SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เติมเต็มหัวใจ
มิถุนายน 16th, 2019 by rungtiwa

ศูนย์บรรณสารสนเทศเป็นแหล่งการเรียนรู้และเป็นสถานที่ให้นักศึกษา อาจารย์ ใช้เป็นสถานที่เพื่อระดมสมองในการศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน การทำวิจัย หรือปรึกษาหารือ มีห้องสัมมนากลุ่ม โต๊ะวิจัยเดี่ยว ห้องสัมมนาเดี่ยวที่ผู้ใช้บริการสนใจเป็นจำนวนมาก ทำให้ศูนย์บรรณสารสนเทศ เพิ่มพื้นที่การให้บริการ  ได้จัดทำ Learning Space (ซึ่งปรับปรุงจากห้อง Lab C)  ผู้ใช้บริการสามารถนำอาหาร น้ำ ขนม เข้ามารับประทานในห้องได้แต่ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด โดยเก็บขยะออกไปทิ้งตามจุดที่ศูนย์บรรณสารฯ จัดเตรียมไว้ให้

ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการ Learning Space ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 มีผู้ใช้บริการชื่นชอบ สนใจเข้าใช้จำนวนมาก ศูนย์บรรณสารสนเทศ จึงจัดกิจกรรมเติมเต็มหัวใจขึ้น  (ระหว่างช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2562 เป็นเวลาประมาณ 1 เดือน) โดยขอความร่วมมือจากผู้เข้าใช้บริการ  เขียนความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ลงในกระดาษ post it บอกถึงความต้องการที่ให้ทางศูนย์บรรณสารฯ จัดเพิ่มเติม แล้วนำมาติดที่กระจกหน้าศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยตั้งชื่อมุมจัดแสดงความคิดเห็นว่า  “คุณอยากบอก เราอยากรู้” ตกแต่ง Post it เป็นรูปหัวใจ เพื่อให้ผู้สนใจได้อ่านแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมกัน ทุกข้อที่เสนอแนะ ทางศูนย์บรรณสารฯ จะนำมาเป็นข้อมูลปรับปรุงให้ดีขึ้น นักศึกษายินดีร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับกิจกรรมดังภาพ

ดีใจที่ได้เขียน post it

อยากบอกศูนย์บรรณสาร

 

เติมเต็มให้ศูนย์บรรณสารด้วยหัวใจ

 

หัวใจเติมเต็ม

ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ

ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ

ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ โดยสรุปจำนวนมาก 5 อันดับ ได้แก่

1. เป็นเรื่องของการให้เปิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะช่วงสอบ เนื่องจากปัจจุบัน ศูนย์บรรณสารสนเทศ เปิดให้บริการ ถึง 20.00 น. และถึงเที่ยงคืนช่วงการสอบ  (มากที่สุด)

2. มีร้านกาแฟ ขนมปัง น้ำดื่ม จำหน่าย เนื่องจาก อยู่ระหว่างการปรับปรุงสถานที่ในการติดตั้งร้านกาแฟ ร้านใหม่

3. เพิ่มที่นั่งอ่านหนังสือมากขึ้น  และมีห้องติว

4. เปิดแอร์นานเพิ่มขึ้น

5. ให้มีห้องน้ำเพิ่มและเปิดตลอดเพื่อความสะดวก

 

View (49)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa