SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม จนเป็นอาคารประหยัดพลังงานชนะเลิศ
มิถุนายน 3rd, 2016 by supaporn

MEA Energy Saving Building 2015

MEA Energy Saving Building 2015

จากหนังสือ MEA Energy Saving Building 2015 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ป่ี 3 ของการไฟฟ้านครหลวง ได้แนะนำอาคารประหยัดพลังงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ  โดยมีการบันทึกถึงมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติซึ่งชนะเลิศอาคารประหยัดพลังงาน ปี 2015 ประเภทมหาวิทยาลัย ไว้ดังนี้

ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี

ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีเอกลักษณ์เด่นสง่าสวยงามแวดล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียวที่ร่มรื่นบนพื้นที่ 147 ไร่ จำนวน 16 อาคารเรียน มีนักศึกษาและบุคลากรมากวา 13,000 คน โดยมหาวิทยาลัยได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสฯ มาดำเนินในโครงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้เกิดรูปธรรมภายใต้การนำของท่านอธิการบดี รศ. ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ ได้ให้คำมั่นสัญญาว่า “เราจะทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี” ด้วยหลักคุณธรรม 6 ประการซึ่งเป็นที่มาของ “การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม” เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการประหยัดพลังงานในองค์กรสู่ความสำเร็จ

การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม

การประหยัดพลังงานด้วยคุณธรรม

มหาวิทยาลัยเป็นจุดบ่มเพาะคนดีเข้าสู่สังคมให้วิชาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เน้นพัฒนาคนในองค์กรและนักศึกษาให้เป็นคนดีของสังคม ภายใต้กิจกรรมมากมายที่องค์กรมีส่วนร่วม แบ่งปัน เริ่มจากทีมงานอนุรักษ์พลังงานเล็กๆ และอาคารต้นแบบอาคารบรรณสาร ขยายเป็นทีมงานทั้งมหาวิทยาลัย และปฏิบัติในทุกพื้นที่ ผู้นำมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและหน้าที่ ส่งผลให้การใช้พลังงานลดลงจากปี พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบันกว่า 10.99 ล้านบาท

ภายในมหาวิทยาลัยจะพบกับพื้นที่สีเขียวตัดกับตึกสีแดงอิฐสไตล์แบบจีน นักศึกษา และบุคลากรปั่นจักรยาน นั่งรถไฟฟ้าหรือเดิน ซึ่งเป็นวิถีการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย ไม่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ จัดระเบียบพื้นที่จอดและสวมหมวกกันน็อค 100% มีแปลงผักปลอดสารพิษ ร้านอาหารทั้งหมดใช่กล่องชานอ้อยแทนกล่องโฟมและยังทำออกไปสู่สังคมรอบข้าง เช่น โครงการไม่มีร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินโครงการนี้ได้สำเร็จเป็นแรกและเป็นตัวอย่างให้กับประเทศไทย

กิจกรรม 3 ป. (ปั่น ปลูก ประหยัด)

กิจกรรม 3 ป. (ปั่น ปลูก ประหยัด)

โครงการจักรยานสีขาว

โครงการจักรยานสีขาว

โครงการรณรงค์การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

โครงการรณรงค์การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

โครงการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

โครงการรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

โครงการปลอดร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย

โครงการปลอดร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัย

โครงการผักปลอดสารพิษ

โครงการผักปลอดสารพิษ

โครงการรณรงค์เลิกใช้กล่องโฟมภายในมหาวิทยาลัย

โครงการรณรงค์เลิกใช้กล่องโฟมภายในมหาวิทยาลัย

สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความดูแลเอาใจใส่ต่อเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย หลากหลายกิจกรรม มีผู้นำเป็นส่วนร่วมกับทุกฝ่าย เช่น กิจกรรมปั่น ปลูก ประหยัด มีการปั่นจักรยานสีขาวร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รณรงค์อนุรักษ์พลังงานและปลูกต้นไม้ ใช้บันไดเพื่อสุขภาพ กิจกรรมประหยัดพลังงานช่วยชาติให้กลุ่มนักศึกษาเข้าใหม่และหอพัก เช่น ประกวดคำขวัญ ภาพวาดพลังงาน และแข่งขันแรลลี่พลังงาน กิจกรรม มฉก. ให้บริการสังคม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น การรักษาปฐมพยาบาล การตรวจวัดสายตาม และตัดแว่น การสอนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยให้กับ 180 ชุมชน

สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงาน เพราะสองสิ่งนี้ส่งเสริมกันและกันในด้านของผลลัพธ์ เช่น โครงการจักรยานสีขาว โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการปลูกต้นไม้เพิ่มปีละไม่น้อยกว่า 400 ต้น โครงการลดการใช้กระดาษ ซึ่งสามารถสดการสั่งซื้อได้ถึง 2.3 ล้านบาท มีการลงทุนมาตรการประหยัดพลังงานเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งมีประโยชน์ต่อทุกระดับไม่ใช่เพียงแต่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับ ยังส่งผลถึงระดับประเทศด้วย มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ติดตั้ง VSD มาตรการ Smart Class Room ใช้เป็นแนวทางพัฒนาห้องเรียนประหยัดพลังงาน เปลี่ยนหลอด LED กว่า 8,000 หลอด และอื่นๆ โดยทุกมาตรการคืนทุนเฉลี่ยไม่เกิน 3 ปี และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดสัมมนาและศึกษาดูงาน จัดอบรมภายใน การพัฒนาทางด้านความคิดและความรู้เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการศึกษาจากผู้ที่ทำสำเร็จ ถือเป็นวิธีการเรียนลัดที่มีประสิทธิภาพและเกิดการแบ่งปันกันระหว่างสังคมที่ได้ผลอย่างมาก นำมาพัฒนาต่อยอดตัวอย่างที่ดี เช่น โรงแรมริชมอนด์ และโรงพยาบาลพญาไท2 ซึ่งช่วยกระตุ้นและสร้างความตื่นตัวให้กับทุกๆ แผนก อีกทั้งยังส่งให้เกิดพลังการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ และสามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลอาคาร
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมปี 2557 : 6,031,000 kWh/ปี
ผลประหยัดจากโครงการ : 1,074,680 kWh/ปี (4,775,532 บาท/ปี)
ลดปริมาณ Co2 : 624 ตัน/ปี

รายการอ้างอิง

การไฟฟ้านครหลวง. (2559). MEA Energy Saving Building 2015 โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ป่ี 3. กรุงเทพฯ : การไฟฟ้านครหลวง.

View (128)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa