SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
เปิดห้องสมุดในสวน ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สิงหาคม 11th, 2016 by supaporn

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบ 84 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดพิธีเปิดห้องสมุดในสวน และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 10.30 ณ ลานหน้าอาคารบรรณสาร

หลังจากการทำพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบ 84 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี หน้าประตูเสด็จแล้ว ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นำโดย อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ประจักษ์ พุ่มวิเศษ เดินนำขบวนผู้เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติฯ มายังอาคารบรรณสาร และทำพิธีเปิดห้องสมุดในสวน อย่างเป็นทางการ โดยถือโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ในด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

มฉก. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

มฉก. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ห้องสมุดในสวนนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดจากที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินทั้ง 7 เกณฑ์ เพื่อให้เกิดผลในภาพรวมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ ที่สำคัญต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ

ห้องสมุดในสวน

ห้องสมุดในสวน

รายงานการจัดทำห้องสมุดในสวน

รายงานการจัดทำห้องสมุดในสวน

ปลูกต้นไม้ร่วมกัน

ปลูกต้นไม้ร่วมกัน

View (10)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa