SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
สำนักงานสีเขียว (Green Office)
กุมภาพันธ์ 4th, 2016 by yuphin

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตประจำวันในสถานที่ทำงานไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/วัน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิต บางคนอาจใช้เวลาในที่ทำงานมากกว่าที่บ้าน คุณภาพชีวิตของคนในสำนักงานจะดีหรือไหมนั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเป็นสำคัญ ภายในอาคาร สำนักงานถ้ามีสิ่งแปลกปลอมเจือปนอยู่ในปริมาณมากและเป็นระยะเวลานานๆๆ อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของคนในสำนักงานได้ “โรคสำนักงาน”  หรือ Sick buildings syndrome ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา รวมทั้งสาร  VOCs (Volatile Organic Compounds)  และมลพิษอื่นๆ ที่มาจาก สี เสียง กลิ่น อุปกรณ์ตกแต่งสำนักงาน ระบบปรับอากาศ และของเสียภายในสำนักงาน  อีกทั้งสำนักงานส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มผู้ให้บริการ และกุล่มผู้บริโภคที่มีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ  อันเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฎการณ์โลกร้อนที่กำลังกลายเป็นวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  และส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและทั่วโลก  ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ภายในสำนักงาน  เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานและทรัยากรอย่างฟุ่มเฟือย  สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน  และการปล่อยของสียทั้งด้านขยะ และน้ำเสีย ก็ยังเป็นการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งภาวะโลกร้อนและผลกระทบจากการเกิดภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนในสังคม เรารู้ว่าภาวะโลกร้อนเกิดจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gases) ซึ่งเกิดจากกิจกรรมและพฤติกรรมของมนุษย์ การใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณสูง  การปรับเปลี่ยนสำนักงานให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือที่เรียกว่า “สำนักงานสีเขียว (Green office)” ซึ่งนับเป็นแนวทางหนึ่งที่เจ้าของกิจการและบุคคลสามารถมีส่วนร่วมในการลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน

กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้มีการจัดทำเกณฑ์สำนักงานสีเขียวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้สำนักงานทั้งภาครัฐ-เอกชน บริโภควัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมสู่สำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับสากล

เกณฑ์สำนักงานสีเขียวประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้

หมวดที่แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม

  1. การบริหารจัดการองค์กร (Organize Management) สำนักงานต้องกำหนดนโยบายและวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม
  2. การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เช่น การประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
  3. การใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resources) โดยมีมาตรการประหยัดไฟฟ้าและน้ำ และรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ทำตามอย่างเคร่งครัด
  4. การจัดการของเสียและน้ำเสีย (Waste and Wastewater Management) เช่น ลดปริมาณขยะและนำกลับมาใช้ประโยชน์ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  5. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน (Indoor and Outdoor Environment) มีการจัดการคุณภาพอากาศ แสง เสียง ภายในและภายนอกให้เหมาะสม ดูแล บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว เป็นต้น
  6. การจัดซื้อและจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) เลือกซื้อสินค้าที่มีตราและสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  7. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สามารถวัดได้

กล่าวได้ว่าหลักสำคัญของสำนักงานสีเขียว คือ การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการ ของเสีย อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญ จะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ สำนักงานสีเขียว เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การกำหนดนโยบายของ ผู้บริหาร การแต่งตั้งทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนักงาน การจัดการของเสีย ในด้านน้ำเสียและขยะ การจัดการคุณภาพอากาศ แสง เสียงในที่ทำงาน การจัดให้มีพื้นที่สีเขียว การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

***********************************************************

  • ใต้ตะวัน. (2557). จดหมายข่าวกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม “ฟ้าสวย น้ำใส” ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2557
  • “สำนักงานสีเขียว (Green Office) คุณภาพชีวิตของคนทำงานในปัจจุบัน” มติชนสุดสัปดาห์. (27 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2558)
  • แนวทางปฎิบัติการสู่ สำนักงานสีเขียว.  สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 จาก http://www.softbizplus.com/general/747-green-office-guidelines//

View (164)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa