SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
ซีรีย์จดหมายเหตุ : “เอกสารจดหมายเหตุศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย”
กรกฎาคม 8th, 2021 by matupode

พิธีเปิดหอจดหมายเหตุ

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ได้ประกอบพิธีเปิดหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉิลมพระเกียรติอย่างเป็นทางการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3  หลังจากที่ท่านได้เริ่มโครงการจัดตั้งหอจดหมายเหตุเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งเป็นปีแรกของการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ให้ความสำคัญกับงานจดหมายเหตุเป็นอย่างมากทั้งในตอนดำรงตำแหน่งและสิ้นสุดวาระตำแหน่งอธิการบดี  ท่านได้มอบเอกสารหลักฐานการบริหารงานในช่วงระยะเวลา 4 ปี ประกอบด้วย เอกสารการประชุม นโยบายและแผน รายงาน โครงการอันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสิ่งพิมพ์ทุกชนิดที่มหาวิทยาลัยจัดทำหรือได้รับเพื่อการพัฒนาทางวิชาการหรือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  และอีกส่วนหนึ่งเป็นแฟ้มประวัติและผลงานส่วนตัวสมัยดำรงตำแหน่งรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2535-2539 ให้กับหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ

หอจดหมายเหตุได้นำเอกสารชุดดังกล่าวมาดำเนินการตามหลักการของงานจดหมายเหตุ โดยการแยกเอกสารตามลักษณะเนื้อหาและกิจกรรมของเอกสาร  ให้รหัสกำกับเอกสารประจำชุด แฟ้มเอกสาร จัดเรียงเอกสารภายในแฟ้มเอกสารซึ่งส่วนใหญ่จะจัดตามที่เจ้าของเอกสารเดิมได้จัดไว้แล้ว คือเอกสารเรื่องเดียวกันจัดเรียงไว้ด้วยกัน เช่น เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ จัดไว้ด้วยกันโดยแยกเป็นแต่ละครั้งของการประชุมและเรียงตามลำดับวันเดือนปี นำแฟ้มเอกสารใส่กล่อง ติดป้ายหน้ากล่อง แล้วนำกล่องไปเก็บบนชั้นเก็บเอกสาร และจัดทำบัญชีสำรวจเอกสาร

หน้าบัญชีสำรวจเอกสาร

ในบทความนี้จะขอแนะนำเอกสาร “ประวัติและผลงาน (กว) ” เอกสารกลุ่มนี้จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับประวัติและผลงานของศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ในช่วงดำรงตำแหน่งรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และปลัดทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2535–2539 เนื้อหาของเอกสารครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น ประวัติส่วนตัวฉบับ ผลงานทางวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ การได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่าง สาขานักวิชาการ-พัฒนาด้านการศึกษาประจำปี 2540 ตลอดจนการเป็นวิทยากรบรรยาย และประธานในพิธีให้กับสถาบันต่างๆ ตลอดจนต้นฉบับงานเขียนของศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  ทั้งที่เป็นฉบับพิมพ์และต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือหลายบทความ ซึ่งเขียนในช่วงปี พ.ศ. 2536–2539  เช่น “บัณฑิต MBA”  “สังคมข่าว”  “ทางสองแพร่งของการพัฒนาชาติ” “ศิลปกรรมต้านภัยเอดส์”  “จุดยืนและอนาคตของ อ.ส.ม.ท.”  “การอุดมศึกษาของไทยสภาพปัจจุบันสู่นโยบายเพื่ออนาคต”  “แนวโน้มการศึกษาของชาติในยุคโลกาภิวัฒน์” “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคใหญ่และภูมิภาคย่อย”  “ยุควางระเบิดหรือไง?”  “ไขมันสัตว์และน้ำมันพืชในอาหาร”  “การเลือกตั้งทั่วไปในเขมรเหตุการณ์ที่น่าจับตามอง”  “ข้อแนะนำเมื่อคุณเดินทางไปต่างถิ่น”  “ค่ายาและค่ารักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกาบทเรียนสำหรับทุกคน” “ภาคเหนือของไทยกับสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ”  “เครื่องชี้การพัฒนาประชากร”  “สตรีผู้นำ”  “ดอยสุเทพ”  “เตรียมฉลอง  700 ปี เมืองเชียงใหม่”  “วิทยาศาสตร์ในบริบทสังคม” “ครอบครัวทั่วไทยสู้ภัยเอดส์”  “โครงการหลวงเพื่อชาวไทยภูเขา”

เอกสารชุดของศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นับว่าเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ชุดหนึ่งที่จัดเก็บในหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ และกลุ่มเอกสารที่แนะนำในบทความเป็นเพียงกลุ่มหนึ่ง จำนวนไม่กี่แฟ้มจาก 289 แฟ้ม  (45 กล่อง) ที่หอจดหมายเหตุจัดเก็บไว้  ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฯ อาคารบรรณสาร ชั้น 4

View (73)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa