SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การผ่านเกณฑ์ประเมินห้องสมุดสีเขียว อีก 1 ความภาคภูมิใจ ของศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มีนาคม 27th, 2017 by supaporn

ผ่านไปแล้วสำหรับการรับเกียรติบัตรการผ่านประเมินห้องสมุดสีเขียว ซึ่งจัดให้มี 2 วัน คือวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้ห้องสมุดนำร่อง 10 แห่งในการตรวจการประเมิน รวมทั้งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นห้องสมุดต้นแบบ รวมเป็น 11 แห่ง ประกอบด้วย

 1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 5. ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 6. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 7. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 8. หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 9. สำนักหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 10. หอสมุด ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 11. โรงเรียนสา

ส่วนวันที่ 23 มีนาคม 2560 เป็นการรับประทานเกียรติบัตรจากองค์ประธาน คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการประชุมสามัญประจำปีและการประชุมวิชาการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ห้องสมุดสีเขียว เป็นโครงการที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ผลักดันให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความคิดในการทำ Green Library เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมจุดประกายความคิดและการสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดกับนิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนถึงผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด และขยายผลจากบุคคลสู่ชุมชน สู่สังคม ซึ่งจะนำไปสู่ควาเข้าใจและความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในระดับชาติ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ขยายผลและพัฒนาเป็นเครือข่ายห้องสมุดสีเขีย โดยความร่วมมือดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุด ซึ่งกำหนดความร่วมมือไว้ดังนี้

1. ความร่วมมือในการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ

3. ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

4. ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

5. การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เห็นด้วยในหลักการดังกล่าว จึงเข้าร่วมลงนามในความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว (ภาพประกอบในพิธีลงนามความร่วมมือ)

พิธีลงนามความร่วมมือเครือห้องสมุดสีเขียว

พิธีลงนามความร่วมมือเครือห้องสมุดสีเขียว

(มีหน่วยงานเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 39 แห่ง) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 และเข้าร่วมอบรม พร้อมรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว โดยเป็น 1 ใน 10 แห่งห้องสมุดนำร่องการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว และรับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 (ภาพประกอบวันตรวจประเมิน)

ศูนย์บรรณสารสนเทศเข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังการประเมินด้วย

ศูนย์บรรณสารสนเทศเข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังการประเมินด้วย

และได้ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว โดยเข้ารับประทานเกียรติบัตรจากพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานประชุมสามัญประจำปี และประชุมวิชาการ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 และ เข้ารับโล่ จากนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

 

View (62)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa