SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
รู้จักวารสารวิชาการคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
มิถุนายน 27th, 2019 by อุไรรัตน์ ผาสิน

คณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ตีพิมพ์หรือผลิตวารสารทางวิชาการ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทความวิจัย และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นๆ โดยเป็นผลงานของคณาจารย์ของแต่ละคณะ หรือคณาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ส่งบทความมาลงและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินบทความ (Peer review)

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้มีรวบรวมข้อมูลของวารสารคณะต่างๆ ไว้ที่ www.lib.hcu.ac.th  เพื่อสะดวกในการเข้าถึงวารสารชื่อต่างๆ ของแต่ละคณะ จึงขอแนะนำวารสารของคณะต่างๆ ดังนี้

วารสารวิชาการ มฉก. คณะต่างๆ

 

วารสาร มฉก. วิชาการ   HCU.Journal

 • เผยแพร่บทความวิจัย และบทความทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนจีนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเริ่มพิมพ์เผยแพร่ ตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2540 ถึงปัจจุบัน
 • ปัจจุบัน วารสารนี้ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1
 • กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ
 • ดูได้ที่   http://journal.hcu.ac.th/sand.htm

วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   Huachiew Chalermprakiet Law Journal

 • เผยแพร่ความรู้กฎหมายในแง่มุมต่าง ๆ ของสาขานิติศาสตร์ และรับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ บทความปริทัศน์ (review article) บทความวิจารณ์บทความ (article review) และบทความพิเศษสรุปจากการอภิปราย สัมมนา ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับกฎหมายทุกสาขา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์  นักวิชาการ นักวิจัย นักนิติศาสตร์และผู้สนใจทั่วไป เริ่มพิมพ์เผยแพร่ ตั้งแต่ ปี 2552 ถึงปัจจุบัน
 • ปัจจุบัน วารสารนี้ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2
 • กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ
 • ดูได้ที่  เว็บไซต์วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์    https://bit.ly/2J6NnQq

วารสารสังคมภิวัฒน์   Journal of Social Synergy  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ เพื่อประโยชน์ทางด้านสังคมส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้านสุขภาพอนามัย สุขาภิบาลในแหล่งชุมชน หรือเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพ และการส่งเสริมอาชีพของชุมชนต่างๆ เริ่มพิมพ์เผยแพร่ ตั้งแต่ ปี 2553
 • กำหนดออก ปีละ 3 ฉบับ
 • ดูได้ที่   http://swhcu.net/index.php/en/store

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์   คณะศิลปศาสตร์

 • เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ วรรณคดี รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา ศาสนาและปรัชญา การท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เริ่มพิมพ์เผยแพร่ ตั้งแต่ ปี 2549
 • กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ
 • ตั้งแต่ Vol.12 No.23 เป็นต้นไป สามารถอ่านได้ที่ Link  https://www.tci-thaijo.org/index.php/larhcu/issue/view/11923
 • หรือดูได้ที่   http://arts.hcu.ac.th/academic.php?id=3

วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดทางด้านภาษาจีน วัฒนธรรมจีน จีนศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของชาวจีน รวมทั้งทางด้านครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เริ่มพิมพ์เผยแพร่ ตั้งแต่ ปี 2558
 • กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ
 • ดูได้ที่   https://bit.ly/2J8CTBS

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   Huachiew Chalermprakiet Science and Technology Journal

 • เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ทางวิชาการแก่สังคมทั่วไปและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนักศึกษาเสนอผลงานวิชาการ เริ่มพิมพ์เผยแพร่ ตั้งแต่ ปี 2558
 • ปัจจุบัน วารสารนี้ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1
 • กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ
 • ดูได้ที่   http://scijournal.hcu.ac.th/journal.html

วารสารธุรกิจปริทัศน์   Business Review

 • เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ/สหวิทยาการด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวิชาการให้เกิดความก้าวหน้าทางการศึกษา
 • ปัจจุบัน วารสารนี้ได้ผ่านการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1
 • กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ
 • ดูได้ที่   https://www.tci-thaijo.org/index.php/bahcuojs/issue/archive

View (300)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa