SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เครื่องมือช่วยค้นหาวารสารที่เหมาะสมในการเผยแพร่บทความและงานวิจัย
มิถุนายน 25th, 2017 by pailin

หนึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์งานวิจัยนั้น ต้องมีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่บทความงานวิจัยออกสู่สาธารณชน ผ่านวารสารทางวิชาการที่มีอยู่มากมาย ดังนั้น ในการพิจารณาเลือกวารสารที่จะใช้เผยแพร่บทความของนักวิจัยนั้น จึงมีความสำคัญมาก เพราะ มีส่วนช่วยให้บทความนั้นถูกค้นพบ นำไปใช้ และอ้างถึง  ช่วยส่งเสริมในการประเมินคุณค่างานวิจัยชิ้นนั้น และเพิ่มอันดับให้นักวิจัยได้ด้วยเช่นกัน

ด้วยความจำเป็นดังกล่าว ทางสำนักพิมพ์ Elsevier จึงได้พัฒนาเครื่องมือ Elsevier Journal Finder ไว้อำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัย ในการค้นหาวารสาร เปรียบเทียบข้อมูล พร้อมทั้งประเมินความเหมาะสมในการเผยแพร่บทความ โดยใช้เทคโนโลยีการค้นหาอัจฉริยะและคำศัพท์เฉพาะเจาะจงในการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสม เพื่อหาวารสารในเครือ Elsevier ที่ตรงกับลักษณะบทความของคุณมากที่สุด มีขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้

  1.  เข้าไปที่เพจ Elsevier Journal Finder  (http://journalfinder.elsevier.com)
  2.  แปะบทคัดย่อลงในช่อง Paper abstract
  3.  เลือกหมวดหมู่เนื้อหาที่ต้องการจะเผยแพร่บทความ โดยเลือกได้ไม่เกิน 3 หมวด
  4.  พิจารณาเลือกวารสารที่เหมาะสม จากการเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญ โอกาสที่จะได้รับการตอบรับ และประเมินความเหมาะสม
  5.  ศึกษา ข้อมูล ข้อกำหนด ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา สิ่งที่จำเป็น ในการส่งบทความให้บรรณาธิการของวารสารฉบับนั้นพิจารณา
  6.  ในเครือ Elsevier นักวิจัยสามารถส่งบทความออนไลน์ ได้ที่เมนู Submit Your Paper ในหน้าเพจของวารสาร

โดยมีรายละเอียดการใช้งาน ดังรูป

 

ElsevierJournalFinder-01-1

หากไม่แน่ใจ สามารถดูรายละเอียดของแต่ละหมวดหมู่ ได้ดังรูป

. ElsevierJournalFinder-02

 

ผลลัพธ์ที่ได้ จะแสดงในลักษณะ เปรียบเทียบข้อมูล ประเมินความเหมาะสม และแสดงลักษณะสำคัญของวารสารที่ค้นพบ

ElsevierJournalFinder-04

ซึ่งสามารถ กำหนดลักษณะการเรียงลำดับผลลัพธ์ได้หลายแบบ และมีลิงค์ไปดูข้อมูลวารสารเพิ่มเติมได้

. ElsevierJournalFinder-03

ลักษณะ/ความสำคัญ ที่ Elsevier Journal Finder นำมาใช้เปรียบเทียบข้อมูล เพืื่อให้นักวิจัยได้ใช้ในการตัดสินใจ ประกอบด้วย

Match (ค่าความเหมาะสม ระหว่างบทความกับวารสารที่ค้นพบ)
Impact (ค่า Impact Factor)
Editorial Times (ช่วงเวลารอคอยบรรณาธิการพิจารณาบทความ)
Acceptance (% โอกาสที่บทความจะได้รับการตอบรับ)
Production Times (ช่วงเวลาที่ใช้ดำเนินการเพื่อเผยแพร่บทความลงในวารสาร)
Open Access (ทางเลือกให้นักวิจัยสามารถเผยแพร่แบบเสรี ได้หรือไม่)
Embargo period (ช่วงเวลาก่อนที่ต้นฉบับจะถูกเผยแพร่ในแบบสาธารณะ)
Open Access Fee (ค่าธรรมเนียมในการเผยแพร่บทความแบบเสรี)

โดยส่วนใหญ่วารสารแบบเสรี จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของบทความที่ประสงค์จะตีพิมพ์/เผยแพร่ บทความในวาราสารแบบเสรี

ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มอีกมาก คลิ๊กอ่านเพิ่มเติมได้ที่ไอคอน   More info

 

เมื่อเปิดในหน้าเพจของวารสาร จะแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น CiteScore, Impact Factor, SCImago Journal Rank ไว้ให้นักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ก่อนเลือกส่งบทความให้บรรณาธิการของวารสารเล่มนั้นได้พิจารณา โดยสามารถส่งบทความได้ที่เมนู Submit Your Paper

. ElsevierJournalFinder-05

 

* ข้อมูลส่วนหนึ่ง ได้จากการอบรมเรื่อง Application of Elsevier Journal & Research Metric in Research Assessment ณ อาคารบรรสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

View (153)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa