SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
กระเป๋า “Healthy Book : อ่านเพื่อสุขภาพดี”
มิถุนายน 27th, 2017 by sirinun

กระเป๋า " Health Book : อ่านเพื่อสุขภาพดี"

กระเป๋า ” Health Book : อ่านเพื่อสุขภาพดี”

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดบริการมุมหนังสือน่าอ่านของห้องสมุด (ชั้น4)  เป็นเสมือนมุมสุขภาพ ผ่าน กระเป๋า” Healthy books : อ่านเพื่อสุขภาพดี” ของ สำนักงานกองทุนสนันสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) จากโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ “เครือข่ายสร้างปัญญา”

สำนักงานกองทุนสนันสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้ผลิตสื่อองค์ความรู้สุขภาวะหลากรูปแบบ อาทิ หนังสือ นิตยสาร วีซีดี มุ่งให้นำความรู้จากสื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีสุขภาวะ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะ จึงจัดกิจกรรม “เครือข่ายสร้างปัญญา” ผลิตสื่อบรรจุหนังสือดีในกระเป๋าเดินทาง ทำหน้าที่เสมือนห้องสมุดเคลื่อนที่ เรียกว่า Healthy Book มอบให้กับห้องเครือข่ายห้องสมุด จำนวน 30 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดสถานศึกษา โรงพยาบาล และแหล่งเรียนรู้สุขภาวะ  สุขภาพดีหาซื้อไม่ได้ การป้องกันดีกว่าการรักษา เชิญมาหาความรู้ได้จาก หนังสือดีๆ เพื่อสุขภาพและหนังสืออื่นๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันนี้ได้มีหนังสือการสร้างสุขภาพ เพิ่มเข้ามาให้บริการเป็นอย่างมากมายทำให้ผู้อ่านมาใช้บริการและยืมหนังสือเหล่านี้กลับไปอ่านกัน หรือไม่ก็จะนั่งอ่านในห้องสมุด ได้ทั้งความเพลิดเพลิน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันระหว่างผู้ใช้บริการกันเอง

มุมหนังสือ กระเป๋า “Healthy Book : อ่านเพื่อสุขภาพดี” มีหนังสือและวารสาร นิตยสารน่าสนใจ เช่น

20170627_124519

  • หนังสือ “รักไร้ควัน”
  • หนังสือ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและการถ่ายทอดความสามารถในปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย”
  •  หนังสือ “พยาธิตัวเล็กกับเด็กกะเหรี่ยงตัวน้อย”

20170627_124354

  •  นิตยสาร “Thai jogging magazine” วิ่งเพื่อสุขภาพ volume 15 Issue 120 May 2016
  •  นิตยสาร ” sook magazine” Issue No.42 May 2016
  • จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข  ปีที่ 12 ฉบับที่ 179 กันยายน 2559
  • เพื่อนสุขภาพ Eat Right Eat Organic ฉบับที่2 ปีที่18 เดือน เม.ย. – พ.ค. 59  เป็นต้น

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดมุมหนังสือสุขภาพนี้ โดยจัดที่นั่งอ่านหนังสือ น่าสบายด้วยเก้าอี้สีส้ม ที่ทำจากถังสี นำมาดัดแปลงเป็นที่นั่งอ่านหนังสือ และกล่องกระดาษนำมาทำเป็นโต๊ะสำหรับวางหนังสือ ซึ่งมีอาจารย์ และนักศึกษาให้ความสนใจหนังสือเหล่านี้ เข้ามานั่งอ่านอย่างเพลิดเพลินและได้ความรู้ ที่จะทำให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วย

 

มุมหนังสือ กระเป๋า “Healthy Book : อ่านเพื่อสุขภาพดี”

 

1935415_1008585252547758_7955823732956089091_n

 

11205565_1008577009215249_5283433434503436986_n

View (104)


Comments are closed

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa