์ และ ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร

ก่อนจะทดสอบตัวเองว่าสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่และเข้าใจแค่ไหน  ควรจะได้อ่านและทำความเข้าใจกับเอกสารของผู้บรรยายก่อน ติดตามหาอ่านได้จาก https://is.gd/a0NWFn

รายการอ้างอิง
พินัย ณ นคร. 2561. ลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลกับวงการศึกษา. เอกสารประกอบการบรรรยาย วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.

View (39)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa