SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ชีวิตที่ลงตัวด้วยระบบ e-HR
ตุลาคม 12th, 2019 by supaporn

ชีวิตที่ลงตัวด้วยระบบ e-HR เป็นการสรุปจากการเข้าร่วมฟังการประชุม Thailand Quality Conference & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ในแต่ละหัวข้อของการนำเสนอในการประชุมดังกล่าว ต้องมีแนวทางที่ผ่านกระบวนการ TQM ตามแผนภูมิ ซึ่งประกอบด้วย 3 กลุ่ม กล่าวคือ

กระบวนการ TQM ตามแผนภูมิ

1. ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงาน และสร้างมาตรฐานที่นำไปสู่ความสำเร็จตามคาดหมาย

2. ให้ความสำคัญกับลูกค้า เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

3. ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพ แก้ปัญหาที่สาเหตุ ป้องกันการเกิดซ้ำ ใช้ข้อมูลและวิธีการทางสถิติ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA

ชีวิตที่ลงตัวด้วยระบบ e-HR (นำเสนอโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เกิดจากความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า เนื่องจากระบบเดิมไม่สามารถตอบโจทย์ในการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  เป็นระบบใช้เพื่อบันทึกฐานข้อมูลเท่านั้น ไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลร่วมกัน

ต้องใช้กระดาษในการ Print out เพื่อนำเสนอ   ไม่ลดขั้นตอนในการทำงาน  เป็นการสื่อสารทางเดียว ผู้บริหารและบุคลากรไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้เอง  หรือเรียกใช้ข้อมูลอย่างเร่งด่วนได้  จึงได้มีการจัดซื้อระบบ COACH เข้ามาและปรับปรุงให้เข้ากับการใช้งานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักจากการพัฒนาระบบ เกิดความลงตัวของฟังก์ชั่นการทำงาน ดังนี้

  • ระบบ Personnel  พนักงานเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลตนเองได้ โดยฝ่าย HR กดอนุมัติ ทำให้ลดเวลาการปฏิบัติงาน ลดกระดาษ ข้อมูล Real Time และเป็นปัจจุบัน
  • ระบบ Time Attendance  เชื่อมโยงกับการสแกนนิ้วมือเข้าออกงาน เกิดความรวดเร็ว สามารถอนุมัติได้ทันทีผ่านคอมพิวเตอร์และมือถือ
  • ระบบ Payroll เรียกดูข้อมูลเงินเดือนตนเองผ่านทางระบบ ทำให้ลดกระดาษ เลิกการใช้สลิปเงินเดือน ข้อมูลมีความเป็นส่วนตัว
  • ระบบ Benefit ทำเรื่องเบิกจ่ายได้อย่างรวดเร็ว พนักงานและผู้บริหารทำเรื่องและอนุมัติผ่านระบบทั้งหมด ฝ่ายการเงินรับเรื่องและโอนเงินค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีของพนักงานได้ทันที ทำให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ใช้เวลาในการดำเนินงานสั้นลง พนักงานเกิดความพึงพอใจ ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ได้รับค่ารักษาพยาบาลรวดเร็ว
  • ระบบ Training ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้อย่างรวดเร็ว สามารถพิมพ์รายชื่อที่ลงทะเบียนได้ทันที ส่งต่อข้อมูลไปยังการบันทึกฐานข้อมูลในประวัติ ทำให้ลดกระดาษในการแจ้งข้อมูลทั้งส่งไปและส่งกลับ การอนุมัติสะดวกและรวดเร็ว ข้อมูลในฐานข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
  • ระบบ Performance สามารถประเมินผลทุกประเภทผ่านระบบการอนุมัติตามลำดับได้สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลครบถ้วน และสามารถดูคะแนนการประเมินย้อนหลังได้ ลดการใช้กระดาษ สะดวก รวดเร็ว เสถียร ขั้นตอนในการประเมินมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สามารถศึกษาเอกสารประกอบการนำเสนอได้ที่  

รายการอ้างอิง

จิรวดี อิ่มสกุล. 2562. ชีวิตที่ลงตัวด้วยระบบ e-HR. เอกสารประกอบการประชุม Thailand Quality Conference & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand , 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย.

View (35)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa