SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
โอวาทปาติโมกข์ “หัวใจในหลักธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า”
กุมภาพันธ์ 19th, 2016 by uthairath

1951

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหลักธรรมที่ชื่อว่า “โอวาทปาติโมกข์” ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการ (3) อุดมการณ์ (4) และวิธีการ (6) ปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ในทุกสังคม 

หลักการ 3 ได้แก่

1) การละเว้นทำความชั่ว

2) ทำความดีให้ถึงพร้อม

3) ทำจิตใจให้ผ่องใส

หลักการ 3 ประการนี้ ถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา หากมนุษย์สามารถปฏิบัติตามหลักธรรม 3 ประการนี้ ก็จะเกิดสันติภาพแก่ชาวโลก แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย โลกนี้ก็จะเกิดความสงบสุขได้อย่างแท้จริง

อุดมการณ์ 4 ได้แก่

1) ความอดทน

2) ความไม่เบียดเบียน

3) ความสงบ และ

4) นิพพาน (ความดับทุกข์)

ซึ่งเป็นอุดมการณ์ของมนุษย์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกทั้งหลาย สามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติ จนถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต คือ พระนิพพาน ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงเป็นแบบอย่างของมนุษย์ผู้สามารถพัฒนาตนเองให้ถึงจุดหมายสูงสุดได้

วิธีการ 6 ได้แก่

1) ไม่กล่าวร้าย

2) ไม่ทำร้ายผู้อื่น

3) สำรวมในปาติโมกข์ (เคารพในระเบียบวินัย)

4) รู้ประมาณ

5) อยู่ในสถานที่ที่สงัด และ

6) ฝึกหัดจิตใจให้สงบ

การปฏิบัติตามวิธีการ 6 ประการนี้ ถือว่าเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการดำเนิน

ดังนั้นหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพอสรุปในแบบย่อๆ ให้เรายึดถึอปฎิบัตกันมาคือให้เราทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้สงบ ปราศจากความวุ่นวายทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความวุ่นวายอันเกิดจากกิเลสได้แก่ โลภ โกรธ หลง เป็นต้น ถ้าเรายึดถือปฏิบัติได้ความทุกข์และเรื่องยุ่งวุ่นวายต่างๆ ก็จะเบาบางลง ชีวิตก็มีแต่ความสุข

รายการอ้างอิง

หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันธรรมสวนะและเทศกาล.  สืบค้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559. จาก http://www.watpamafai.org/index.php?mo=3&art=632387

ภาพจาก http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/รวมภาพวันมาฆบูชาสวยๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

View (86)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa