SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
การพัฒนาเอกสารสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (สิ่งพิมพ์ มฉก.)
มิถุนายน 17th, 2017 by suwanna

เนื่องจากทรัพยากรฯ ซึ่งจัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติและสิ่งพิมพ์ที่มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีอยู่ในศูนย์บรรณสารสนเทศเป็นจำนวนมากประกอบกับการบริหารจัดการในช่วงที่ผ่านมา จะดำเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากร ฯ ตามเนื้อหาของสาขาวิชานั้น ๆ  แต่ในปัจจุบันทรัพยากรฯ และสิ่งพิมพ์ได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ  จำนวนผู้ใช้ก็มีความต้องการมากเช่นเดียวกัน จึงทำให้ประสบปัญหาในเรื่องการค้นหาทรัพยากรไม่เจอ เพราะมีการจัดเก็บไว้หลายสาขาวิชา และหลายสถานที่  (Location)

แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงสิ่งพิมพ์ประเภทนี้  โดยการเก็บรวบรวมทรัพยากรสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีอยู่ในศูนย์บรรณสารสนเทศทั้งหมด มาพัฒนาปรับเปลี่ยน กำหนดรหัสเลขหมู่ใหม่ เพื่อให้เอกสารสิ่งพิมพ์เหล่านี้ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน และผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกในการค้นคว้าต่อไป

แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จึงกำหนดการปฏิบัติงานไว้ดังนี้

 1. รวบรวมทรัพยากรฯ ที่จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ และสิ่งพิมพ์ที่มีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเฉียวฯ ที่อยู่ในศูนย์บรรณสารฯ อาทิเช่น
 • เอกสารการประชุม
 • เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ
 • รายงานการศึกษา
 • ข้อมูลนักศึกษา-บัณฑิต
 • รายงานผลงานประจำปี
 • หนังสือที่ระลึกของมหาวิทยาลัย
 • เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 1. พัฒนาปรับปรุงหมวดหมู่ใหม่ โดยกำหนดให้เป็นสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ (สิ่งพิมพ์ มฉก.) และใช้อักษรแทนหมวดหมู่ ดังนี้

               สพ.

              มฉก

              ห475ย

              2555

      3. กำหนดประเภทของสิ่งพิมพ์ใหม่และสถานที่จัดเก็บสิ่งพิมพ์ไว้ในที่เดียวกัน เช่น

 • ประเภทของสิ่งพิมพ์    คือ  สิ่งพิมพ์ มฉก.
 • สถานที่จัดเก็บ  คือ     หนังสือทั่วไป / ชั้น 3
 1. กำหนดหัวเรื่องให้สอดคล้องกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ
 2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวเล่ม พิมพ์สันพร้อมนำส่งแผนกบริการเพื่อให้บริการต่อไป

สพ.มฉก

สพ.มฉก.jpg3

สิ่งพิมพ์ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และให้บริการที่แผนกบริการชั้น 3

เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับ :

 1. เอกสารสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและระเบียบมากยิ่งขึ้น
 1. สามารถตรวจสอบจำนวนของเอกสารสิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 1. ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาเอกสารสิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

View (80)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa