SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
From Green University to Sustainable Campus : Knowledge Sharing on Data Preparation for UI GreenMetric
กันยายน 3rd, 2016 by supaporn

บุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดย รองอธิการบดี อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ และ นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้เข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง From Green University to Sustainable Campus : Knowledge Sharing on Data Preparation for UI GreenMetric เมื่อวันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2559 จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ เพื่อให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม UI GreenMetric ได้มาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ เพื่อตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและ Sustainable campus โดยอิงเกณฑ์ของ UI GreenMetric World University Ranking

ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate change) สภาวะโลกร้อน และสภาพเรือนกระจก เป็นพันธกิจที่สำคัญพันธกิจหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องให้ความสำคัญ และจากประเด็นนี้เอง จึงมีกลไกหนึ้งที่หนุนเสริมให้มหาวิทยาลัยรักษาสภาพแวดล้อมและสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวให้เป็นที่รู้จักและถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในมหาวิทยาลัยทั่วโลก กลไกดังกล่าว คือ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric World University Ranking ซึ่งดำเนินการโดย University of Indonesia (UI)

UI ได้เริ่มดำเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว ตั้งแต่ปี 2553 (หรือปี ค.ศ. 2010) เพื่อประเมินและเปรียบเทียบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย ทั้งการบูรณาการไปกับการเรียนการสอนในหลักสูตร และการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นสีเขียว โดยได้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินมหาวิทยาลัยไว้ 6 ด้าน คือ

  1. Setting and Infrastructure (SI) ให้ค่าน้ำหนัก 15%
  2. Energy and Climate Change (EC) ให้คำน้ำหนัก 21%
  3. Wastes (WS) ให้ค่าน้ำหนัก 18%
  4. Water (WR) ให้ค่าน้ำหนัก 10%
  5. Transportation (TR) ให้ค่าน้ำหนัก 18%
  6. Education (ED)ให้ค่าน้ำหนัก 18%

ในแต่ละเกณฑ์จะมีรายละเอียดของตัวชี้วัด ตั้งแต่ 4-14 ตัวชี้วัด

ในปี ค.ศ. 2015 มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วมโครงการจำนวน 407 แห่ง สำหรับประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎ และมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 19 แห่ง

ในการสัมมนาดังกล่าว มีวิทยากรมาแบ่งปันความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. ระบบเก็บข้อมูลของมหาวิทยาลัยไทยที่เข้าร่วม UI GreenMetric World University Ranking
โดย
รศ.ดร. บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกสารประกอบการบรรยาย
รศ.ดร. สิทธิชัย แสงอาทิตย์ อธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เอกสารประกอบการบรรยาย

2. ตัวอย่างข้อมูลและอภิปรายแต่ละเกณฑ์ UI GreenMetric World University Ranking Criteria

Criteria 1 Setting and Infrastructure
โดย ผศ.ดร. ชลิดา อู่ตะเภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อม สารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เอกสารประกอบการบรรยาย

Criteria 2 Energy and Climate Change
โดย ผศ.ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านกายภาพและการพัสดุงานกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกสารประกอบการบรรยาย

Criteria 3 Waste
โดย รศ.ดร. กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยมหิดล เอกสารประกอบการบรรยาย

Criteria 4 Water
โดย ผศ. รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกสารประกอบการบรรยาย

Criteria 5 Transportation
โดย ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้จัดการศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เอกสารประกอบการบรรยาย

Criteria 6 Education
โดย ผศ.ดร. ชนัญ ผลประไพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต เอกสารประกอบการบรรยาย

รายการอ้างอิง
สถาบันคลังสมองของชาติ. (2559). การสัมมนาเชิงวิชาการ “From Green University to Sustainable Campus : Knowledge Sharing on Data Preparation for UI GreenMetric”. กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ.

View (109)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa