SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมษายน 14th, 2017 by supaporn

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ค้นคว้าและเรียบเรียง คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้น เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเบื้องต้น เกี่่ยวกับโบราณราชประเพณีดังกล่าว และเพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

หนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยคำอธิบายของคำศัพท์ ดังต่อไปนี้

 • การอ่านพระปรมาภิไธย
 • สวรรคต, เสด็จสวรรคต
 • สวรรคาลัย
 • สัตตมวาร
 • ปัณรสมวาร
 • ปัญญาสมวาร
 • สตมวาร
 • พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 • พระที่นั่งพิมานรัตยา
 • พระชฎาห้ายอด
 • เครื่องพระสุกำ
 • พระสุพรรณแผ่นจำหลักปริมณฑลฉลองพระพักตร์
 • โกศ และลอง
 • พระโกศจันทน์
 • ถวายพระเพลิงพระบุพโพ
 • พระเมรุมาศ
 • พระเมรุทอง
 • พระเบญจา
 • พระจิตกาธาน
 • ซ่าง/ส้าง/สร้าง หรือ สำซ่าง
 • หอเปลื้อง
 • พระที่นั่งทรงธรรม
 • ศาลาลูกขุน
 • คด
 • ทับเกษตร
 • ทิม
 • พลับพลายก
 • ราชวัติ
 • เกย หรือเกยลา
 • ฉากบังเพลิง
 • ซาลา
 • สัตว์หิมพานต์
 • พระมหาพิชัยราชรถ
 • เวชยันตรราชรถ
 • ราชรถน้อย
 • เกรินบันไดนาค
 • พระยานมาศสามลำคาน
 • พระที่นั่งราเชนทรยาน
 • ฉัตร
 • นพปฎลมหาเศวตฉัตร
 • เปิดเพลิง
 • ศิลาหน้าเพลิง
 • พระพิธีธรรม
 • สดับปกรณ์
 • การประโคมย่ำยาม
 • วงปี่พาทย์นางหงส์
 • เครื่องสังเค็ด
 • ต้นกัลปพฤกษ์

View (74)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa