SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
มิถุนายน 11th, 2018 by pacharamon

  โครงการกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของเราชาว ศบส.

สำนักงานเลขานุการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดโครงการ “กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” ซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 6 เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์บรรณสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล ในมาตรการที่ 2.6 บริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรมและคุณภาพอย่างยั่งยืน (Life Long Quality) โดยรวมถึง การมีสุขภาพที่ดี (Life Long Health Quality) ซึ่งมีระยะเวลาการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 2560

วัตถุประสงค์โครงการ
1.เพื่อให้บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ มีความตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดี
2.เพื่อให้บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ มีสุขภาพที่ดี
3 เพื่อมีการเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพ ซื่งจะส่งผลถึงการปฏิบัติงานที่ดีต่อไป

ลักษณะของโครงการ
เป็นโครงการที่ริเริ่มใหม่ โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายการดำเนินงาน ดังนี้
– ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย
– เชิงปริมาณ บุคลากร 15 คน
– เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51
– เชิงเวลา จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม ทุกสัปดาห์ (บรรลุเป้าหมายร้อยละ 80)
แผนการดำเนินงาน
– ส่งข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ให้แก่บุคลากรทางไลน์กลุ่มของศูนย์บรรณสาร
– ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
– กิจกรรมชั่งน้ำหนัก ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
– จัดเต้นแอโรบิค โดย น.ส.พรปวีณ์ แพนล เป็นผู้นำต้น เวลา 18.30 – 19.30 น. ในช่วงสัปดาห์แรกๆ และเต้นเองโดยไม่ต้องมีผู้นำเต้น โดยการเปิดคลิปเพลงประกอบการเต้น
– สถานที่ดำเนินการ ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 อาคารบรรณสาร ชั้น 2
– ระยะเวลาที่ดำเนินการ ทุกสัปดาห์
– รวมจำนวนกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ จำนวน 15 คน
– กิจกรรมชั่งน้ำหนัก หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม
– รายงานและประเมินผลโครงการ
ผลที่คาดว่าได้รับ
1. บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ มีความตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดี
2. บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ มีสุขภาพที่ดี
3. บุคลากรได้รับรู้การเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพ ซื่งจะส่งผลถึงการปฏิบัติงานที่ดีต่อไป

ผลของการดำเนินโครงการ สามารถมีกิจกรรมออกกำลังกายเกือบทุกสัปดาห์ ยกเว้นสัปดาห์ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มีภารกิจหลักหรือสำคัญและไม่สามารถมีกิจกรรมได้ สมาชิกส่วนใหญ่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้อย่างสม่ำเสมอ มีสมาชิกหน้าใหม่ เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งคราว และใกล้จะปิดโครงการแล้วตามปีการศึกษา ซึ่งก็คือเดือนกรกฎาคม 2561 และเมื่อใกล้ปิดกิจกรรม จะมีการประกาศชื่อ ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ และมีการชั่่งน้ำหนัก เพื่อเทียบกับน้ำหนักก่อนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประกาศให้เป็น Miss, Mrs, Mr, Healthy และแม้ว่าจะไม่ได้หวังเรื่องน้ำหนักที่จะลดลง แต่สิ่งที่หวังไว้ก็คือ บุคลากรของศูนย์บรรณสารสนเทศ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพราะถ้าสุขภาพแข็งแรง ก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ดี มีชีวิตทั้งในครอบครัว สังคม ที่ดีตามมานั่นเอง

                      ตัวอย่างภาพกิจกรรม

รูปที่ 1 บรรยากาศวันออกกำลังกาย

  รูปที่ 1 บรรยากาศวันออกกำลังกาย

รูปที่ 3 บรรยากาศวันออกกำลังกาย

   รูปที่ 2 บรรยากาศวันออกกำลังกาย

รูปที่ 3 บรรยากาศวันออกกำลังกาย

รูปที่ 3 บรรยากาศวันออกกำลังกาย

View (68)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa